Rus dili

Rus dili kafedrası haqqında

M Ə L U M A T

Əhmədova Kəmalə Qələndər - Kafedra müdiri, dosent

 1. Əhmədova Kəmalə Qələndər qızı
 2. Əsgərov Əjdər Əsgər oğlu
 3. Əliyeva Sevda Cəlal qızı
 4. Ələkbərova Kubra İsmayıl qızı
 5. Bağırova Arzu Nurəddin – Baş müəllim
 6. Bağırova Sevinc Nadir qızı
 7. Həsənova Kəmalə Eldar qızı
 8. Həsənova Viktoriya Süleyman qızı
 9. Əmirxanova Sevinc Oqtay – Baş müəllim
 10. Nəbiyeva Kəmalə Hacı qızı
 11. Məmmədova Mehriban Cəmil qızı
 12. Piriyeva Leyla Məzahir qızı
 13. Məmmədova Aynur Bəybala qızı
 14. Yusubova Dursun Bahəddin qızı

Rus dili millətləri və xalqları bir birinə yaxınlaşdıran qadir bir qüvvəyə, millətlərarası ünsiyyət vasitələrinə çevrilmişdir.Buna görə də təsadüfi deyildir ki, indiki ana dili ilə yanaşı rus dilinin daha dərindən öyrənilməsi məsələsinə mühüm vəzifə kimi baxılır və onun həyata keçirilməsi üçün əhəmiyyətli tədbirlər görülür.Bu sahədə GəncəDövlət universitetinin rus dili kafedrasının özünəməxsus yeri vardır.

Rus dili kafedrası çox şərəfli və çoxşaxəli bir yol keçmişdir. Kafedra universitet yaranan gündən fəaliyyət göstərir. Hələ 1938-1939-cu tədris ilində burada işə başlayan on kafedradan biri məhz rus dili kafedrası idi. O vaxtlar universitet üzrə yeganə dosent olan Əli Axundov həmin kafedraya  həmin kafedraya başçılıq edirdi. Sonralar isə rus dili kafedrası rus dili ixtisası üzrə Qəhrəman Qaraqaşlı, Əli Qəmərli, İskəndər Nağıyev, Əli Cabbarov kimi qocaman müəllimlər rus dili  və ədəbiyyatı üzrə respublikada ilk pedaqoji elmlər doktoru olan Abdulla Şabanov kimi mütəxəssislər işləmiş, bütün bilik və  bacarıqlarını rus dilini gənclərə mənimsətməyə sərf etmişdir.

Gözəl ənənələri olan rus dili kafedrası keçən bu neçə ildə böyümüş , universitetdə əsas aparıcı kafedrakardan birinə çevrilmişdir. Ilk illərdə cəmi bir nəfər müəllimlə fəaliyyətə başlayan kafedrada hal hazırda  16 nəfər müəllim işləyir.    Onlardan  yeddi nəfərin elmi dərəcəsi vardır. Kafedramızın dosenti Əsgərov Əjdər Əsgər oğlu universitetinin Xarici dillər fakultəsinin dekanı vəzifəsində çalışır.

Hazırda kafedraya filologiya elmləri namizədi , dosent Əhmədova Kəmalə Qələndər qızı rəhbərlik edir. O uzun illər kafedrada çalışmaqla yanaşı Azərbaycan Respublikası Milli Elmlər Akademiyasının Nizami adına Dilçilik institutunun 1990-1995-ci illərdə dissertantı olmuş və 1995-ci ildə “Azərbaycan dilində rus və avropa mənşəli alınma sözlər” mövzusu üzrə namizədlik dissertasiyasını uğurla  müdafiə etmiş və filologiya elmlər namizədi alimlik dərəcəsi almışdır.

O rus dili üzrə keçirilmiş bir sıra elmi-praktik konfransların içtirakçısı olmuşdur. Milli məktəblərdə rus dilinin tədrisinə dair məruzələr işləmişdir. Onun 50-yə yaxın elmi məqalələri və iki tədris-metodiki əyani vəsaiti çapdan çıxmışdır.

Kafedranın elmi potensialı böyükdür. Belə ki, təçrübəli dosentlərlə yanaşı kafedranın gənc əməkdaşlarından biri  Bağırova Sevinc Nadir qızı elmi dissertasiya üzərində  işləmiş və uğurla müdafiə etmişdir və namizədlik alimlik dərəcəsi almışdır. Baş müəllimlər Bağırova Arzu Nürəddin qızı elmi dissertasiya işinin müdafiəsi ərəfəsindədir.  Həsənova Viktoriya Süleyman qızı elmi dissertasiya işini uğurla müdafiə edib və filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dərəcəsini almışdır.

Kafedrada metodik vəsaitlərin hazırlanmasında, təqvim-mövzu və sillabusların tərtibində, gənc müəllimlərə əməli kömək göstərmakdə, dərs bölgüsünün aparılmasında, metodiki seminarların təşkilində kafedra müəllimlərinin əməyi xüsusi qeyd edilməlidir.

9 sentyabrdan – 22 sentyabradək 2007 il tarixindəGəncə şəhərində Rusiyanın Xalqlar dostluğu universitetinin müəllimlərinin iştirakı ilə “Rus dilinin tədrisi metodikasında ənənələr və innovasiyalar” mövzusunda regional forum keçirilmişdir. Forumun işində kafedranın üzvləri iştirak etmişdir.

Biz Rus dili kafedrası olaraq Rusiyanın, Ukraynanın və Belorussiya dövlətlərinin Xarici dillər fakultələrinin Rus dili ixtisası üzrə kafedralar ilə “Rus dilinin bir xarici dil kimi təlimində yeni texnologiyalar və innovasiyalar” sahəsində, müəllimlərin yenidən hazırlanmasını , ixtisasartırma, tələbələrin magistr pilləsində təhsil almasını, müəllim və tələbə mübadiləsi sahəsində əməkdaşlıq edilməsini arzu edərdik

Rus dili kafedrasında bakalavr pilləsində

tədris edilən fənlər.

 

 1. İxtisas dili
 2. İxtisas dilinin tədris metodikası
 3. Leksikologiya
 4. Ölkə ədəbiyyatı.
 5. Tərcümə
 6. Dil tarixi
 7. Nəzəri qrammatika
 8. Ölkəşünaslıq
 9. Müqayisəli qrammatika.
 10. Dilçiliyə giriş.
 11. Ümumi linqvistika
 12. Üslubiyyət
 13. Rus dili qeyri ixtisaslar üçün
 14. Müasir rus dili.
 15. Funksional yaı üslubu.
 16. Ümumi linqvistika.

RUS DİLİ KAFEDRASININ FƏNN PROQRAMLARININ  SİYAHISI

1.История языка                         Министерство Образования  Азербайджанской

Республики Гянджинский государственный

университет

Кафедра русского языка   Гянджа-2011

Составители:                              доценты Гейдарова Э.Х., Аскеров А.А.

2.Программы кафедры русского языкознания

(для магистрантов филологического факультета)

Бакинский государственный университет

Баку – 2005

Составитель:                          доктор филологических наук, проф. Гулиева Л.Г.

3.Программы по кафедре современного русского языка

Министерство Образования Азербайджанской

Республики.Бакинский Славянский университет

Баку – 2003

Составители:                           профессор  Гасанов А.А.,доцент Мамедова Т.Г.,

старший преподаватель Бабаев И.А.

4.Теория и практика перевода

Министерство Образования Азербайджанской

Республики

Составитель:                              доцент Гарабаглы З.А.

5.Сопоставительная типология русского и азербайджанского языков

Министерство Образования Азербайджанской

Республики

Баку – 2008

Составители:                            доценты Мамедов В.И., Гулиев А.Д.

 1. Практический курс русского языка (для бакалавров)

Министерство Образования Азербайджанской

Республики

Азербайджанский  государственный

Педагогический университет

Баку – 2009

Составители:                          к.ф.н., доцент Везирова Л.О., к.п.н., ст.преп.

Кязимова Н.Н., преподаватель Мамедова С.К.

7.Методика преподавания русского языка

Министерство Образования Азербайджанской

Республики

Бакинский Славянский университет

Баку – 2008

Составители:                         к.п.н.,доцент Сафарова Н.З., к.п.н., доцент

Джавадова Д.Б.

 1. Практический курс русского языка

Министерство Образования Азербайджанской

Республики

Бакинский государственный университет

Баку – 2008

Составители:                        д.ф.н., профессор Джафаров М.М.

 1. Лингвистический анализ текста

Министерство Образования Азербайджанской

Республики

«Мутарджим», Баку  – 2002

Составитель:                          профессор Гаибова М.Т.

 1. Теория литературы Министерство Образования Азербайджанской

Республики

Гянджинский государственный университет

Гянджа – 2011

 1. Практический курс русского языка

Министерство Образования Азербайджанской

Республики

Бакинский государственный университет

Баку – 2009

Составители:                          Пашаева А.М., Садыхова Р.Р., Самедова А.Р.,

Зейналова А.Н., Зохрабова Г.Ф., Рзаева Э.А.,

Гулиева Л.М.

 1. Программы по кафедре русского языка факультета регионоведения и перевода

Министерство Образования Азербайджанской

Республики

Бакинский Славянский университет

Баку – 2005

Составители:                         старший преподаватель Баламетова С.Д.,

Старший преподаватель Каландарова С.М.

13.Фонетика современного русского языка

Министерство Образования Азербайджанской

Республики

Бакинский  Славянский университет

Составители:                         профессор Гасанов А.А., доцент Мамедова Т.Г.,

старший преподаватель Бабаев И.А.

 1. Практика устной и письменной речи

Министерство Образования Азербайджанской,    Баку – 2003

 

 

1.Язык специальности               Министерство Образования Азербайджанской

Республики

Гянджинский государственный университет

Кафедра русского языка

Для студентов  I курса факультета иностранных

языков по специальности:  русский язык

Гянджа – 2011

Составители:                                 к.п.н., доцент Гейдарова Э.Х.

старший преподаватель Гасанова К.Э.

 1. Речевая практика Министерство Образования Азербайджанской

Республики

Гянджинский государственный университет

Кафедра русского языка

для студентов  III курса факультета

иностранных языков по специальности:

русский язык

Гянджа – 2011

 1. Речевая практика Министерство Образования  Азербайджанской

Республики

Гянджинский государственный университет

Кафедра русского языка

Для студентов IV курса

Составители:                              доценты: Гейдарова Э.Х., Алекперова К.И.

 1. Практический курс Министерство Образования Азербайджанской

русского языка                                        Республики

Гянджинский государственный университет

Кафедра русского языка

Гянджа – 2011

Составители:                           доценты Гейдарова Э.Х., Алекперова К.И.

5.Введение в языкознание        Министерство Образования Азербайджанской

Республики

Гянджинский государственный университет

Кафедра русского языка

Гянджа – 2008

Составители:                                           доцент Алекперова К.И.

 1. Общая лингвистика Министерство Образования Азербайджанской

Республики

Гянджинский государственный университет

Кафедра русского языка

Гянджа – 2011

Составители:                             к.п.н.,доцент Гейдарова Э.Х.

к.ф.н., доцент Алекперова  К.И.

 1. Страноведение Министерство Образования Азербаджанской

Республики

Гянджинский государственный университет

Кафедра русского языка

Гянджа – 2008

Составитель:                            к.ф.н., доцент Алекперова К.И.

 1. Общее языкознание Министерство Образования Азербайджанской

Республики

Гянджинский государственный университет

Кафедра русского языка

Гянджа – 2011

Составитель:                               к.ф.н., доцент Алекперова К.И.

 1. Практическая фонетика Министерство Образования Азербайджанской

Республики

Гянджинский государственный университет

Кафедра русского языка

Гянджа – 2008

Составители:                                к.п.н., доцент Гейдарова Э.Х.,

старший преподаватель Нуриева Э.Х.

10.Практическая грамматика   Министерство Образования Азербайджанской

Республики

Гянджинский государственный университет

Гянджа – 2008

Составители:                              к.п.н., доцент Гейдарова Э.Х.

11.Язык специальности             Министерство Образования Азербайджанской

Республики

Гянджинский государственный университет

Кафедра русского языка

для студентов II курса факультета

иностранных языков.спец.: русский язык

Составители:                              к.п.н.,доцент Гейдарова Э.Х.,

ст.преп. Гасанова К.Э.

 1. Русский язык Министерство Образования Азербайджанской

Республики

Гянджинский государственный университет

Кафедра русского языка

Гянджа – 2011

Составитель:                              к.п.н., доцент Гейдарова Э.Х.

 1. Актуальные проблемы Министерство Образования   Азербайджанской Республики

лексикологии                         Гянджинский Государственный Университет

Кафедра русского языка   Гянджа – 2008

Составитель:                                   к.ф.н., доцент Ахмедова К.К.

 1. Практическая лексика Министерство Образования Азербайджанской

русского языка                    Республики Гянджинский государственный университет

Кафедра русского языка Гянджа – 2008

Составитель:                                  к.ф.н., доцент Ахмедова К.К.

1.Практический курс             Министерство Образования Азербайджанской

русского языка                                       Республики

Бакинский Славянский университет

Баку – 2006

Составители:                        к.п.н., доцент Ахундова М.Б.,

к.п.н., доцент Азимова Т.З.

 1. Практический курс Министерство Образования Азербайджанской

русского языка                                      Республики

Баку – 2009

Составители:                        Пашаева А.М., Садыхова Р.Р.,Самедова А.Р.,

Зейналова А.Н.,Зохрабова Г.Ф.,Рзаева Э.А.

Гулиева Л.М.

 1. Русский язык Министерство Образования Азербайджанской

Республики

Бакинский  Славянский университет

Баку – 2005

Составители:                            проф. Азизов Р.И., ст.преп. Баламетова С.Б.

ст. преподаватель Каландарова С.М.

 1. Фонетика современного Министерство Образования Азербайджанской

русского языка                                          Республики

Бакинский  Славянский университет

Баку – 2003

Составители:                         профессор Гасанов А.А.,доцент Мамедова Т.Г.

старший преподаватель Бабаев И.А.

5.Практический курс               Министерство Образования Азербайджанской

русского языка                                           Республики

Бакинский государственный университет

Баку – 2008

Составители:                             д.ф.н.,проф. Джафаров М.М.,

доцент Гусейнова Ф.Ю.

6.Методика преподавания       Министерство Образования Азербайджанской

Русского языка                                             Республики

Бакинский Славянский университет

Баку – 2006

Составители:                             к.п.н.,доцент Сафарова Н.З.,

К.п.н., доцент Джавадова Д.Б.

 1. Практический курс Министерство Образования Азербайджанской

Русского языка                                             Республики

Азербайджанский Государственный

Педагогический университет

Баку – 2009

Составители:                           к.ф.н., доцент Везирова Л.О.,

к.п.н., ст.преп. Кязимова Н.Н.,

преподаватель Мамедова С.К.

Rus dili kafedrasında magistr  pilləsində

tədris edilən fənlər.

1.Müasir dildə arxaik hadisələr.

 1. 2. Leksikologiyanın aktual problemləri.
 2. Dilçilik tarixi və metodikası.
 3. Ali məktəblərdə dilin tədrisi metodikası.
 4. Sintaksisin nəzəri əsasları.
 5. Morfologiyanın nəzəri əsasları.

Место издания научных статей по кафедре русского языка.

 

 1. Павлодарский Государственный университет.
 2. В сборнике «Известия Уральского Государственного университета».
 3. В журнале «Поиск». Министерство Образования республики Казахстан.
 4. Материалы 3-ей международной конференции в Пятигорске.
 5. Международная научно-техническая конференция республики Казахстан.
 6. Bakı Humanitar Elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri.
 7. Bakı Dil ədəbiyyat beynəlxalq nəzəri məsələləri.
 8. Bakı Filologiya məsələləri.
 9. БСУ «Русский язык и литература в Азербайджане».
 10. GDU “Elmi xəbərlər”.