İclaslar

Növbəti Fakültə Elmi Şurası

GƏNCƏ   DÖVLƏT   UNİVERSİTETİ

XARİCİ   DİLLƏR  FAKÜLTƏSİ  ELMİ ŞURASİNİN

2018/2019 TƏDRİS İLİNƏ AİD

04    SAYLİ   İCLAS PROTOKOLU

21.12.2018-ci il

saat 1400

Gündəlik məsələlər

 1. Payız imtahan sessiyasına hazırlıq
 2. Tədris ili üçün elmi-tədqiqat işlərinin AAK tələblərinə uyğunlaşdırılması
 3. Leksika və ölkəşünaslıq və Rus dili kafedralarında tədris-metodiki və elmi məqalələrin yazılması vəziyyəti (Tomsan Rocers jurnalları)
 4. İlkin xarici dilin öyrənilməsi vəziyyəti
 5. II kurslar üzrə tyutorun hesabatı
 6. Müəllim seçkisi
 7. Cari məsələlər


31oktyabr 2017-ci il

saat 1400

Gündəlik məsələlər

 1. Fakültədə I kurs magistrantların dissertasiya və bakalavr mövzuları və rəhbərlərinin təsdiqi

 2. Tədris- Metodiki Şurasının işinin təşkili

 3. İxtisas fənlərinin tədrisi təşkili.

 4. Kafedralarda açıq dərslərin təşkili və qrafiklərinin müəyyənləşdirilməsi

 5. Alman dili və Fransız dili kafedralarında tədris- metodiki işlərin və elmi məqalələrin yazılması vəziyyəti

 6. İxtisaslar üzrə sərbəst işlərin mövzularının verilməsi vəziyyəti

 7. I kurs üzrə tyutorun tələbələrlə işinin təşkili

 8. Müəllim seçkisi

 9. Cari məsələlər

 1. Fakültədə I kurs magistrantların dissertasiya və bakalavr mövzuları və rəhbərlərinin təsdiqi

 1. Qrammatika və ingilis dili kafedrasının müdiri dos. Mehdi Rəhimov fakültədə I kurs magistrantların dissertasiya və bakalavr mövzuları və rəhbərlərinin təsdiqi haqqında məlumat verərək bildirdi ki, kafedranın 2017/2018ci tədris ilində 5 nəfər disertantı və 6 nəfər buraxılış işi yazan bakalavriyatı vardır. Hər iki tədris pilləsi üçün tələbələrin sayından daha çox mövzular hazırlanmış və tələbələrin seçiminə verilmişdir. Qeyd etmək istəyirəm ki, seçilmiş mövzular kafedra iclasında müzakirə edilmiş, yeni aktual mövzular saxlanılmışdır. Hər bir mövzuya aid ədəbiyyat siyahısı tərtib edilmiş, və istiqamətverici giriş hazırlanmışdır.

 2. Leksika və ölkəşünaslıq kafedrasnın müdiri dos. Kazımova Sevda qeyd etdi ki, kafedranın 3 nəfər dissertantı və 8 nəfər buraxılış işi yazan bakalavriyatı vardır. Seçilmiş mövzular kafedra iclasında müzakirə olunmuşdur. Mövzulara uyğun elmi rəhbərlər tərəfindən ədəbiyyat siyahısı və iş planı hazırlanmışdır.

 3. Fransız dili kafedrasının müdiri baş müəllim Orucov Məhərrəm çıxışında bildirdi ki, kafedranın 1 nəfər buraxılış işi yazan tələbəsi vardır. Kafedra iclasında mövzular seçilmiş və müəllimlər tərədindən müzakirə olunmuşdur.

QƏRAR: Fakültədə I kurs magistrantların dissertasiya və bakalavr mövzuları və rəhbərlərinin təsdiqi qənayətbəxş hesab edilsin.

 1. Tədris- Metodiki Şurasının işinin təşkili

 1. Fakültə üztə Tədris- Metodiki Şurasının sədri baş müəllim Məhərrəm Orucov Şura üzvlərinini görülən işlər barədə məlumatlandıraraq bildirdi ki, hesabat dövrü ərzində Tədris- Metodiki Şura açıq dərslərin qrafikinə uyğun olaraq dərsləri dinləmiş və onların müzakirəsini təşkil etmişdir. Tədris- Metodiki Şura tərəfindən ixtisas fənlərin sillabusuna baxış keçirilmiş, müəllimlərə lazım olan məsləhətlər verilmişdir.

 2. Leksika və ölkəşünaslıq kafedrasının baş müəllimi Şəbnəm Məmmədova qeyd etdi ki, Tədris- Metodiki Şurasının sədri Məhərrəm Orucov dəfələrlə mənim dərslərimdə oturmuş və lazımı məsləhətlər vermışdir.

QƏRAR:Tədris- Metodiki Şurasının işinin təşkili qənayətbəxş hesab edilsin.

 1. İxtisas fənlərinin tədrisi təşkili.

 1. Alman dili kafedrasının müdiri baş müəllim Atakişiyev Elvin qeyd etdi ki, kafedranın ixtisas fənnlərinin tədrisi ilə bağlı zəif tərəflərindən biri dərsliklərin olmaması idisə, son vaxtlar bir-birinin ardınca ixtisas və qeyri-ixtisas qrupları üçün dərsliklər hazirlanmış, çap edilmişdir. İnanıram ki, bundan sonra bizim kafedra üzrə də ixtisas fənlərinin tədrisi seviyyəsi yüksələcəkdir.

 2. Qrammatika və ingilis dilinin tədrisi kafedrasının müdiri dosent Mehdi Rəhimov bildirdi ki, kafedranin dərs yükündə ixtisas fənnləri qrammatika və fonetika təşkil edir. Mən kafedra müdiri kimi bu fənnlərin tədrisini ən hazirliqli müəllimlərə verilməsinə çalışmışam. Mütəmadi olaraq həmin dərsləri dinləyirəm və irad və təkliflərimi bildirirəm. Halhazirda ixtisas dili fənnlərinin tədrisindən tam razıyam.

QƏRAR:İxtisas fənlərinin tədrisi qənayət bəxş hesab edilsin.

 1. Kafedralarda açıq dərslərin təşkili və qrafiklərinin müəyyənləşdirilməsi

GƏNCƏ   DÖVLƏT   UNİVERSİTETİ

XARİCİ   DİLLƏR  FAKÜLTƏSİ  ELMİ ŞURASİNİN

2016/2017 TƏDRİS İLİNƏ AİD

08    SAYLİ   İCLAS PROTOKOLU

saat: 14.00

Gündəlik məsələlər

1.Yaz imtahan sessiyasına hazırlığın vəziyyəti

2.Buraxılış işlərinin müdafiəyə hazırlıq vəziyyəti

3.Tələbələrin təlim- tərbiyə vəziyyəti barədə

 4.Müəllim seçkisi

5.Cari məsələlər

?

GƏNCƏ   DÖVLƏT   UNİVERSİTETİ

XARİCİ   DİLLƏR  FAKÜLTƏSİ  ELMİ ŞURASİNİN

2015/2016 TƏDRİS İLİNƏ AİD

08    SAYLİ   İCLAS PROTOKOLU

17 Mart  2016-ci il

saat 1200

Gündəlik məsələlər:

        Müsabiqə  komissiyasının seçkisi

            Ç ı x ı ş l a r:

 1. Fakültə dekanı dos. Əjdər Əsgərov çıxış edərək Universitet üzrə Müsabiqə Komissiyasına Fransız dili kafedrasının baş müəllimi, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Aygün Əliyevanın namizədliyini irəli sürdü. Onun gənc alim, prinsipial pedaqoq, yüksək intizamlı müəllim və başqa müsbət keyfiyyətlərini nəzərə alıb Müsabiqə Komissiyasına üzvlüyə layiq olmasını vurğuladı.
 2. Leksika və ölkəşünaslıq kafedrasının dosenti, Allahverdi Həmidov qeyd etdi ki, Aygün Əliyeva, doğrudan da saf, prinsipial insandır, gənc alimdir, tələbələrin və müəllim yoldaşlarının arasında çox böyük hörmət qazanmışdır. Mən də onun namizədliyini bəyənirəm.
 3. Qrammatika və ingilis dilinin tədrisi kafedrasının müdiri, dosent Mehdi Rəhimov çıxış edərək bildirdi ki, Aygün Əliyevanın ünvanına deyilən müsbət fikirlərə mən də qoşuluram. Mehdi müəllim də Aygün Əliyevanın Universitet üzrə Müsabiqə Komissiyasına fakültəmizdən üzv seçilməsini məqsədəuyğun hesab etdi.

            

           Q ə r a r:

 1. Universitet üzrə Müsabiqə Komissiyasına Fransız dili kafedrasının baş müəllimi, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Əliyeva Aygün İlham qızı seçilsin.
 2. Rəsmiləşdirilməsi barədə Sərəncam verməyi Universitet rektorundan xahiş edilsin.

                                           

 

                                              İclasın sədri:                         dos.Ə.Əsgərov

                                             İclasın katibi:                         Ə.Şahverdiyev

GƏNCƏ   DÖVLƏT   UNİVERSİTETİ

XARİCİ   DİLLƏR  FAKÜLTƏSİ  ELMİ ŞURASİNİN

2015/2016 TƏDRİS İLİNƏ AİD

09    SAYLİ   İCLAS PROTOKOLU

15 aprel  2016-ci il tarixdə keçiriləcəkdir.

saat 1200

Gündəlik məsələlər

 1. Buraxılış qruplarında yaz imtahan sessiyasına hazırlıq vəziyyəti
 2. Fakültə üzrə İxtisas dili fənlərinin tədrisi vəziyyəti
 3. Fakültə Tədris -metodiki şuranın hesabatı
 4. II kollokviumun yekunları fənlər üzrə nəticələrin vəziyyəti
 5. Müəllim seçkisi
 6. Cari məsələlər

GƏNCƏ   DÖVLƏT   UNİVERSİTETİ

XARİCİ   DİLLƏR  FAKÜLTƏSİ  ELMİ ŞURASİNİN

2015/2016 TƏDRİS İLİNƏ AİD

10    SAYLİ   İCLAS PROTOKOLU

31 may  2016-ci il

saat 1500

Gündəlik məsələlər

 1. Yaz imtahan sessiyasına hazırlığın vəziyyəti
 2. Buraxılış işlərinin müdafiəyə hazırlıq vəziyyəti
 3. Müəllim seçkisi
 4. Cari məsələlər

GƏNCƏ   DÖVLƏT   UNİVERSİTETİ

XARİCİ   DİLLƏR  FAKÜLTƏSİ  ELMİ ŞURASİNİN

2015/2016 TƏDRİS İLİNƏ AİD

  I    SAYLİ   İCLAS PROTOKOLU

30 sentyabr  2016-cı il

saat 1400

Gündəlik məsələlər

 1. 2015/2016 tədris dilinin yekunlarına dair hesabat və yeni tədris ilində qarşıda duran vəzifələr
 2. Kredit borclarının ödənilməsi ilə bağlı işlərin təşkili
 3. Müəllim və tədris köməkçi heyətinin iş intizamı vəziyyəti
 4. Tərbiyə işləri üzrə dekan müavinin iş planının təsdiqi
 5. Tyütorların iş planının müzakirəsi və təsdiqi
 6. Müəllim seçkisi
 7. Cari məsələlər

2 saylı iclas protokolu

28 okryabr 2016-cı il

saat 1400

Gündəlik məsələlər

 1. Fakültədə I kurs magistrantların dissertasiya və bakalavr mövzuları və rəhbərlərinin təsdiqi
 2. Tədris- Metodiki Şurasının işinin təşkili
 3. İxtisas fənlərinin tədrisi təşkili.
 4. Kafedralarda açıq dərslərin təşkili və qrafiklərinin müəyyənləşdirilməsi
 5. Alman dili və Fransız dili kafedralarında tədris- metodiki işlərin və elmi məqalələrin yazılması vəziyyəti
 6. İxtisaslar üzrə sərbəst işlərin mövzularının verilməsi vəziyyəti
 7. I kurs üzrə tyutorun tələbələrlə işinin təşkili
 8. Buraxılış işlərinin yazılmasına dair hesabat
 9. Müəllim seçkisi
 10. Cari məsələlər

Təqdimat:

?

?

GƏNCƏ   DÖVLƏT   UNİVERSİTETİ

XARİCİ   DİLLƏR  FAKÜLTƏSİ  ELMİ ŞURASİNİN

2016/2017 TƏDRİS İLİNƏ AİD

03   SAYLİ   İCLAS PROTOKOLU

29 noyabr 2016-cı il

saat 1400

Gündəlik məsələlər

 1. Fakültədə tərbiyə işinin təşkili vəziyyəti
 2. Qrammatika və ingilis dilinin tədrisi və Praktik Xarici dillər kafedralarının tədris – metodiki və tərbiyə işlərinin vəziyyəti
 3. Fakültədə qeyri- ixtisas fənlərinin tədrisi vəziyyəti
 4. Fakültə ictimai təşkilatların işinin təşkili vəziyyəti
 5. Kafedraların digər ali məktəblərlə (yerli və xarici) əlaqələrinin təşkili vəziyyəti
 6. TEC-in işinin təşkili vəziyyəti
 7. Fənlərin dərsliklərlə təminatı və sistemləşdirilməsi və yazılma vəziyyəti
 8. Müəllim seçkisi
 9. Cari məsələlər
 1. Fakültədə tərbiyə işinin təşkili vəziyyəti

1.Fakültə dekanı dosent Əjdər Əsgərov qeyd etdi ki, bu sahə ilə kurslar üzrə təyin olunmuş tyutorlar yaxından məşğul olurlar. Gündəlik tyutorlar qruplarda olur tələbələrin problemləri ilə yaxından maraqlanırlar, ciddi problemləri dekanlıqda, fakültə elmi şurasında müzakirəyə çıxarırlar. Xüsusi olaraq tərbiyə işinin əsas yükü tyutor Nuriyeva Ayselin üzərinə düşür. Tələbələrimiz Universitetin və şəhərin tədbirlərində yaxından iştirak edirlər. Universitet rəhbərliyi tərəfindən tərbiyə sayhəsində bir neçə məsələ daima diqqət mərkəzindədi. Bunlardan oğlan tələbələrin üzlərinin Universitetin nizam-intizamına uyğun saxlanılması, bütün tələbələrin xalqımızın mentalitetinə uyğun geyimləri, hicablı tələbələrnən söhbət daim diqqət mərkəzindədir.

 1. Tyutor Nuriyeva Aysel çıxış edərək bildirdi ki, fakültədə tərbiyə işi hər bir müəllimin və əməkdaşın işidir. Belə ki, hər bir tələbənin hərəkətində istər dərs vaxti istərsə də tənəffüsdə yol verilən qayda pozuntusu müəllim və əmakdaşlarin diqqətini çəkməli və onlar tərəfindən müdaxilə edilib düzəlməlidir.

Bizim qruplarnan görüşümüzdə tələbələrin davranışları, davamiyyətləri, gecikmələri, tələbələrin asudə  vaxtının təşkili,  onların ailə məişət problemləri müzakirə olunur və həlli yolları tapılır.

QƏRAR: Fakültədə tərbiyə işinin təşkili vəziyyəti qənaətbəxş hesab olunsun.

 1. Qrammatika və ingilis dilinin tədrisi və Praktik Xarici dillər kafedralarının tədris – metodiki və tərbiyə işlərinin vəziyyəti

1.Qrammatika və ingilis dilinin tədrisi kafedrasının dosenti Mehdi Rəhimov bildirdi ki, hər zaman kafedra iclaslarında açıq  dərslər müzakirə olunur, müəllimin dərsin təşkilində  müsbət və mənfi keyfiyyətləri araşdırılır. Bu tədrisin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə çox kömək edir. Mən şəxsən kafedra müdiri kimi bütün açıq dərslərdə iştirak edirəm, eyni zamanda özümün tədris etdiyim derslərə müəllimləri dəvət edirəm. Kafedranın bütün əməkdaşlarından daima tələb olunur ki,  dərsin təşkilində hər zaman  elektron vasitələrdən istifadə etsinlər. Hər bir kafedra əməkdaşından tələb olunur ki, təlim ilə bərabər, tərbiyə işinidə yaddan çıxarmasınlar.

2.Praktik Xarici dillər kafedrasının müdiri  dosent Zahirə Əliyeva  çıxış edərək bildirdi ki, bizim kafedranın müəllimləri fars dilini çıxmaq şərti ilə bir sillabus əsasında işimizi qurmuşuq. Bu bizə imkan verir ki, bütün müəllimlərin təcrübəsindən istifadə edərək tədrisin keyfiyyətini yüksəldək. Mən kafedra müdiri kimi bütün müəllimlərin açıq dərslərində iştirak edirəm və çalışıram ki, dinlənilən dərslərdə yaxşı nə varsa digər müəllimlər də istifadə etsinlər.

QƏRAR: Qrammatika və ingilis dilinin tədrisi və Praktik Xarici dillər kafedralarının tədris-metodiki və tərbiyə işlərinin vəziyyəti qənaətbəxş hesab edilsin.

 1. Fakültədə qeyri- ixtisas fənlərinin tədrisi vəziyyəti

1.Tədris işləri üzrə dekan müavini Məleykə Aslanova  bildirdi ki,  qeyri-ixtisas fənlərin vəziyyəti yaxşıdır. Müəllimlərin sənədləri: sillabusları, fənn proqramları, dərsə aid materiallar qaydasında olur. Müəllimlərin dərsə gecikməsi və dərsdən qalma hallarına rast gəlinmir. Mühazirə materialları internet saytimizda yerləşdirilmışdir.  Tərtib edilən test sualları bütün fənn proqramını əhadə edir.

 1. Fransiz dili kafedra müdiri tədris-metodiki şuranin sədri baş müəllim Məhərrəm Orucov çıxış edərək söylədi ki, mən mütəmadi olaraq qeyri-ixtisas fənlərinin açıq dəslərində iştirak edirəm  və derslərin təlimata uyğun aparıldığını qeyd etmək istəyirəm.

QƏRAR: Fakültədə qeyri-ixtisas fənlərinin tədrisi vəziyyəti qənaətbəxş hesab edilsin.

4.Fakültə ictimai təşkilatların işinin təşkili vəziyyəti

Fakültə dekanı  dosent Əjdər Əsgərov  çıxış edərək bildirdi ki, fakültədə fəaliyyət göstərən ictimayi təşkilatların işini kardinasiya etmək, onların təlimin və tərbiyənin yüsəlməsinə istiqamətləndirmək qənaət bəxş hesab edirə. Fakültə həmkarlar təşkilatının, tələbə elmi cəmiyyətinin, tələbə gənclər təşkilatının, fakültə tələbə həmkarlar təşkilatının, tələbə şurasının ayrı ayrılıqda işləri düzgün qurulmuşdur. Xüsusilə tələbə elmi  cəmiyyətinin sədri baş müəllim Şahnaz Şamilovanın fəaliyyəti nəticəsində fakültəmizin tələbələri Universitetin tələbə elmi konfransında ilk beşliyə daxil olmuşlar. Ingilis dili ixtisasının tələbəsi Leyla İslayılova birinci yeri qazanmışdır. Ictimai təşkilatlarin sədrləri şəhərimizin və Universitetimizin  tədbirlərində fəal iştirak edirlər.

QƏRAR : Fakültə ictimai təşkilatların işinin təşkili vəziyyəti qənaətbəxş hesab edilsn.

5.Kafedraların digər ali məktəblərlə (yerli və xarici) əlaqələrinin təşkili vəziyyəti

1.Fransız dili kafedrasının  baş müəllimi Roma Allahverdiyeva  çıxışında bildirdi ki, fransız dili üzrə Fransa alı məktəblərindən Strasburq  və Miluz Unuversiteti ilə sıx əlaqələrimiz vardır. 2016-cı il ərzində kafedramızın əməkdaşlarə Fransanın Miluz Universitetində, və Miluz Universitetinin əməkdaşları Gəncə Dövlət Universitetində olmuşlar.

2.Alman dili kafedrasının müdiri baş müəllim Elvin Atakişiyev  kafedranın Almanyanın Höti Universiteti ilə  kafedranın əlaqələrindən danışaraq bildirdi ki, müəllimlərimiz və tələbələrimiz bu Universitet ilə sız əlaqə qurmuşlar və gələcəkdə müəllim və tələbə mübadiləsinin aparilması gözlənilir.

 1. Leksika və ölkəşünaslıq kafedrasının dosenti Allahverdi Həmidov qeyd etdi ki, rus dili və ingilis dili ixtisasları üzrə də uyğun Universitetlərlə əlaqə qurulsa çox yaxşı olar.

QƏRAR: Kafedraların digər ali məktəblərlə əlaqələrinin təşkili vəziyyəti qənaətbəxş hesab edilsin.

 1. 6. TEC-in işinin təşkili vəziyyəti

1.Fakültə üzrə TEC-in sedri Şahnaz Şamilova çixiş ederek bildirdi ki,  ələbələrimiz Tələbə Elmi Cəmiyyətində işində yaxından iştirak edirlər, 2016-ci ildə fakültə üzrə tələbə elmi konfransı işində  öz məqalə ilə 32 nəfər tələbə iştirak etmişdir. Fakültənin tələbələri fakültə elmi konfransında ən yüksək yerləri tutmuşlar.  Kafedra müdirinin iştirakından istifadə edərək bildirmək istəyirəm ki, elmi dərəcəli müəllimlərimiz,baş müəllimlərimiz  təəssüflə qeyd edirəm ki, kafedra müdiri başda olmaqla tələbələrə elmi rəhbərlik etməyə çox laqeid yanaşırlar.

2.Alaman dili kafdrasının baş müəllimi Vüsalə Kərimova etiraf etdi  ki, tələbələrə elmi rəhbərlik etmək işinə yanaşma çox aşağı səviyyədədir. Biz bunu aradan qaldırmalıyıq.

QƏRAR:TEC-in işinin təşkili vəziyyəti iradları nəzərə almaqla qənaətbəxş hesab edilsin.

7.Fənlərin dərsliklərlə təminatı və sistemləşdirilməsi və yazılma vəziyyəti

1.Fransız dili kaderasının baş müəllimi Vüsalə İsgəndərova bildirdi ki, fransız dili ixtisasi üzrə  bütün ixtisas fənləri dərsliklərlə tam təmin edilmişdir və sistemləşdirilmişdir.

2.Alaman dili kafedrasının müdiri Elvin Atakışıyev bildirdi ki, Alman dili ixtisasi üzrə bütün fənlər keyfiyyətli dərsliklərlə təmin edilmişdir.

3.Rus dili kafedrasının müdiri dosent Kəmalə Əhmədova çıxışında bildirdi ki, əvvəlki illərdə rus dili ixtisası üzrə dərsliklərlə bağlı çətinliklərimiz olsada hazirda bu vəziyyət qismən aradan qaldırılmışdır.

4.Leksika və ölkəşünaslıq kafedrasının müdiri dosent Sevda Kazımova qeyd etdi ki, ingilis dili ixtisası üzrə dərsliklərlə bağlı heç bir çətinlik yoxdur.

QƏRAR: Fənlərin dərsliklərlə təminatı və sistemləşdirilməsi və yazılma vəziyyəti qənaətbəxş hesab edilsin.

8.Müəllim seçkisi

9.Cari məsələlər

1.Dosent Əliyeva Sevda Cəlal qızının “Tərcümə nəzəriyyəsi”  fənni üçün metodik vəsait.

EŞİDİLDİ:

İclasın sədri fakültə dekanı dos. Ə.Əsgərov qeyd etdi ki, iclasımızın 1 –ci məsələsi dosent Əliyeva Sevda Cəlal qızının  tərtib etdiyi  “Tərcümə nəzəriyyəsi”  fənni üçün metodik vəsaitin müzakirəsidir.

Kafedranın bu vəsaitə ehtiyacı vardır. Odur ki, dosent Əliyeva Sevda Cəlal qızının ehtiyacı nəzərə alıb bu vəsaiti tərtib etmişdir. Vəsait sizlərin müzakirəsinə verilir. Xahiş edirəm münasibətinizi bildirəsiniz.

ÇIXIŞLAR:

Dosent M.Rəhimov:“Tərcümə nəzəriyyəsi”  fənni ilə tanış oldum. Bu vəsait  tələbələrin tərcümə vərdişlərinin inkişafına böyük yardımçı ola bilər. Onların tərcümə qabilyətlərinin, dillərdən düzgün ekvivalentlətin seçilməsinə və lirik şeirlərdə yol verilən müəllif tapıntılarının düzgün isifadəsinə köməklik edə bilər. Vəsait 2 hissədən ibarədir: birinci hissədə müəllif tərcümə zamanı rast gəldiyi cətinlikləri necə dəf etməyini (yeni hər hansı bir ekvivalentin seçılmə qaydasını)izah edir. İkincı hissədə isə tərcümələr təqdim olunub ki, burada da tələbələr tərcümənin aparılma qaydalarını müstəqil araşdıraraq, tərcümə və orjinalı müqaisə edərək, fərqliliyi  əyani surətdə təqdim etməlidirlər.

Dosent K.Əhmədova:Lirik şeirlərin tərcüməsi müəllifdən xüsusi bacarıq və qabiliyyət tələb edir. “Tərcümə nəzəriyyəsi” fənində prakrik vəsaitin azlığını nəzərə alaraq qeyd etməliyəm ki, bu vəsait tələbələrin tərcümə sahəsində bilik və bacarıqlarının inkişafı üçün vaxdında yazılmış elmi işlərdən biridir və tərcümə dərslərində əyani vəsait kimi istifadə olunması  məqsədə uyğun hesab edilə bilər.

QƏRAR:Kafedranın dosenti Əliyeva Sevda Cəlal qızı tərəfindən hazırlanan “Tərcümə nəzəriyyəsi” fənni üçün metodik vəsaitin çap olunması məsləhət bilinsin.

                                              Sədr:                                      Dos.Ə.Əsgərov

                                               Katib:                                    V.İsgəndərova

 

26 dekabr  2016-cı il

saat 1400

Gündəlik məsələlər

 1. Payız imtahan sessiyasına hazırlıq tədbirləri
 2. Buraxılış işlərinin icra vəziyyətinə dair məlumatlar
 3. Tədris ili üçün elmi-təqdiqat işlərinin AAK tələblərinə uyğunlaşdırılması
 4. Leksika və ölkəşünaslıq və Rus dili kafedrasında tədris – metodiki və elmi məqalələrin yazılması vəziyyəti (Tomsan Rocers jurnallari)
 5. İkinci xarici dilin öyrənilməsi vəziyyəti
 6. II kurslar üzrə tyutorun hesabatı
 7. Müəllim seçkisi
 8. Cari məsələlər
 1. Payız imtahan sessiyasına hazırlıq tədbirləri

Tədris işləri üzrə dekan müavini Məleykə Aslanova bildirdi ki,  payiz imtahan sesyasina hazırlıq işləri təlimata uyğun gedir, imtahan cədvəli tələbələrin nəzərinə çatdırmaq üçün elanlar lövhəsindən asılmışdır. Xeyli vaxtdan sonra ilk dəfə olaraq  I kurs tələbələrimiz yazılı imtahan verməyə hazırlaşırlar. Bunun üçün yazılı imtahana aid olan bütün sənədlər hazırlanmışdır. Yazılı imtahanın biletləri tərtib olunmuş, tədris hissəsi tərəfindən tərtib olunmuşdur. Yazılı imtahana aid olan bütün sənədlər bir papqada toplanıb tədris hissəsinə verilmişdir. Universitet rəhbərliyinin qərarı ilə yazili imtahan  mərkəzləşdirilmiş qaydada 29 dekabr 2016-cı ildə  II korpusda keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur.  İmtahan sualları tərtib olunmuş, tələbələrə verilmiş və məsləhət saatları müəyyənləşdirilmiş və elanlar lövhəsindən asılmışdır. Tədris imtahanlarına aid suallar və mühazirə materialları Universitetin saytinda yeləşdirilmışdir.

2.Buraxılış işlərinin icra vəziyyətinə dair məlumatlar

1.Fransız dili kafedrasının baş müəllimi Məhərrəm Orucov bildirdi ki, kafedramıza aid olan buraxılış mövzuları təsdiq edilmişdir, tələbələr üçün məsləhət saatının qrafiki tərtib olunmuş, tapşırıq vərəqələri hazırlanmışdir.

2.Leksika və ölkəşünaslıq kafedrasının müdiri dosent Sevda Kərimova  qeyd etdi ki, tələbələr üçün tapşırıq vərəqələri və ilkin müdafiə vaxti müəyyənləşdirilmişdir. Kafedra iclasında buraxılış işlərinin mövzuları  və rəhbərləri təsdiq edilmişdir.

3.Tədris ili üçün elmi-təqdiqat işlərinin AAK tələblərinə uyğunlaşdırılması

1.Fakültə dekanı dosent Əjdər Əsgərov bildirdi ki, növbəti 3 il üçün nəzərdə tutulan  elmi tədqiqat işlərinin mövzuları AAK tələblərinə uyğunlaşdırılması üçün kafedralarda araşdırmalar aparılmalıdır.  Mövzular aktual və praktik olmalıdır.

 1. Alman dili kafedrasının müdiri baş müəllim Elvin Atakişiyev çıxış edərək bildirdi ki, məndə raziyam ki, elmı tədqiqat işlərinə yeni yanaşma olmalıdır.

4.Leksika və ölkəşünaslıq və Rus dili kafedrasında tədris – metodiki və elmi məqalələrin yazılması vəziyyəti (Tomsan Rocers jurnallari)

1.Rus dili kafedrasının müdiri dosent Kəmalə Əhmədova   qeyd etdi ki, tələbələr üçün tapşırıq vərəqələri və ilkin müdafiə vaxti müəyyənləşdirilmışdir. Kafedra iclasında buraxılış işlərinin mövzuları  və rəhbərləri təsdiq edilmişdir.

 1. Leksika və ölkəşünaslıq kafedrasının müdiri Sevda Kərimova bildirdi ki, kafedramıza aid olan buraxılış mövzuları təsdiq edilmışdir, tələbələr üçün məsləhət saatlarının qrafiki tərtib olunmuş, tapşırıq vərəqələri hazırlanmışdir.

QƏRAR: Leksika və ölkəşünaslıq və Rus dili kafedrasında tədris–metodiki və elmi məqalələrin yazılması vəziyyəti qənaətbəxş hesab edilsin.

5.İkinci xarici dilin öyrənilməsi vəziyyəti

1.Praktik xarici dillər kafedrasının müdiri Zahirə Əliyeva  bildirdi ki, II xarici dilin öyrənilməsi Universitetin bütün ixtisaslarında tədris olunur. Xarici dilin öyrənilməsi 6 pillədən olan “Katinq Eyc” dərsliyindən istifadə olunur. Asandan çətinə prinsipi ilə yazılan bu dərslik tələbələr üçün  II xarici dilin öyrənilməsi üçün çox əlverşli vəsaitdir.

2.Alman dili kafedrasının müdiri baş müəllim Elvin Atakişiyev çıxışında bildirdi ki, Alaman dili II xarici dil kimi bizim fakültənin  ingilis dili və tərcümə ixtisaslarında eləcə də pedaqoji fakültənin bir neçe ixtisasinda tədris olunur.

Yuxarıda qeyd olunan ixtisaslarda  alman dili yeni dersliklər əsasında tədris edilir.

3.Fransiz dili kafedrasının baş müəllimi Məhərrəm Orucov çıxış edərək bildirdi ki, Fransız dili II xarici dil kimi müasir tələblərə cavab verən dərsliklər əsasında bizim fakültədə ingilis dili ixtisasında və iqtisadiyyat fakültəsində tədris edilir. Bu ixtisaslar da mənimsəmənin yüksək olduğunu qeyd etmək istəyirəm.

QƏRAR: İkinci xarici dilin öyrənilməsi vəziyyəti qenaetbəxş hesab edilsin.

 1. II kurslar üzrə tyutorun hesabatı

II kurslar üzrə tyutor  Fransız dili kafedrasının müəllimi Günel Hüseynova bildirdi ki, ona aid olan qruplarda mütəmadi iclaslar keçirir. Tələbələrin oxumaği, davranışı, ailə və məişət problemləri ilə maraqlanır, onların asudə vaxtlarının səmərəli keçirimələrinə çalışır. Günel müəllimə çıxışında bildirdi ki, ona  aid olan tələbələrin valideyinləri ilə mütəmadi olaraq əlaqə saxlayır, onlardan məsləhət alir və övladlarının oxumağı barədə onlara məlumat verir. O, qeyd etdi ki, tələbələrin geyimləri, davranışları Azerbaycan mentalitetinə uyğun olması barədə onlarla fərdi söhbətlər aparır.

(hesabati protokola elave edilir)

QƏRAR: II kurslar üzrə tyutor Gunel Hüseyovanın hesabatı məqbul hesab edilsin.

 

 

      7.Müəllim seçkisi

 1. EŞİDİLDİ: Fakültə dekanı dos. Ə. Əsgərov qeyd etdi ki, Leksika və ölkəşünaslıq kafedrasının b/m. Əliyeva Genel Mübariz qızı  həmin kafedrada boş olan b/m yerinə seçilməsi üçün rektorluğa ərizə ilə müraciət etmişdir. Bu barədə  “Azəbaycan” qəzetinin 05.11.2016-cı il tarixli 43  (8707) sayında elan  dərc edilmişdir.   G.Əliyevanın  sənədləri ilə tanış olub rəy və təkliflərinizi bildirməyinizi xahiş edirəm.

ÇIXIŞLAR:

 1. Leksika və ölkəşünaslıq kafedrasının müdiri dos. Kazımova Sevda qeyd etdi ki, Günel müəllimə kafedranın ən məsuliyyətli , təcrübəli və savadlı müəllimlərindəndi. Artıq bir neçə ildir ki, kafedramızda calışır. Dərsləri yüksək səviyyədə aparır. Dəfələrlə dərslərində dekan müavini ilə birlikdə iştirak etmişik. Dərs aparmasından razı qalmışıq.Gizli səsverməyə buraxılmasını təklif edirəm.
 2. Tədris işləri üzrə dekan müavini b/m. Aslanova Məleykə qeyd etdi ki, Günel müəllimə kafedranın bacarıqlı müəlimələrindəndir. Dərslərini günün tələblərinə uyğun keçirməyə calışır. Tələbələrlə gözəl və səmimi ünsiyyət yaradır. Tələbkar və məsulyyətlidir. Səsverməyə buraxılmasını təklif edirəm.

Çıxışları nəzərə alaraq ELMİ ŞURA QƏRARA ALIR:

 1. Əliyeva Günel Mübariz qızı “Azəbaycan” qəzetinin 05.11.2016-cü il tarixli 43(8708) sayında dərc edilmiş müsabiqə elanına əsasən gizli səsvermə nəticəsində Şura üzvlərinin səs çoxluğunu topladığından  Leksika və ölkəşünaslıq kafedrasının    boş olan b/m yerinə seçilsin  .
 2. Bu qərarın təsdiq edilməsi rektorluqdan xahiş edilsin.
 1. EŞİDİLDİ: Fakültə dekanı dos. Ə. Əsgərov qeyd etdi ki, Fransız dili kafedrasının b/m  Əliyeva Aygün İlham  qızı  həmin kafedrada boş olan b\m  yerinə seçilməsi üçün rektorluğa ərizə ilə müraciət etmişdir. Bu barədə  “Azəbaycan” qəzetinin 05.11.2016-cı il tarixli 43  (8707) sayında elan  dərc edilmişdir.   A.Əliyevanın sənədləri ilə tanış olub rəy və təkliflərinizi bildirməyinizi xahiş edirəm.

ÇIXIŞLAR:

 1. Fransız dili kafedrasının müdiri b/m. Orucov Məhərrəm qeyd etdi ki, Aygün müəllimə kafedranın ən məsuliyyətli , təcrübəli və savadlı müəllimlərindəndi. Artıq bir neçə ildir ki, kafedramızda calışır. Dərsləri yüksək səviyyədə aparır. Dəfələrlə dərslərində dekan müavini ilə birlikdə iştirak etmişik. Dərs aparmasından razı qalmışıq.Gizli səsverməyə buraxılmasını təklif edirəm.
 2. Tədris işləri üzrə dekan müavini b/m. Aslanova Məleykə qeyd etdi ki, Aygün müəllimə kafedranın bacarıqlı müəlimələrindəndir. Dərslərini günün tələblərinə uyğun keçirməyə calışır. Tələbələrlə gözəl və səmimi ünsiyyət yaradır. Tələbkar və məsulyyətlidir. Səsverməyə buraxılmasını təklif edirəm.

Çıxışları nəzərə alaraq ELMİ ŞURA QƏRARA ALIR:

1.Əliyeva Aygün İlham  qızı “Azəbaycan” qəzetinin 05.11.2016-cü il tarixli 43(8708)   sayında dərc edilmiş müsabiqə elanına əsasən gizli səsvermə nəticəsində Şura üzvlərinin səs çoxluğunu topladığından  Fransız dili kafedrasının    boş olan b\m yerinə seçilsin  .

2.Bu qərarın təsdiq edilməsi rektorluqdan xahiş edilsin.

 1. EŞİDİLDİ: Fakültə dekanı dos. Ə. Əsgərov qeyd etdi ki, Leksika və ölkəşünaslıq kafedrasının dos. Həmidov Allahverdi İsaməddin oğlu  həmin kafedrada boş olan dosent  yerinə seçilməsi üçün rektorluğa ərizə ilə müraciət etmişdir. Bu barədə  “Azəbaycan” qəzetinin 05.11.2016-cı il tarixli 43  (8707) sayında elan  dərc edilmişdir.   A.Həmidovun sənədləri ilə tanış olub rəy və təkliflərinizi bildirməyinizi xahiş edirəm.

ÇIXIŞLAR:

 1. Leksika və ölkəşünaslıq kafedrasının müdiri dos. Kazımova Sevda qeyd etdi ki, Allahverdi müəllimə kafedranın ən məsuliyyətli , təcrübəli və savadlı müəllimlərindəndi. Artıq bir neçə ildir ki, kafedramızda calışır. Dərsləri yüksək səviyyədə aparır. Dəfələrlə dərslərində dekan müavini ilə birlikdə iştirak etmişik. Dərs aparmasından razı qalmışıq.Gizli səsverməyə buraxılmasını təklif edirəm.
 2. Tədris işləri üzrə dekan müavini b/m. Aslanova Məleykə qeyd etdi ki, Allahverdi müəllimə kafedranın bacarıqlı müəlimələrindəndir. Dərslərini günün tələblərinə uyğun keçirməyə calışır. Tələbələrlə gözəl və səmimi ünsiyyət yaradır. Tələbkar və məsulyyətlidir. Səsverməyə buraxılmasını təklif edirəm.

Çıxışları nəzərə alaraq ELMİ ŞURA QƏRARA ALIR:

1.Həmidov Allahverdi İsaməddin oğlu “Azəbaycan” qəzetinin 05.11.2016-cü il tarixli 43(8708)   sayında dərc edilmiş müsabiqə elanına əsasən gizli səsvermə nəticəsində Şura üzvlərinin səs çoxluğunu topladığından  Leksika və ölkəşünaslıq kafedrasının    boş olan dosent yerinə seçilsin  .

2.Bu qərarın təsdiq edilməsi rektorluqdan xahiş edilsin.

 1. EŞİDİLDİ: Fakültə dekanı dos. Ə. Əsgərov qeyd etdi ki, Rus dili kafedrasının dos.  Heydərova Elmira Xeyrəddin qızı  həmin kafedrada boş olan dosent  yerinə seçilməsi üçün rektorluğa ərizə ilə müraciət etmişdir. Bu barədə  “Azəbaycan” qəzetinin 05.11.2016-cı il tarixli 43  (8707) sayında elan  dərc edilmişdir.   E.Heydərovanın sənədləri ilə tanış olub rəy və təkliflərinizi bildirməyinizi xahiş edirəm.

ÇIXIŞLAR:

 1. Rus dili kafedrasının müdiri dos. Əhmədova Kəmalə qeyd etdi ki, Elmira müəllimə kafedranın ən məsuliyyətli , təcrübəli və savadlı müəllimlərindəndi. Artıq bir neçə ildir ki, kafedramızda calışır. Dərsləri yüksək səviyyədə aparır. Dəfələrlə dərslərində dekan müavini ilə birlikdə iştirak etmişik. Dərs aparmasından razı qalmışıq.Gizli səsverməyə buraxılmasını təklif edirəm.
 2. Tədris işləri üzrə dekan müavini b/m. Aslanova Məleykə qeyd etdi ki, Elmira müəllimə kafedranın bacarıqlı müəlimələrindəndir. Dərslərini günün tələblərinə uyğun keçirməyə calışır. Tələbələrlə gözəl və səmimi ünsiyyət yaradır. Tələbkar və məsulyyətlidir. Səsverməyə buraxılmasını təklif edirəm.

Çıxışları nəzərə alaraq ELMİ ŞURA QƏRARA ALIR:

1.Heydərova Elmira Xeyrəddin  qızı “Azəbaycan” qəzetinin 05.11.2016-cü il tarixli 43(8708)   sayında dərc edilmiş müsabiqə elanına əsasən gizli səsvermə nəticəsində Şura üzvlərinin səs çoxluğunu topladığından  Rus dili kafedrasının    boş olan dosent yerinə seçilsin  .

2.Bu qərarın təsdiq edilməsi rektorluqdan xahiş edilsin.

 1. EŞİDİLDİ: Fakültə dekanı dos. Ə. Əsgərov qeyd etdi ki, Fransız dili kafedrasının b/m  Hüseynova Zenfira Qanboy  qızı  həmin kafedrada boş olan b\m  yerinə seçilməsi üçün rektorluğa ərizə ilə müraciət etmişdir. Bu barədə  “Azəbaycan” qəzetinin 05.11.2016-cı il tarixli 43  (8707) sayında elan  dərc edilmişdir.   Z.Hüseynovanın sənədləri ilə tanış olub rəy və təkliflərinizi bildirməyinizi xahiş edirəm.

ÇIXIŞLAR:

 1. Fransız dili kafedrasının müdiri b/m. Orucov Məhərrəm qeyd etdi ki, Zenfira müəllimə kafedranın ən məsuliyyətli , təcrübəli və savadlı müəllimlərindəndi. Artıq bir neçə ildir ki, kafedramızda calışır. Dərsləri yüksək səviyyədə aparır. Dəfələrlə dərslərində dekan müavini ilə birlikdə iştirak etmişik. Dərs aparmasından razı qalmışıq.Gizli səsverməyə buraxılmasını təklif edirəm.
 2. Tədris işləri üzrə dekan müavini b/m. Aslanova Məleykə qeyd etdi ki, Zenfira müəllimə kafedranın bacarıqlı müəlimələrindəndir. Dərslərini günün tələblərinə uyğun keçirməyə calışır. Tələbələrlə gözəl və səmimi ünsiyyət yaradır. Tələbkar və məsulyyətlidir. Səsverməyə buraxılmasını təklif edirəm.

Çıxışları nəzərə alaraq ELMİ ŞURA QƏRARA ALIR:

1.Hüseynova Zenfira Qanboy  qızı “Azəbaycan” qəzetinin 05.11.2016-cü il tarixli 43(8708)   sayında dərc edilmiş müsabiqə elanına əsasən gizli səsvermə nəticəsində Şura üzvlərinin səs çoxluğunu topladığından  Fransız dili kafedrasının    boş olan b\m yerinə seçilsin  .

2.Bu qərarın təsdiq edilməsi rektorluqdan xahiş edilsin.

 1. EŞİDİLDİ: Fakültə dekanı dos. Ə. Əsgərov qeyd etdi ki, Fransız dili kafedrasının b/m  İsgəndərova Vüsalə Fazil  qızı  həmin kafedrada boş olan b\m  yerinə seçilməsi üçün rektorluğa ərizə ilə müraciət etmişdir. Bu barədə  “Azəbaycan” qəzetinin 05.11.2016-cı il tarixli 43  (8707) sayında elan  dərc edilmişdir.   V.İsgəndərovanın  sənədləri ilə tanış olub rəy və təkliflərinizi bildirməyinizi xahiş edirəm.

ÇIXIŞLAR:

 1. Fransız dili kafedrasının müdiri b/m. Orucov Məhərrəm qeyd etdi ki, Vüsalə müəllimə kafedranın ən məsuliyyətli , təcrübəli və savadlı müəllimlərindəndi. Artıq bir neçə ildir ki, kafedramızda calışır. Dərsləri yüksək səviyyədə aparır. Dəfələrlə dərslərində dekan müavini ilə birlikdə iştirak etmişik. Dərs aparmasından razı qalmışıq.Gizli səsverməyə buraxılmasını təklif edirəm.
 2. Tədris işləri üzrə dekan müavini b/m. Aslanova Məleykə qeyd etdi ki, Vüsalə müəllimə kafedranın bacarıqlı müəlimələrindəndir. Dərslərini günün tələblərinə uyğun keçirməyə calışır. Tələbələrlə gözəl və səmimi ünsiyyət yaradır. Tələbkar və məsulyyətlidir. Səsverməyə buraxılmasını təklif edirəm.

Çıxışları nəzərə alaraq ELMİ ŞURA QƏRARA ALIR:

1.İsgəndərova Vüsalə Fazil  qızı “Azəbaycan” qəzetinin 05.11.2016-cü il tarixli 43(8708)   sayında dərc edilmiş müsabiqə elanına əsasən gizli səsvermə nəticəsində Şura üzvlərinin səs çoxluğunu topladığından  Fransız dili  kafedrasının    boş olan b\m yerinə seçilsin  .

2.Bu qərarın təsdiq edilməsi rektorluqdan xahiş edilsin.

 1. EŞİDİLDİ: Fakültə dekanı dos. Ə. Əsgərov qeyd etdi ki, Praktik xarici dillət kafedrasının müəllimi  Kərimli Aytən Tahir qızı  həmin kafedrada boş olan b\m  yerinə seçilməsi üçün rektorluğa ərizə ilə müraciət etmişdir. Bu barədə  “Azəbaycan” qəzetinin 05.11.2016-cı il tarixli 43  (8707) sayında elan  dərc edilmişdir.   A.Kərimlinin sənədləri ilə tanış olub rəy və təkliflərinizi bildirməyinizi xahiş edirəm.

ÇIXIŞLAR:

 1. Praktik xarici dillər kafedrasının müdiri dos. Əliyeva Zahrə qeyd etdi ki, Aytən müəllimə kafedranın ən məsuliyyətli, təcrübəli və savadlı müəllimlərindəndir. Artıq bir neçə ildir ki, kafedramızda calışır. Dərsləri yüksək səviyyədə aparır. Dəfələrlə dərslərində dekan müavini ilə birlikdə iştirak etmişik. Dərs aparmasından razı qalmışıq. Gizli səsverməyə buraxılmasını təklif edirəm.
 2. Tədris işləri üzrə dekan müavini b/m. Aslanova Məleykə qeyd etdi ki, Aytən müəllimə kafedranın bacarıqlı müəlimələrindəndir. Dərslərini günün tələblərinə uyğun keçirməyə calışır. Tələbələrlə gözəl və səmimi ünsiyyət yaradır. Tələbkar və məsulyyətlidir. Səsverməyə buraxılmasını təklif edirəm.

Çıxışları nəzərə alaraq ELMİ ŞURA QƏRARA ALIR:

1.Kərimli Aytən Tahir qızı “Azəbaycan” qəzetinin 05.11.2016-cü il tarixli 43(8708)   sayında dərc edilmiş müsabiqə elanına əsasən gizli səsvermə nəticəsində Şura üzvlərinin səs çoxluğunu topladığından  Praktik xarici dillər kafedrasının    boş olan b\m yerinə seçilsin.

2.Bu qərarın təsdiq edilməsi rektorluqdan xahiş edilsin.

 1. EŞİDİLDİ: Fakültə dekanı dos. Ə. Əsgərov qeyd etdi ki, Alman dili kafedrasının b/m  Kərimova Vüsalə Ədalət qızı  həmin kafedrada boş olan b\m  yerinə seçilməsi üçün rektorluğa ərizə ilə müraciət etmişdir. Bu barədə  “Azəbaycan” qəzetinin 05.11.2016-cı il tarixli 43  (8707) sayında elan  dərc edilmişdir.   V.Kərimovanın sənədləri ilə tanış olub rəy və təkliflərinizi bildirməyinizi xahiş edirəm.

ÇIXIŞLAR:

 1. Alman dili kafedrasının müdiri b/m. Atakişiyev Elvin qeyd etdi ki, Vüsalə müəllimə kafedranın ən məsuliyyətli , təcrübəli və savadlı müəllimlərindəndi. Artıq bir neçə ildir ki, kafedramızda calışır. Dərsləri yüksək səviyyədə aparır. Dəfələrlə dərslərində dekan müavini ilə birlikdə iştirak etmişik. Dərs aparmasından razı qalmışıq.Gizli səsverməyə buraxılmasını təklif edirəm.
 2. Tədris işləri üzrə dekan müavini b/m. Aslanova Məleykə qeyd etdi ki, Vüsalə müəllimə kafedranın bacarıqlı müəlimələrindəndir. Dərslərini günün tələblərinə uyğun keçirməyə calışır. Tələbələrlə gözəl və səmimi ünsiyyət yaradır. Tələbkar və məsulyyətlidir. Səsverməyə buraxılmasını təklif edirəm.

Çıxışları nəzərə alaraq ELMİ ŞURA QƏRARA ALIR:

1.Kərimova Vüsalə Ədalət  qızı “Azəbaycan” qəzetinin 05.11.2016-cü il tarixli 43(8708)   sayında dərc edilmiş müsabiqə elanına əsasən gizli səsvermə nəticəsində Şura üzvlərinin səs çoxluğunu topladığından  Alman dili kafedrasının    boş olan b\m yerinə seçilsin  .

2.Bu qərarın təsdiq edilməsi rektorluqdan xahiş edilsin.

 1. EŞİDİLDİ: Fakültə dekanı dos. Ə. Əsgərov qeyd etdi ki, Qrammatika və ingilis dilinin tədrisi kafedrasının b/m  Məmmədova Gülnaz Sayyad qızı  həmin kafedrada boş olan b\m  yerinə seçilməsi üçün rektorluğa ərizə ilə müraciət etmişdir. Bu barədə  “Azəbaycan” qəzetinin 05.11.2016-cı il tarixli 43  (8707) sayında elan  dərc edilmişdir.   G.Məmmədovanın  sənədləri ilə tanış olub rəy və təkliflərinizi bildirməyinizi xahiş edirəm.

ÇIXIŞLAR:

 1. Qrammatika və ingilis dilinin tədrisi kafedrasının müdiri dos. Rəhimov Mehdi qeyd etdi ki, Gülnaz müəllimə kafedranın ən məsuliyyətli , təcrübəli və savadlı müəllimlərindəndi. Artıq bir neçə ildir ki, kafedramızda calışır. Dərsləri yüksək səviyyədə aparır. Dəfələrlə dərslərində dekan müavini ilə birlikdə iştirak etmişik. Dərs aparmasından razı qalmışıq.Gizli səsverməyə buraxılmasını təklif edirəm.
 2. Tədris işləri üzrə dekan müavini b/m. Aslanova Məleykə qeyd etdi ki, Gülnaz müəllimə kafedranın bacarıqlı müəlimələrindəndir. Dərslərini günün tələblərinə uyğun keçirməyə calışır. Tələbələrlə gözəl və səmimi ünsiyyət yaradır. Tələbkar və məsulyyətlidir. Səsverməyə buraxılmasını təklif edirəm.

Çıxışları nəzərə alaraq ELMİ ŞURA QƏRARA ALIR:

1.Məmmədova Gülnaz Sayyad  qızı “Azəbaycan” qəzetinin 05.11.2016-cü il tarixli 43(8708)   sayında dərc edilmiş müsabiqə elanına əsasən gizli səsvermə nəticəsində Şura üzvlərinin səs çoxluğunu topladığından  Qrammatika və ingilis dilinin tədrisi  kafedrasının    boş olan b\m yerinə seçilsin  .

2.Bu qərarın təsdiq edilməsi rektorluqdan xahiş edilsin.

 1. EŞİDİLDİ: Fakültə dekanı dos. Ə. Əsgərov qeyd etdi ki, Leksika və ölkəşünaslıq kafedrasının b/m. Məmmədova Şəbnəm Vilayət qızı  həmin kafedrada boş olan b/m yerinə seçilməsi üçün rektorluğa ərizə ilə müraciət etmişdir. Bu barədə  “Azəbaycan” qəzetinin 05.11.2016-cı il tarixli 43  (8707) sayında elan  dərc edilmişdir. Ş.Məmmədovanın  sənədləri ilə tanış olub rəy və təkliflərinizi bildirməyinizi xahiş edirəm.

ÇIXIŞLAR:

 1. Leksika və ölkəşünaslıq kafedrasının müdiri dos. Kazımova Sevda qeyd etdi ki, Şəbnəm müəllimə kafedranın ən məsuliyyətli , təcrübəli və savadlı müəllimlərindəndi. Artıq bir neçə ildir ki, kafedramızda calışır. Dərsləri yüksək səviyyədə aparır. Dəfələrlə dərslərində dekan müavini ilə birlikdə iştirak etmişik. Dərs aparmasından razı qalmışıq.Gizli səsverməyə buraxılmasını təklif edirəm.
 2. Tədris işləri üzrə dekan müavini b/m. Aslanova Məleykə qeyd etdi ki, Şəbnəm müəllimə kafedranın bacarıqlı müəlimələrindəndir. Dərslərini günün tələblərinə uyğun keçirməyə calışır. Tələbələrlə gözəl və səmimi ünsiyyət yaradır. Tələbkar və məsulyyətlidir. Səsverməyə buraxılmasını təklif edirəm.

Çıxışları nəzərə alaraq ELMİ ŞURA QƏRARA ALIR:

1.Məmmədova Şəbnəm Vilayət qızı “Azəbaycan” qəzetinin 05.11.2016-cü il tarixli 43(8708)   sayında dərc edilmiş müsabiqə elanına əsasən gizli səsvermə nəticəsində Şura üzvlərinin səs çoxluğunu topladığından  Leksika və ölkəşünaslıq kafedrasının    boş olan b/m yerinə seçilsin  .

2.Bu qərarın təsdiq edilməsi rektorluqdan xahiş edilsin.

 1. EŞİDİLDİ: Fakültə dekanı dos. Ə. Əsgərov qeyd etdi ki, Qrammatika və ingilis dilinin tədrisi kafedrasının b/m  Məmmədzadə Natəvan Yusif qızı  həmin kafedrada boş olan b\m  yerinə seçilməsi üçün rektorluğa ərizə ilə müraciət etmişdir. Bu barədə  “Azəbaycan” qəzetinin 05.11.2016-cı il tarixli 43  (8707) sayında elan  dərc edilmişdir.   N.Məmmədzadənin  sənədləri ilə tanış olub rəy və təkliflərinizi bildirməyinizi xahiş edirəm.

ÇIXIŞLAR:

 1. Qrammatika və ingilis dilinin tədrisi kafedrasının müdiri dos. Rəhimov Mehdi qeyd etdi ki, Natəvan müəllimə kafedranın ən məsuliyyətli , təcrübəli və savadlı müəllimlərindəndi. Artıq bir neçə ildir ki, kafedramızda calışır. Dərsləri yüksək səviyyədə aparır. Dəfələrlə dərslərində dekan müavini ilə birlikdə iştirak etmişik. Dərs aparmasından razı qalmışıq.Gizli səsverməyə buraxılmasını təklif edirəm.
 2. Tədris işləri üzrə dekan müavini b/m. Aslanova Məleykə qeyd etdi ki, Natəvan müəllimə kafedranın bacarıqlı müəlimələrindəndir. Dərslərini günün tələblərinə uyğun keçirməyə calışır. Tələbələrlə gözəl və səmimi ünsiyyət yaradır. Tələbkar və məsulyyətlidir. Səsverməyə buraxılmasını təklif edirəm.

Çıxışları nəzərə alaraq ELMİ ŞURA QƏRARA ALIR:

1.Məmmədzadə Natəvan Yusif  qızı “Azəbaycan” qəzetinin 05.11.2016-cü il tarixli 43(8708)   sayında dərc edilmiş müsabiqə elanına əsasən gizli səsvermə nəticəsində Şura üzvlərinin səs çoxluğunu topladığından  Qrammatika və ingilis dilinin tədrisi  kafedrasının    boş olan b\m yerinə seçilsin  .

2.Bu qərarın təsdiq edilməsi rektorluqdan xahiş edilsin.

 1. EŞİDİLDİ: Fakültə dekanı dos. Ə. Əsgərov qeyd etdi ki, Alman dili kafedrasının b/m  Müslümova Ofelya Surxay qızı  həmin kafedrada boş olan b\m  yerinə seçilməsi üçün rektorluğa ərizə ilə müraciət etmişdir. Bu barədə  “Azəbaycan” qəzetinin 05.11.2016-cı il tarixli 43  (8707) sayında elan  dərc edilmişdir.   O.Müslümovanın sənədləri ilə tanış olub rəy və təkliflərinizi bildirməyinizi xahiş edirəm.

ÇIXIŞLAR:

 1. Alman dili kafedrasının müdiri b/m. Atakişiyev Elvin qeyd etdi ki, Ofelya müəllimə kafedranın ən məsuliyyətli , təcrübəli və savadlı müəllimlərindəndi. Artıq bir neçə ildir ki, kafedramızda calışır. Dərsləri yüksək səviyyədə aparır. Dəfələrlə dərslərində dekan müavini ilə birlikdə iştirak etmişik. Dərs aparmasından razı qalmışıq.Gizli səsverməyə buraxılmasını təklif edirəm.
 2. Tədris işləri üzrə dekan müavini b/m. Aslanova Məleykə qeyd etdi ki, Ofelya müəllimə kafedranın bacarıqlı müəlimələrindəndir. Dərslərini günün tələblərinə uyğun keçirməyə calışır. Tələbələrlə gözəl və səmimi ünsiyyət yaradır. Tələbkar və məsulyyətlidir. Səsverməyə buraxılmasını təklif edirəm.

Çıxışları nəzərə alaraq ELMİ ŞURA QƏRARA ALIR:

1.Müslümova Ofelya Surxay  qızı “Azəbaycan” qəzetinin 05.11.2016-cü il tarixli 43(8708)   sayında dərc edilmiş müsabiqə elanına əsasən gizli səsvermə nəticəsində Şura üzvlərinin səs çoxluğunu topladığından  Alman dili kafedrasının    boş olan b\m yerinə seçilsin  .

2.Bu qərarın təsdiq edilməsi rektorluqdan xahiş edilsin.

 1. EŞİDİLDİ: Fakültə dekanı dos. Ə. Əsgərov qeyd etdi ki, Alman dili kafedrasının b/m  Qasımova Gözəl Telman qızı  həmin kafedrada boş olan b\m  yerinə seçilməsi üçün rektorluğa ərizə ilə müraciət etmişdir. Bu barədə  “Azəbaycan” qəzetinin 05.11.2016-cı il tarixli 43  (8707) sayında elan  dərc edilmişdir.   G.Qasımovanın sənədləri ilə tanış olub rəy və təkliflərinizi bildirməyinizi xahiş edirəm.

ÇIXIŞLAR:

 1. Alman dili kafedrasının müdiri b/m. Atakişiyev Elvin qeyd etdi ki, Gözəl müəllimə kafedranın ən məsuliyyətli , təcrübəli və savadlı müəllimlərindəndi. Artıq bir neçə ildir ki, kafedramızda calışır. Dərsləri yüksək səviyyədə aparır. Dəfələrlə dərslərində dekan müavini ilə birlikdə iştirak etmişik. Dərs aparmasından razı qalmışıq.Gizli səsverməyə buraxılmasını təklif edirəm.
 2. Tədris işləri üzrə dekan müavini b/m. Aslanova Məleykə qeyd etdi ki, Gözəl müəllimə kafedranın bacarıqlı müəlimələrindəndir. Dərslərini günün tələblərinə uyğun keçirməyə calışır. Tələbələrlə gözəl və səmimi ünsiyyət yaradır. Tələbkar və məsulyyətlidir. Səsverməyə buraxılmasını təklif edirəm.

Çıxışları nəzərə alaraq ELMİ ŞURA QƏRARA ALIR:

1.Qasımova Gözəl Telman  qızı “Azəbaycan” qəzetinin 05.11.2016-cü il tarixli 43(8708)   sayında dərc edilmiş müsabiqə elanına əsasən gizli səsvermə nəticəsində Şura üzvlərinin səs çoxluğunu topladığından  Alman dili kafedrasının    boş olan b\m yerinə seçilsin  .

2.Bu qərarın təsdiq edilməsi rektorluqdan xahiş edilsin.

 1. EŞİDİLDİ: Fakültə dekanı dos. Ə. Əsgərov qeyd etdi ki, Qrammatika və ingilis dilinin tədrisi kafedrasının b/m  Talıbova Aygün Nofər qızı  həmin kafedrada boş olan b\m  yerinə seçilməsi üçün rektorluğa ərizə ilə müraciət etmişdir. Bu barədə  “Azəbaycan” qəzetinin 05.11.2016-cı il tarixli 43  (8707) sayında elan  dərc edilmişdir.   N.Məmmədzadənin  sənədləri ilə tanış olub rəy və təkliflərinizi bildirməyinizi xahiş edirəm.

ÇIXIŞLAR:

 1. Qrammatika və ingilis dilinin tədrisi kafedrasının müdiri dos. Rəhimov Mehdi qeyd etdi ki, Aygün müəllimə kafedranın ən məsuliyyətli , təcrübəli və savadlı müəllimlərindəndi. Artıq bir neçə ildir ki, kafedramızda calışır. Dərsləri yüksək səviyyədə aparır. Dəfələrlə dərslərində dekan müavini ilə birlikdə iştirak etmişik. Dərs aparmasından razı qalmışıq.Gizli səsverməyə buraxılmasını təklif edirəm.
 2. Tədris işləri üzrə dekan müavini b/m. Aslanova Məleykə qeyd etdi ki, Aygün müəllimə kafedranın bacarıqlı müəlimələrindəndir. Dərslərini günün tələblərinə uyğun keçirməyə calışır. Tələbələrlə gözəl və səmimi ünsiyyət yaradır. Tələbkar və məsulyyətlidir. Səsverməyə buraxılmasını təklif edirəm.

Çıxışları nəzərə alaraq ELMİ ŞURA QƏRARA ALIR:

1.Talıbova Aygün Nofər  qızı “Azəbaycan” qəzetinin 05.11.2016-cü il tarixli 43(8708)   sayında dərc edilmiş müsabiqə elanına əsasən gizli səsvermə nəticəsində Şura üzvlərinin səs çoxluğunu topladığından  Qrammatika və ingilis dilinin tədrisi  kafedrasının    boş olan b\m yerinə seçilsin .

2.Bu qərarın təsdiq edilməsi rektorluqdan xahiş edilsin.

 

 

8.Cari məsələlər                                                                       

Çıxarış:

1.Fransız dili kafedrasının müəllimi Şəmilova Şahnaz Vagif qızının  hazırladığı “Xarici dilin fonetikası” (Fransız dili) fənn proqramının  müzakirəsi.

EŞİDİLDİ:Fransız  dili  kafedrasının  müdiri Orucov Məhərrəm  məlumat verdi ki, proqram  Fakültə Elmi Şurasına  təqdim olunmuşdur.

Kafedra müdiri  Məhərrəm Orucov  Şəmilova Şahnaz Vagif qızının  hazırladığı “Xarici dilin fonetikası” fənn proqramının  məzmunu ilə fakültə Elmi Şurasının üzvlərini tanış etdi.

ÇIXIŞLAR:  1. Fakültə dekanı dos. Ə.Əsgərov qeyd etdi ki, mən müəllim Şəmilova Şahnaz Vagif qızının  hazırladığı “Xarici dilin fonetikası” (Fransız dili)  fənn proqramı ilə tanış olmuşam. Hesab edirəmki, proqramın qrif alması məqsədə uyğundur.

2.“Qrammatika və ingilis dilinin tədrisi” kafedrasının müdiri dosent M.Rəhimov çıxışında bildirdi ki, Şahnaz Şəmilovanın tərtib etdiyi proqramla tanış oldum. Proqram müasir tələblərə cavab verərək,bütün mövzuları əhatə etmişdir. Mənim fikrimcə proqram Təhsil Nazirliyinin qrifini  almaq üçün tam hazırdır.

3.Xarici dillər fakültəsinin dekan müavini b/m. Aslanova Məleykə çıxış edərək bildirdi ki,  proqram tədris – metodik tələblər səviyyəsində tərtib olunmuşdur. Bu proqrama kafedrada ehtiyac var idi. Mən də proqramın qrif almasının tərəfdarıyam.

QƏRARA:

Müəllim Şəmilova Şahnaz Vagif qızının hazırladığı “Xarici dilin fonetikası”  (Fransız dili)proqramına qrif verilməsi Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyindən xahiş olunsun.

                                                             

 

 

 

                        Sədr :              dos. Ə.Əsgərov

                                                                 

                         Katib :            b/m V.İsgəndərova                                                                        

 

GƏNCƏ   DÖVLƏT   UNİVERSİTETİ

XARİCİ   DİLLƏR  FAKÜLTƏSİ  ELMİ ŞURASİNİN

2016/2017 TƏDRİS İLİNƏ AİD

07   SAYLİ   İCLAS PROTOKOLU

Gündəlik məsələlər

 1. Buraxılış qruplarında yaz imtahan sessiyasına hazırlıq vəziyyəti
 2. Fakültə üzrə İxtisas dili fənlərinin tədrisi vəziyyəti
 3. Fakultə Tədris -metodiki şuranın hesabatı
 4. II kollokviumun yekunları fənlər üzrə nəticələrin vəziyyəti
 5. Cari məsələlər

 

 

?

?

?