Mühazirələr

KAFEDRALAR

Qrammatika və İngilis dilinin tədrisi

I SEMESTR

Dilçiliyə giriş – A.Talıbova.IIIkurs, M.AslanovaII kurs

Ümumi Dilçilik – M.Rəhimov-IV kurs

Dil- tarixi -M.Aslanova IV kurs

Leksika və Ölkəşünaslıq

I SEMESTR

Alman Dili

I SEMESTR

Dil tarixi- Kərimova. IV kurs

Rus Dili
I SEMESTR
II SEMESTR
Fransız Dili
I SEMESTR
 Praktik Xarici Dillər
QEYRİ İXTİSAS FƏNNLƏRİ