Mühazirələr

KAFEDRALAR

Qrammatika və İngilis dilinin tədrisi

I SEMESTR

Dilçiliyə giriş -S.Hacıyeva. II kurs, E.Abdullayeva II kurs

Ümumi Dilçilik – Z.Qəhrəmanova III-IV kurs

Xarici dilin üslubiyyatı – Adilov Rasim III kurs Talıbova A 

Nəzəri qrammatika- Adilov R. III kurs

Dil- tarixi -M.Aslanova IV kurs

 
 
Leksika və Ölkəşünaslıq

I SEMESTR

 

Alman Dili

I SEMESTR

Dil tarixi- Kərimova. IV kurs

 
 
Rus Dili
 
I SEMESTR
 
 
 
 
 
 
 
 
II SEMESTR
 
 
 
 
Fransız Dili
 
I SEMESTR
 
 
 
 Praktik Xarici Dillər
 
QEYRİ İXTİSAS FƏNNLƏRİ