Qrammatika və İngilis dilinin tədrisi

KAFEDRANIN TARİXİ  HAQQINDA MƏLUMAT

Qrammatika və ingilis dilinin tədrisi kafedrası Gəncə Dövlət Universitetinin Xarici Dillər fakültəsinin tərkibində fəaliyyət göstərən 5 ixtisas kafedrasından biridir. Bu kafedra Tarix-filologiya fakültəsinin tərkibində 1998-ci ildə şöbə кimi fəaliyyətə başlamışdır. Qrammatika və İngilis dilinin tədrisi kafedrası “Qrammatika” kafedrasının bazası əsasında 2006-cı ildə təsis edilmişdir.

        KAFEDRADA TƏDRİS OLUNAN FƏNNLƏR HAQQINDA         MƏLUMAT (BAKALAVR VƏ MAGİSTR AYRILIQDA)

     Kafedrada tədris olunan fənlər çoxsaylıdır və bu fənlər aşağıdakılardır:

Bakalavr pilləsində 12 fənn tədris olunur ki, bunlardan 6-i əsas 6-sı isə seçmə fənlərdir.

1.Kommunikativ qrammatika

2. Kommunikativ fonetika

3.X/D tədrisi metodikası

4.X/D üslubiyyatı

5.Dilçiliyə giriş

6.Şifahi anlama

7. S/f. Nəzəri qrammatika        

8. S/f. Fonologiya                     

9. S/f. Tələffüz vərdişləri         

10. S/f. Dil tarixi                        

11. S/f. Dilçilik tarixi                 

12. S/f. Ümumi dilçilik               

    Magistr pilləsində: “Dilşünaslıq”  və “Xarici dilin tədrisi metodikası” ixtisasları üzrə 17 fənn tədris olunur ki, bunlardan 12-i əsas 5-i isə seçmə fənlərdir.

   Xarici dilin tədrisi metodikası ixtisası:       

 1. S/f. Qrammatik məfhumların mənimsənilməsi yolları    
 2. X/D hazırlığının müasir problemləri
 3. X/D hazırlığının tarixi və metodikası
 4. İngilis dilinin tədrisi tarixi
 5. İngilis dilində planlaşdırma və qiymətləndirmə metodikası
 6. İngilis dilinin tədrisi metodikası
 7. S/f. Tədqiqat üsulları
 8. S/f. Linqvistik təhlilin elmi metodiki əsasları

Dilşünaslıq    ixtisası:

 1. Morfologiya
 2. Dilşünaslığın müasir problemləri
 3. Dilşünaslığın tarixi və inkişafı
 4. AMMEF
 5. Ədəbi dil tarixi
 6. Sintaksis
 7. Tipologiya
 8. S/f  X/d tədrisində innovasiyalar
 9. S/f  Tədqiqat üsulları

                       KAFEDRA ƏMƏKDAŞLARININ SİYAHISI

 1. dos.Abdullayeva Elnarə Kamandar qızı
 2. dos. Adilov Rasim Əli oğlu
 3. dos.Qasımova Samirə Firuddin qızı
 4. fil.f.d Talıboba Aygün Nofər qızı
 5. fil.f.d Hacıyeva Səbinə Mübariz qızı
 6. b/m Aslanova Məleykə İsfəndiyar qızı
 7. b/m Məmmədova Gülnaz Sayad qızı
 8. b/m Qəhrəmanova Zülfiyyə Sabir qızı
 9. b/m Məmmədzadə Natəvan Yusif qızı
 10. b/m Sadıqova Gülər Fizuli qızı
 11. müəl.Rzayeva Zümrüd Elyar qızı
 12. müəl.Cəlilova Türkan Müzadil qızı
 13. müəl.Ağayeva Türkan Siyavuş qızı
 14. müəl.Babayeva Aytən Müsahib qızı
 15. b/ lab.Quliyeva İsmət Nəriman qızı
 16. lab. Nağıyeva Məhsəti Oqtay qızı
 17. lab.Məmmədova Elnarə Eldar qızı
 18. lab.Əlizadə Məltəm Adil qızı
 19. lab.Əhmədova Kutayyət Elşad qızı
 20. lab.Əsədova Aytən Ramiz qızı

                KAFEDRA MÜDRİNİN FOTOSU

Qrammatika və ingilis dilinin tədrisi kafedrasının müdiri

                     dos. Abdullayeva Elnarə Kamandar qızı

  KAFEDRANIN MÜDİRİ, PROFESSOR VƏ MÜƏLLİMLƏRİ HAQQINDA MƏLUMATLAR:

  1. Abdullayeva Elnarə Kamandar qızı
  2. Professor Adilov Rasim Əli oğlu
  3. Qasımova Samirə Firuddin qızı
  4. Talıbova Aygün Nofər qızı 
  5. Hacıyeva Səbinə Mübariz qızı
  6. Aslanova Məleykə İsfəndiyar qızı
  7. Məmmədova Gülnaz Səyyad qızı
  8. Qəhrəmanova Zülfiyyə Sabir
  9. Məmmədzadə Natəvan Yusif qızı
  10. Sadıqova Gülər Fizuli qızı
  11. Rzayeva Zümrüd Elyar qızı
  12. Cəlilova Türkan Müzadil qızı
  13. Agayeva Türkan Səyavuş qızı
  14. Babayeva Aytən Müsahib qızı
 1.  Tədris köməkçi heyəti
  1. .Quliyeva İsmət Nəriman qızı
  2. Nağıyeva Məshəti Oqtay qızı
  3. Qasımova Elnarə Eldar qızı
  4. Əlizadə Məltəm Adil qızı
  5. Əhmədova Kutayət Elşad qızı
  6. Əsədova Aytən Ramiz qızı