Agayeva Türkan Səyavuş qızı

Gəncə Dövlət Universitetinin “Qrammatika və İngilis dilinin tədrisi” kafedrasının müəllimi Ağayeva Türkan Səyavuş qızı

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

5 iyun, 1992-ci ildə Gəncə şəhərində anadan olmuşdur.

Ailəlidir, 2 övladı var. 2013-cü ildən YAP-ın üzvüdür.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI

 1. 2013-cü ildə Gəncə Dövlət Universitetində “Ingilis dili müəllimliyi” ixtisası üzrə bakalavr (fərqlənmə) dərəcəsi almışdır.
 2. 2015-ci ildə Gəncə Dövlət Universitetində “Dilşünaslıq- İngilis dili” ixtisası üzrə magistr (fərqlənmə) dərəcəsi almışdır.
 3. 2019-cu ildən Gəncə Dövlət Universitetinin Azərbaycan dili kafedrasının “Müqayisəli-tarixi və müqayisəli-tipoloji dilçilik” ixtisası üzrə dissertantıdır.

 Telefon: 055-257-70-09

E-mail: turkan.agayeva.92@mail.ru

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 1. 2015-2016 Gəncə Dövlət Universitetinin “Xarici dillər” fakültəsinin “Qrammatika və İngilis dilinin tədrisi” kafedrasında saat hesabı müəllim.
 2. 2016-ci ildən Gəncə Dövlət Universitetinin “Xarici dillər” fakültəsinin “Qrammatika və İngilis dilinin tədrisi” kafedrasında yarım ştat müəllim.
 3. 2020-ci ildən Gəncə Dövlət Universitetinin “Xarici dillər” fakültəsinin “Qrammatika və İngilis dilinin tədrisi” kafedrasında müəllim işləyir.

 TƏDQİQAT SAHƏSİ

 Linqvistika, İngilis dilinin Qrammatikası, Fonetika fənnlərini tədris edir.

 BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA   İŞTİRAKI

 1. Mədəniyyətlərarası dialoq’ Əzizə Cəfərzadənin anadan olmasının 100 illik yubileyinə həsr olunmus XX Beynəlxalq elmi simpozium. Sankt-Peterburq. 28 noyabr.  2021
 2. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu‘Təhsil, tədqiqat və innovasiyanın vəhdəti’  mövzusunda doktorant və magistrantların IV Respublika elmi konfransı. 29 aprel 2022
 3.  AEM IX Beynəlxalq Elmi Araşdırmalar Konfransı. 04 iyun 2022
 4. AEM.Elmi iş., XI Beynəlxalq Elmi Araşdırmalar Konfransı. 04.11.2022
 5. ‘Çanakkaleden Karabağa türkün zaferi’ adlı XXXII Beynəlxalq elmi konfrans. Qars- Əskişəhər. Türkiyə 26.11.2022
 6. Mingəçevir Dövlət Universiteti, Yeni dövrdə təhsil və tədqiqat fəaliyyəti: reallıqlar və çağırışlar mövzusunda Beynəlxalq elmi konfrans . 16-17 dekabr 2022

ELMİ ƏSƏRLƏRİ

 1. Müasir ingilis dilində Fransız dilindən alınma sözlər. GDU. Elmi xəbərlər. Fundamentalı,humanitar və təbiət elmləri seriyası.Gəncə- 2018
 2. Ingilis dilində sifətin leksik-semantik xüsusiyyətləri. GDU. Elmi xəbərlər. Fundamentalı, humanitar və təbiət elmləri seriyası. Gəncə -2018
 3. Ingilis dilinin Avstraliya variantının leksik-semantik xüsusiyyətləri. GDU. Elmi xəbərlər. Fundamentalı, humanitar və təbiət elmləri seriyası. Gəncə -2020
 4. Reklam diskursunun bəzi məziyyətləri. GDU. Elmi xəbərlər. Fundamentalı, humanitar və təbiət elmləri seriyası. Gəncə- 2021
 5. Reklam mətnlərinin öyrənilməsində linqvokoqnitiv yanaşma. AMEA Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu. Filologiya məsələləri. Bakı- 2022
 6. Когнитивный аспект рекламного текста. Современная Наука, Актуальные проблемы теории и практики, Гуманитарные науки. Научо-практический журнал. 2022
 7. Ethnocultural features of communication in different linguistic cultures. Bakı Dövlət Universiteti. Dil və Ədəbiyyat. beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal. Bakı -2022
 8. Etnokulturoloji konsept çərçivəsində ünsiyyət. SDU.Elmi xəbərlər jurnalı. Sosial və humanitar elmlər bölməsi.Sumqayıt -2022
 9. Virtual məkan fenomeni- Virus reklamlar. ‘Mədəniyyətlərarası dialoq’ Əzizə Cəfərzadənin anadan olmasının 100 illik yubileyinə həsr olunmus XX Beynəlxalq elmi simpozium. Sankt-Peterburq, Rusiya -2022

10.Mədəniyyətlərarası ünsiyyətin xüsusiyyətləri. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu‘Təhsil, tədqiqat və innovasiyanın vəhdəti’  mövzusunda doktorant və magistrantların IV Respublika elmi konfransının materialları. Naxçıvan -2022

11.Language and Culture as a means of communication. AEM.Elmi iş. Beynəlxalq elmi jurnal., IX Beynəlxalq Elmi Araşdırmalar Konfransının materialları. Bakı-2022

 1. Müəyyən nitq vəziyyətlərində kommunikativ davranışın spesifikliyi.AEM.Elmi iş., XI Beynəlxalq Elmi Araşdırmalar Konfransının materialları. Bakı- 2022
 2. Reklam sloqanlarının linqvistik xüsusiyyətləri (ingilis dilinin materialları əsasında). Dilçilik araşdırmaları jurnalı. AMEA -2023.
 3. The characteristics of business communication. ‘Çanakkaleden Karabağa türkün zaferi’ adlı XXXII Beynəlxalq elmi konfrans. Qars- Əskişəhər. Türkiyə 26.11.2022
 4. Ünsiyyət dilçilik və fəlsəfənin qovşağında. Mingəçevir Dövlət Universiteti, Yeni dövrdə təhsil və tədqiqat fəaliyyəti: reallıqlar və çağırışlar
 5. ‘Xarici dildə tələffüz vərdişlərinin formalaşdırılması’ adlı dərs vəsaiti. Gəncə-  2022
 6. ‘Şifahi anlama’ seçmə fənnə aid fənn proqramı. Gəncə- 2022

 Dil bilgisi: Azərbaycan dili, Rus dili, İngilis dili, Türk dili