Məmmədova Mehriban Cəmil qızı

             Məmmədova Mehriban Cəmil qızı

            Vəzifəsi:   Rus dili kafedrasının baş  müəllimi

            Telefon:   +994 55 436 69 72

             E mail:      mehriban.memmedova.10@list.ru

         QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

        5 may 1969-cu ildə Gəncə şəhərində anadn olmuşdur.

        1 övladı var. 2005-ci ildən YAP-ın üzvüdür.

        TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI

        1995-ci ildə  M.F.Axundov adına  Azərbaycan  Pedaqoji Rus dili və

        ədəbiyyatı institutunu  bitirmişdir.

         ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 01.09.1995-ci ildən 14.04.1997-ci il tarixinə qədər  H.Zərdabi adına        Gəncə Dövlət Pedaqoji İnstitutunun Rus dili kafedrasında müəllim işləmişdir.

1997-ci ilin 14 aprel tarixində ailə vəziyyəti ilə əlaqədar Bakı şəhərinə köşdüyü üçün öz ərizəsi ilə işdən azad olunmuşdur.

21.01.2003-cü il tarixindən 15.09.2004-cü bi tarixinədək  Gəncə Dödlət Universitetinin Dünya ədəbiyyatə və mədəniyyətşünaslıq  kafedrasında baş laborant  vəzifəsində işlıəmişdir.

15.09.2004-cü il tarixindən 26.05.2010-cu il tarixinədək  Gəncə Dövlət Universitetinin Rus dili və onun tədrisi metodikası kafedrasında müəllim işləımişdir.

26.05.2010-cu il tarixindən Gəncə Dödlət Universitetinin Rus dili kafedrasında baş  müəllim vəzifəsində işləyir.

        ELMİ ƏSƏRLƏRİ

 15 elmi məqalənin müəllifidir.

1.Количественные  числительные    в русском   и  азербайджанском  языках.Məqalə,.

2.Изучение  частей  речи  в  национальной  школе,  Məqalə.

3. Личные  и  притяжательные  местоимения  в русском и  азербайджанском  языках. Məqalə.  

4. Методика изучения предложений с сочетаниями количественных и  порядковых  числительных  с   существительными.  Məqalə. 

5. Изучение   падежей  существительных  в  национальной  школе. 

    Məqalə.

 6.Суффиксы именных частей речи и их смысловые оттенки. Məqalə.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR,SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

1. Ü.Hacıbəyovun anadan olmasının 135 illik  yubileyinə həsr olunmuş  VIII beynəlxalq  elmi konfrans . Türkiyə,Qars. 2020

2. XI Beynəlxalq  Elmi Simpozium “Müasir dünyada mədəniyyətlərarası münasibətlər”  Tbilisi  2021.

 DİL ÇİLGİSİ :  Rus, Türk

Partiyalılığı:    YAP