Həsənova Viktoriya Süleyman qızı

Həsənova Viktoriya Suleyman qızı

Vəzifəsi:

GDU-nun “Rus dili” kafedrasının dosenti

Telefon +994 50 213 06 94

Email:hasanovaviktoriya@qmail.com

Qısa bioqrafik məlumat

  • 1954-cü il 10 iyunda Bakı şəhərində anadan olmuşdur.                                                                       1961-1969- cü illərdə Bakı şəhəri 48  saylı, 1969-1971 illərdə 10 saylı orta məktəbdə təhsil almış və həmin məktəbi bitirmişdir.
  • Ailəlidir 3 övladı var.

    Təhsili:

  • 1971-1975-ci illərdə M. F. Axundov adına Azərbaycan Pedaqoji İnstitutunun (Slavyan Universiteti) “ Rus dili və ədəbiyyat” ixtisası üzrə təhsil almış və həmin institutu bitirmişdir.

      Elmi dərəcəsi və adları:

  • 2007-2010 Bakı Elmlər Akademiyasının doktorantı olmuşdur.
  • 2020 –ci il tarixində “Azərbaycan dilində rus hüquq terminlərinin tərcümə probltmləri” mövzusunda doktorluq müdafiyə etmişdir.

               Əmək fəaliyyəti:

  • 1989-2002 Gəncə şəhəri 14 saylı məktəbin müəllimi.
  • 2002-ci ildən Gəncə Dövlət Universitetində müəllim.
  • 2007-ci ildən Gəncə Dövlət Universitetində “Rus dili” kafedrasınının baş müəllimi.
  • 2012-ci ildən Gəncə Dövlət Universitetinin “Rus dili” kafedrasının dosenti.

 Tədqiqat sahəsi:

Rus ədəbiyyatı tarixi

Praktik məşğələ

Nitq inkişafı

Rus dilinin stilistikası

Funksional üslubiyyət

  Elmi əsərləri:

1.«Приёмы экспликации юридических терминов при переводе с русского на азербайджанский язык» – Текст. Язык. Человек-сборник научных трудов. Часть 1. Мозырь 1, 2009

2. «Составление перевода юридической терминологии в современную эпоху». Журнал “Filoloqiya məsələləri” №7 стр. 365-374.2009.

3. «Из истории переводов юридической терминологии в Азербайджане» – Журнал «Язык и литература» Баку 2010.

4. «Возможности использования текстовых переводов в процессе обучения» – материалы Международной научной конференции «Педагогико – психологические проблемы усовершенствования учебного процесса» Нахичевань 27-28 июня 2011 года, стр.168-169.

5. Особенности перевода латинских юридических афоризмов, поговорок и пословиц на азербайджанский язык» – научный журнал Павлодарского ГУ им. С. Таройгырова, №4, 2010.

6. «Способы перевода юридической терминологии».  Журнал « Известия государственного университета» №: (85) часть2 стр. 180-183, 2010.

7. «О некоторых терминах и определения в области образования». – Журнал «Актуальные вопросы теории и практики филологических исследований». Материалы 3-ей  Международной научно-практической конференции 25-25 марта. Прага №9. 2013.

8. “Dillərarası ptşədkar ünsiyyətdə latın hüquq ifadələrin və aforizmlərinin tərcüməsi”. Журнал “Filoloqiya məsələləri” №10 стр.239-245.2013.

9. «Актуальные вопросы теории практики филологических исследований». – Материалы 3-ей Международной научно-практической конференции 25-26 марта. Прага №9. 2013.

10.»Антонимы русского языка: методика и лингводидактика. Журнал “Azərbaycanda xarici dillər” № 1 2014.

11. Монография «Русский юридический термин в азербайджанском языке». Лексикография. Функционирование и специфика перевода». Баку 2014.

12. Некоторые вопросы методики реализации заданий, понимание и  – восприятие первичного текста. «Актуальные проблемы гуманитарных наук. Межвузовский сборник научных статей. №3. Баку 2015.

13. Контрастная типология разносистемных языков  в процессе преподавания русского как иностранного». “Filoloqiya məsələləri” №7 Баку 2015.

14.Заимствования из английского языка в русском молодёжном сленге» “Terminoloqiya məsələləri” – 2018 №1 Bakı. –“ Elm “ – 2018.

15. Программа по чтению и развитию речи для студентов-бакалавров факультета иностранных языков по специальности русский язык. Гянджа – 2019.

16. Программа функциональные стили письменной речи. Гянджа – 2016.

17. Программа по истории русского литературного языка. Специальности (для подготовки бакалавров языковых факультетов) часть 3. Баку – 2019.

«Русский язык» (учебник пособие для студентов бакалавров языковых факультетов) часть 3. Баку 2019. Журнал “Elm və təhsil”.

18. «Образование как отражение мира». Баку. Terminoloqiya məsələləri. Февраль – 2021.

19. Роль нестандартных заданий для совершенствования ключевых компетенций учащихся на уроках  РКИ стр. 195-200 16-18 марта. 2022. Манчестер.

20. «Лингвистические основы методики РКИ» Журнал « Коллоквиум» №3, Варшава, Польша 2023.

Dil bilqisi: Rus dili                                                                                                                

Partiyalılığı: YAP