Əmirxanova Sevinc Oqtay qızı

Əmirxanova Sevinc Oqtay qızı

Vəzifəsi:

GDU-nun “Rus dili kafedrasının” baş müəlllimi

Telefon: +994 51 386 40 34

Email: sevinjamirkhanova67@qmail.co

Qısa bioqrafik məlumat

  • 1967-ci il 28 iyunda Gəncə şəhərində anadan olmuşdur.
  • 1974-1984-ci illərdə Gəncə şəhəri 11 saylı məktəbdə təhsil almış və bitirmişdir.
  • Ailəli deyil 1 övladı var.

Təhsili:

  • 1988-1993 illərdə Türkmənistan Dövlət Pedaqoji Dillər və Ədəbiyyat İnstitutununda “Rus dili və ədəbiyyat” ixtisası üzrə təhsil almış və bitirmişdir.

Elmi dərəcəsi və adları:

Baş müəllim.

Əmək fəaliyyəti:

  • 2004-ci ildən Gəncə Dövlət Universitetində müəllim.
  • 2007-ci ilsən Gəncə Dövlət Universitetinin “Rus dili” kafedrasının baş müəllimi.

Tədqiqat sahəsi:

Xarici dilin kommunikativ qrammatikası

Xarici dil bacarıqları

Dil tarixi

Nitq inkişafı

Publisistik tərcümə

Beynalxalq və respublika səviyyəli seminar, simpozium və konfranslarda iştirakı.

Elmi əsərləri:

«К вопросу об обучении русскому языку студентов-азербайджанцев, как иностранному». Elmi xəbərlər”.2012.

«Логика речи и чтение».“Elmi xəbərlər”. Bakı.Müəllimlər nəşriyyatı. 19., səh. 102. 2012.

«Специфика исполнения художественного произведения разных литературных жанров».Bakı. Müəllimlər nəşriyyatı. 19, səh.110. 2012.

«Работа над языком художественного произведения». Bakı. Müəllimlər nəşriyyatı.19, səh. 106. 2012.

«Методика изучения категории рода имён существительных в национальной школе».GDU “Elmi Xəbərlər” №2. Gəncə. 2015, səh. 191-195.

«Современный урок русского языка в общеобразовательных школах». “Elmi Xəbərlər”, стр. 4. 2019.

«Современные методы обучения на уроках литературы».

“Elmi Xəbərlər”, стр. 4. 2019.

«О роли интеграционных процессов на уроках литературы».

“Terminoloqiya məsələləri”, cnh. 4. 2020.

«Жемчужина Азербайджанской литературы Низами Гянджеви».

 XIII İnternational Scientific and Practical Conferense.Manchester. Greal Britain.

«Использование художественной литературы в процессе формирования исторических знаний».

V Международная научно-практическая конференция. Женева. Швейцария, стр. 9. 2023.

Программа по « Грамматике русского языка» для студентов 1 курса факультета иностранных языков. Специальность: русский язык. Гянджа. 2023.

Программа по « Истории русского литературного языка» для студентов 4 курса факультета иностранных языков. Специальность: русский язык. Гянджа. 2023.

Программа по « Развитию речи» для студентов 2 курса факультета иностранных языков. Специальность: русский язык. Гянджа. 2023.

Kitablar və dərs vəsaitləri

Dil bilqisi:

Rus dili, Tür dili, Türkmən dili

Partiyalılığı: YAP