Ələkbərova Kubra İsmayıl qızı

Ələkbərova Kubra İsmayıl qızı

Vəzifəsi :

GDU-nun «Rus dili» kafedrasının dosenti

Telefon: +994 50 634 16 67

              +994 55 512 68 19

Email:  kalekberova@yahoo.com

Qısa bioqrafik məlumat

  • 1970-ci il 4 sentyabrda Gəncə şəhərind anadan olmuşdur.
  • 1977-1987-ci illərdə Gəncə şəhəri 5 saylı orta məktəbdə təhsil almış və həmin məktəbi bitirmişdir.
  • Ailəlidir 3 övladı var

Təhsili:

  • 1987-1992 Bakı Slavyan Universitetinin  «Milli məktəblərdə rus dili» ixtisası üzrə təhsil almış və  həmin  universiteti fərlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

Elmi dərəcəsi və adları:

  • 1995 – 2002 Bakı Slavyan Univeristetinin dissertantı olmuşdur.
  • 12 dekabr 2002-ci il tarixində «Tərcümə zamanı emosional ekspressiv vasitələrin verilməsi prinsipləri» mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir.
  • 2005-ci ildə dosent elmi adı almışdır.

Əmək fəaliyyəti

  • 1992-ci ildən Gəncə Dövlət Universitetində müəllim
  • 2001-ci ildə  Gəncə Dövlət Universitetinin «Rus dili» kafedrasının  baş müəllimi.
  • 2007-ci ildən  Gəncə Dövlət Universitetinin «Rus dili» kafedrasının  dosenti.

Tədqiqat sahəsi

         Tərcümə nəzəriyyəsi;

Rus dilinin tədrisi;

Dilçilik;

Nitq mədəniyyəti və üslubiyyat.

Beynəlxalq və respublika səviyyəli seminar, simpozium və konfranslarda iştirakı

Azərbayaycan dilinin leksik və frazeoloji vasitələrin öyrədilməsindı tərcümələrin rolu. Azərbaycan Texnologiya İnstitutunun professor – müəllim heyətinin XV elmi-praktik konfransı.

Gəncə 1997

Сущность понятия экспрессивно – оценочно – эмоциональной лексики.  Тезиси докладов XV  научно – практической конференции профессорско – преподавательского состава  Азербайджанского технологического института. – Гянджа, 1999

Формирование переводческих навыков у студентов педагогических вузов. Международная научно – техническая конференции ”Актуальные проблемы пищевой, легкой промышленности и сферы обслуживания”’, Гянджа, 1999

О роли грамматики при изучении русского языка в Азербайджанском вузе. AMİU.Ali məktəblərdə dillərin öyrədilməsinin müasir problemləri. Ali məktəblərarası VII elmi-praktik konfransı. (dekabr 2004-cü il) Bakı.

Методика использования электронных ресурсов при обучении русскому языку в азербайджанских группах вузов. XII Uluslararas; Bilim Sempozyumu  «Dogu ve Bat: kültürlerin entograsyonu» . XII Международный научный симпозиум «Восток и Запад»: интеграция культур. 30 mart 2021

Основные структурные составляющие семантического поля в лингвистике. Современные условия интеграционных процессов в науке и образовании . Сборник статей Международной научно  – практической конференции. 5 апреля 2021 г. Научно –издательский центр «АЭТЕРНА»

Tərcümə zamani mətnin emosionalliq-ekspressivlik həcmində baş verən leksik-frazeoloji dəyişikliklər və onlarin aradan qaldirilmasi (Monoqrafiya) Sosyal bilimler Alanında Akademik Araşdırmalıar” Editör: Doç. Dr.Ellada Garayzade Nisan 2021

Elmi əsərləri.

Некоторые особенности отбора и распределения языкового материала в учебных целях.

H.Zərdabi adına Gəncə Dövlət İnstitutunun Elmi əsərlər Məcmuəsi. Bakı 1999.

Анализ текста как методический прем обучения связной речи студентов – азербайджанцев педагогических вузов. H.Zərdabi adına Gəncə Dövlət İnstitutunun Elmi əsərlər Məcmuəsi. Bakı 2000

О роли бывшей советской школы перевода в развитии и теории перевода в ХХ веке.

Актуальные проблемы изучения гуманитарных наук. Межвузовский тематический сборник. Вып. 1,  Баку, 2001.

Səməd Vurgunun A.S.Puşkinin «Yevgeniy Onegin» poemasının tərcüməsi haqqında.GDU Elmi əsəsrlər məcmuəsi- 1. Bakı. Nurlan 2001

Передача некоторых выразительных средств при переводе эпоса ”Кероглы”

ГГУ. Сборник научных трудов. – 1  – Баку, ”Нурлан”, 2001

Azərbaycan  – rus tərcümə münasibətləri və dillərin obrazlar sisteminin özəllikləri. Humanitar Elmlərin Öyrənilməsinin Aktual Problemləri. Ali məktəbləararası tematik məcmuə. Bakı., Mütərcim 2001

Obrazılılıq və onun tərcümədə saxlanılması probleminə dair. Folologiya Məsələləri. Bakı 2002, № 3

Виды упражнений с предложениями в начальных классах. GDU.Elmi əsərlər məcmuəsi.VIII. Bakı, 2004.səh.200-202.

Система упражнений  по составлению предложений на уроках русского языка. GDU.Elmi xəbərlər. Humanitar və təbiət elmləri seriyası 2005/2 . Bakı, 2005. №2 .səh.36-38

Некоторые особенности официально-делового стиля.

GDU.Elmi əsərlər məcmuəsi. 2005/1. Bakı, 2005 №1 .səh.97-102. Таблица как основное средство наглядности  при обучении орфографии в начальных классах.

GDU.Elmi xəbərlər. Humanitar və təbiət elmləri seriyası 2005/2 . Bakı, 2005. №2 .səh.23-25

Обучение русскому  речевому общению в нерусской аудитории.

AMEA. Gəncə Reqional Elmi Mərkəz. Xəbərlər  məcmuəsi.Gəncə 2005.səh.132-134.

Частицы как средства изучения ремы. Humanitar elmlərin öyrədilməsinin aktual problemləri. Ali məktəblərarası elmi məqalələr toplusu.I buraxılış Bakı,2006.səh.80-82

Виды работ по усвоению студентами русского сложного предложения с использованием методического приема сравнения.

AMEA. Gəncə Reqional Elmi Mərkəz.  Xəbərlər  məcmuəsi. Gəncə 2006.səh.135-137

Лингводидактические основы обучения русским предлогам в V-VI классах азербайджанской школы. BSU. “Elm və cəmiyyət” №4. Elmi  məqalələr məcmuəsi. Bakı, 2006. səh.43-47

Практическая направленность обучения  русскому языку. GDU.Elmi xəbərlər. Humanitar və təbiət elmləri seriyası 2005/2 . Bakı, 2006. №21.səh.87-89

Türk – slavyan əlaqələri tarixindən. Elmi axtarışlar.(Folklorşünaslıq: Filoloqiya,fəlsəfə,tarix, incəsənət, və nəzəriyyə aspektləri) XXVIII Bakı “Səda” 2006.s.74-76

O некоторых структурно-семантиче ских особенностях простого предложения. Elmi axtarışlar.(Folklorşünaslıq: Filoloqiya,fəlsəfə,tarix, incəsənət, və nəzəriyyə aspektləri) XXIX Bakı “Səda” 2006.s.74-76

Виды работ по развитию связной речи  студентов в азербайджанских группах вузов. “Dil və ədəbiyyat” Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal 2 (56) Bakı 2007 s.121-124

Гуманистическая теория в языковом образовании. Humanitar elmlərin öyrədilməsinin aktual problemləri. Ali məktəblərarası elmi məqalələr toplusu. II buraxılış Bakı,2007.səh.237-239

Методика формирования  фонетических навыков у студентов в азербайджанских группах вузов. GDU.Elmi xəbərlər. Humanitar və təbiət elmləri seriyası 2009/3 . Bakı, 2009.səh.215-219

К вопросу о роли грамматики при изучении русского языка как иностранного. GDU.Elmi xəbərlər. Humanitar və təbiət elmləri seriyası 2009/3 . Bakı, 2009. .səh.219-222

O некоторых особенностях речевых фактов в русском языке. Filologiya məsələləri AMEA Bakı 2011 səh  140-143

К проблеме развития письменной речи на русском языке. Filologiya məsələləri AMEA Bakı 2011 səh 134-138

Некоторые особенности обучения  монологическому высказыванию студентов неязыковых вузов.GDU.Elmi xəbərlər. Humanitar və təbiət elmləri seriyası 2009/3 . Bakı, 2011 .səh.

 Методика интерпретации текста на русском языке. Filologiya məsələləri AMEA Bakı 2013

Методы и этапы выполнения дипломного проекта. Elmi xəbərlər Fundamental Humanitar və təbiət elmləri süriyası № 4 Səh.173  – 179

Rus dili frazeologiyası əsasında yaranan frazeoloji vahidlər. Filologiya məsələləri №9 AMEA  Bakı 2013 

Dil sistemində beynəlmiləl terminlərin rolu. Filologiya məsələləri №8 AMEA  “Elm və təhsil”Bakı 2014 

К вопросу о генитивных предложениях в русской грамматике. Filologiya məsələləri №8 AMEA  “Elm və təhsil”Bakı 2014 

Mətn yaradan dildaxili nitq və davranış etiketləri. Filologiya məsələləri №19 AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu  “Elm və təhsil”Bakı 2017

Daxilıi normaların yaranmasını şərtləndirən amillər. Azərbaycanda xarici dillər. Elmi-metodik və ictimai publisistik jurnal. № 3 (37) / 2017

Informativlik mətnin kateqoriysı kimi. Filologiya məsələləri №14 AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu  “Elm və təhsil”Bakı 2018

Nitq mədəniyyətinin sisiolinqvistik məsələləri. Filologiya məsələləri №14 AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu  “Elm və təhsil”Bakı 2018

Termin yaradıcılığında alınmaların yeri . Bakı Slavyan Universiteti. Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. 2019  № 3

Səviyyələraraslı üslubi vasitələrin bədii mətnin xüsusiyyətlərinə təsiri.  AMEA Nəsimi adına dilçilik İnstitutu “Tədqiqlər ” Bakı 2019

Использование ИКТ в преподавании русского языка как иностранного. GDU.Elmi xəbərlər. Humanitar və təbiət elmləri seriyası 2019/12 . Bakı, 2019

Bədii mətndə üskubi vasitələrin mətnyaratma gücü. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi  Bakı Qızlar Universiteti Elmi Əsərlər Cild II 2020 (42)

Onomastik vahidlər bədii ifadə vasitələri kimi. Bakı Slavyan Universiteti. Humanitar Elmlərin Öyrənilməsinin Aktual Problemləri.(Ali məktəbləarası ülmi məqalələr məcmuəsi) 2021 (№2)

Azərbaycan dilində morfoloji yolla alınan etnonimlər.Bakı Slavyan Universiteti. Humanitar Elmlərin Öyrənilməsinin Aktual Problemləri.(Ali məktəbləarası ülmi məqalələr məcmuəsi) 2022 (№3)

Azərbaycan dilində müraciət formalarının üslubi xüsusiyyətləri. AMEA Nəsimi adına dilçilik İnstitutu “Tədqiqlər ” Bakı 2022

Социолингвистика и когнитивная лингвистика как науки в соприкосновении с человеческой культурой. Əmin Abid Gültəkinin anadan olmasının 125 illiyinə həsr olunmuş “Türk Dünyası Multidisiplinar Çalışmaları” adlı XXXVI beynəlxalq online konfrans. 25 Mart 2023. Eskisehir / Türkiye

KİTABLAR və DƏRS VƏSAİTLƏRİ

Русский язык.(методическое пособие) Сборник текстов и упражнений. Gəncə.2007

Русский язык (учебное пособие для студентов – бакалавров неязыковых специальностей) (dərslik)Gəncə. 2015

Введение в языкознание (proqram) Gəncə .2015

Русский язык (учебное пособие для студентов – бакалавров языковых специальностей) I часть(dərslik)Gəncə. 2016

Русский язык (учебное пособие для студентов – бакалавров языковых специальностей) II часть (dərslik) Gəncə. 2016

Страноведение (proqram) Gəncə 2020

Лигвострановедение. (proqram) Gəncə 2020

Теоретические основы синтаксиса. (Proqram) Gəncə 2020

Dil bilgisi:

Rus dili, Türk dili.

Partıyalılığı: YAP