Fakültəmizin növbəti uğuru

 

?

“Qrammatika və ingilis dilinin tədrisi” kafedrasının müdiri dosent Mehdi Rəhimovun “Amerikanizm-frazeologizmlərin linqvokulturoloji xüsusiyyətləri” adlı monoqrafiyası çap olunmuşdur.

Monoqrafiya ingilis dilinin amerika variantında mövcud olan frazeoloji vahidlərin linqvokulturoloji xüsusiyyətləri ilk dəfə olaraq zəngin faktlarla geniş şəkildə araşdırılmışdır. Əsərdə amerikanizm-frazeoloqizmlərin dildə mənimsənilməsi, onların frazeoloji sisteminin linqvokulturoloji şərtləndirilməsi və fərqliliyini təmin edən faktorlar aşkarlanır, eləcə də tarixi inkişaf yollarına, komponentar özəlliklərinə aydınlıq gətilir.

Monoqrafiyadan tələbələr, doktorantlar, müəllim və tədqiqatçılar istifadə edə bilərlər.