Fakültəmizdə tələbələrin açıq sınaq dərsləri

QRAMMATİKA VƏ İNGİLİS DİLİNİN TƏDRİSİ KAFEDRASININ BAŞ MÜƏLLİMİ MƏMMƏDOVA GÜLNAZ VƏ LEKSİKA VƏ ÖLKƏŞÜNASLIQ KAFEDRASININ BAŞ MÜƏLLİMİ İSMAYILOVA GÜLNURUN RƏHBƏRLİYİ İLƏ XARİCİ DİL MÜƏLLİMLİYİ (İNGİLİS) II KURS TƏLƏBƏLƏRİNİN AÇIQ SINAQ DƏRSLƏRİ KEÇİRİLDİ