Əliyeva Kəmalə Rafiq qızı

Безымянный

ƏLİYEVA KƏMALƏ RAFİQ QIZI – müəllim

 

GDU-nun “Qrammatika və  İngilis dilinin tədrisi” kafedrasının müəllimi.

 

      QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1991-ci il 6 oktyabrda Gəncə şəhərində anadan olmuşdur.
 • 1996-2007-ci illərdə Gəncə şəhəri M.Mehdizadə adına 4 saylı orta məktəbdə təhsil almış və həmin məktəbi əla qiymətlərlə bitirmişdir.
 • Subaydır.

 

      TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADI

 • 2007-2011 Gəncə Dövlət Universitetində “İngilis dili müəllimliyi” istiqaməti üzrə bakalavr dərəcəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
 • 2011-2013 Gəncə Dövlət Universitetində “İngilis dili” ixtisası üzrə magistr dərəcəsini   fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
 • 2014-2017 Gəncə Dövlət Universitetində filologiya üzrə fəlsəfə doktoru proqramı üzrə  əyani doktorant olmuşdur.
 • 2017-ci il 6 iyunda “Azərbaycan dilində gender münasibətlərini əks etdirən frazeoloji vahidlər“ mövzusunda filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyasını uğurla müdafiə  etmişdir.

 

        ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 

 • 2014-2017-ci illər GDU-da əyani doktorant
 • 2015-ci ildən Gəncə Dövlət Universitetinin “Qrammatika və  İngilis dilinin tədrisi” kafedrasında  müəllim.

 

        TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • İngilis dilinin qrammatikası, ingilis dilinin fonetikası,

     

           SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 1. Azərbaycan dilində gender stereotiplərini ifadə edən frazeoloji va­hid­lər haqqında (“AİLƏ” konsepti çərçivəsində) // Gəncə Dövlət Universiteti. Elmi Xəbərlər Fundamental, Humanitar və Təbiət Elmləri seriyası, 2015, №2, Gəncə, 2015, səh.126-130.
 1. Gender münasibətlərinin spesifikliyi frazeoloji lakunarlığı yaradan amil kimi // AMEA-nın Dilçilik İnstitutu, №1,Bakı,2015,“Təd­qiq­lər”, səh.51-57.
 1. Azərbaycan dilindəki etnoqrafiq məzmunlu frazeoloji vahidlərdə gender münasibətlərinin ini­kasına dair // Azərbaycan Dillər Univer­si­teti. Elmi Xəbərlər,Bakı, 2015, səh.144-152.
 2. Azərbaycan dilinin frazeoloji sistemindəki gender assimmetrikliyi semantik universallığın ini­kası kimi // AMEA-nın Əlyazmalar İnstitutu, Filologiya məsələləri, Bakı, 2015, №5, səh.106-111.

 

 1. Azərbaycan dilindəki “oğul/oğlan” komponentli frazeoloji vahid­lərdə gender assimmetriyasının təzahür formalarına dair // Azər­bay­­can Dillər Universiteti, «Dil və ədəbiyyat», №4, Bakı, 2015, səh.87-94.

 

 1. Frazeoloji birləşmələrin bədii təsvir və təsir imkanları // Qafqaz Universiteti, Gənc tədqiqatçı­ların III beynəlxalq elmi konfransı, Materiallar, Bakı, 17-18 Aprel, 2015, səh.881-883.

 

 1. Xarici dillərin frazeologiyasının tədrisində gender munasibətlərinin fərqliliyinə əsaslanan linqvokulturoloji şərtlənməyə dair // “Xarici dillərin tədrisinin aktual problemləri”, Respublika elmi-praktik konfransın materialları,Bakı, 4-5 may, 2015, səh. 348-351.

 

 1. Fərqli mədəniyyətlərin gender stereotipləri spesifikliyi frazeoloji lakunarlığı şərtləndirən amillərdən biri kimi(gender münasibətləri mədəniyyətinin frazeoloji sistemində inikasına dair) // Azərbaycan Dillər Universiteti, “Dil və Mədəniyyət”, Respublika elmi-praktiki konfrans, Bakı, 8-9 oktyabr, 2015, səh. 138-141.

 

 1. Xarici dillərin frazeologiyasının tədrisində gender stereotipliyinin müqayisəsi faktoru haqqında(“Sevgi-Nikah” konsepti çərçi­vəsin­də) //“Xarici dillərin tədrisinin aktual problemləri”, Res­publika el­mi-praktik konfransın materialları,Bakı, 5-6 may, 2016, səh. 282-284.

 

 1. Frazeoloji birikmələr,  frazeoloji  bitişmələr, frazeoloji birləşmələr və onları  təşkil edən komponentlərinin məcazi mənaları // Qafqaz Universiteti, Gənc tədqiqatçıların IV beynəlxalq elmi konfransı, Materiallar, Bakı, 29-30 Aprel, 2016, səh. 823-825.

 

 1. Azərbaycan dilindəki predsedent onimli gender frazeologizmlərinin linqvopraqmatik və koqnitiv xüsusiyyətlərinə dair (ingilis və rus dilindəki analoqları ilə müqayisədə) // Qafqaz Universiteti, Gənc tədqiqatçıların IV beynəlxalq elmi konfransı, Materiallar, Bakı, 29-30 Aprel, 2016,səh. 821-823.

 

 1. Qohumluq terminlərinin gender frazeologizmlərinin formalaş­ma­sındakı roluna dair//Bakı Slavyan Universiteti,Humanitar Elm­lərin Öyrənilməsinin aktual problemləri, N2, Bakı, 2016, səh. 39-45.

 

 1. Gender frazeologizmlərinin koqnitiv-linqvopraqmatik təhlilinə dair // Bakı Slavyan Universiteti, “Tağıyev oxuları”,Elmi məqalələr məcmuəsi, №1, Bakı, 2016, səh. 141-149.

 

 1. Konsept, freym, slot, freym-ssenari haqqında // Gəncə Dövlət Uni­versiteti,Gənc alimlərin I beynəlxalq elmi konfransı, II hissə, 17-18 oktyabr, Gəncə,2016, səh. 43-45.

 

 1. Cоотношение гендерных отношений по фразеологических единицах этнографического содержания народного быта, его традиций и обычаев // Хабаршы- Вестник КазНПУ им. Абая. Серия «Филологические науки», №2 (56), 2016, стр.43-48.

 

 1. О компонентной иерархии в семантической структуре ген­дер­ных фразеологизмов (концепт, фрейм, слот, фрейм-сце­на­рий)//”Вестник-МГЛУ” (Московский государственный линг­вис­­тический университетa), спецвыпуск 16(753), 2016, стр. 87-95.

 

 1. Gender münasibətlərini ifadə edən frazeologizmlərin üslubi-sin­tak­tik özünəməxsusluğunu şərtləndirən amillər // Azərbaycan Respub­likası Nazirlər Kabineti yanında Terminologiya Komissiya­sı. Toplu Birinci Türkoloji Qurultayın 90 illik yubileyinə həsr olunur. // Ter­mi­nologiya məsələləri. №2, Bakı, 2016, səh. 85-94.