Məmmədov Ruslan Həsən oğlu

?

?

 

Məmmədov Ruslan Həsən oğlu

Gəncə Dövlət Universitetinin Beynəlxalq Əlaqələr şöbəsinin müdiri və “Leksika və Ölkəşunaslıq “ kafedrasının müəllimi

 

QISA BİBLİOQRAFİK MƏLUMAT

 

 • 1984 -cü il 29 iyun Gəncə şəhərində anadan olmuşdur.
 • 1990 – 2000 -ci illərdə Gəncə şəhəri 2 saylı orta məktəbdə təhsil almış və həmin məktəbi bitirmişdir.
 • Ailəlidir.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADI

 • 2000 -2004 -cü illərdə Gəncə şəhəri “ Gəncə Dövlət Universiteti” nin Xarici dillər fakultəsinin “ İngilis dili” ixtisası  üzrə bakalavır  dərəcəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
 • 2004- 2006 – cı illərdə Gəncə şəhəri “Gəncə Dövlət Universiteti” nin “Tərcümə” istiqaməti  üzrə  magistr dərəcəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
 • 01.2013-cü il tarixli 3/14 saylı əmirlə fəlsəfə doktoru proqramı əsasında Gəncə Dövlət Universitetinin  “Dünya Ədəbiyyatı”  ixtisası üzrə doktoranturaya qəbul olunmuşdur.

 

ƏMƏK  FƏALİYYƏTİ

 

 • 2008-ci ildən Gəncə Dövlət Universitetinin “Leksika və Ölkəşunaslıq” kafedrasında  müəllim vəzifəsində işləyirəm.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • “İtirilmiş nəsl ədəbiyyatında mənəvi əvlaqi dəyərlər (Ernest Hemingveyin yaradıcılığı)”

 

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 

 1. “İnversiyanın tərcümədə ifadə olunması.” Elmi xəbərlər №2,Gəncə Dövlət Universiteti,2010
 2. “İngilis dilinin tədrisində Azər-baycan dili ilə müqayisə məsələsi.” Elmi Xəbərlər məcmuəsi 42, “Elm” nəşriyyatı, Gəncə Dövlət Universiteti, 2010
 3. “Azərbaycan dilindəki kontrastiv semantikalı frazeoloji vahidlərin linqvokultroloji aspektdən tədqiqinə dair” Azərbaycan Dillər Universiteti, Elmi xəbərlər, Bakı 2013
 4. “İngilis dilindəki kontrastiv semantikalı frazeoloji vahidlərin linqvokultroloji amilə istinad” Azərbaycan Dillər Universiteti, Bakı 2013, Ümummilli lider H. Əliyevin anadan olmasının 90 illiyinə həsr olunmuş “Xarici Dillərin Tədrisinin aktual problemləri”
 5. “Zaman konseptinə daxil olan kontrastiv semantikalı frazeoloji vahidlər” Azərbaycan Dillər Universiteti, Elmi xəbərlər, Bakı 2014
 6. “Kontrastiv semantikalı frazelogizmlərdə xüsusi növ morfinlərin struktur semantik rolu haqqında.” Azərbaycan Dillər Universiteti, Elmi xəbərlər, Bakı 2014
 7. “Kontrastiv həlli frazeologizmlər – dünyanın dil mənzərəsinin antinomiyalarının ifadəçisi kimi”. Azərbaycan Dillər Universiteti Bakı 2014  XXI əsr mədəni paradiqması multimədəni aspektdə. Respublika elmi praktiki konfrans
 8. “Müasir Azərbaycan dilində gender fərqləndirməsinə əsaslanan kontrastiv semantikalı frazeoloji vahidlər” Bakı Slavyan Universiteti. Bakı Slavyan       Universiteti Ümummilli lider H. Əliyevin anadan olmasının 91 illiyinə həsr olunmuş “Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri” V Beynəlxalq elmi konfrans Bakı 2014
 9. “Azərbaycan dilində qastranomik xarakterli qarşılaşdırmalara istinad edən” kontrastiv semantikalı frazelogizmlər” Azərbaycan Dillər Universiteti, Elmi xəbərlər, Bakı 2014
 10. “Kontradiktor antonim komponentli kontrastiv semantikalı frazeoloji vahidlər.” Azərbaycan Dillər Universiteti, Elmi xəbərlər, Bakı 2014