Hüseynova Ayşən Mahir qızı

         Leksika və Ölkəşünaslıq kafedrasının müəllimi          

                       Ayşən Mahir qızı Hüseynova

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 12 fevral 1991-ci il Gəncə şəhərində  anadan olub.  Ailəlidir, bir  övladı var.

 TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI

 • 2008 – ci ildə Gəncə səhəri 16 saylı orta məktəbi bitirmişdir.
 • 2008-ci ildə Gəncə Dövlət Universitetinin Xarici dillər fakütləsinin İngilis dili  ixtisasına qəbul olmuşdur. 2012-ci ildə həmin Universiteti  bitirmişdir.
 • 2012-ci ildə Azərbaycan Dillər Universitetinin Dilşünaslıq (Xarici dil-İngilis) ixtisası üzrə magistr pilləsinə qəbul olmuşdur.
 • 2015-cü ildə magistraturanı fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir
 • 2015-ci ildə 5704.01-  Dil nəzəriyyəsi ixtisası üzrə GDU-nun doktorluq proqramı üzrə dissertant qəbul olunmuşdur. Hal – hazırda müdafiə ərəfəsindədir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 2015 – cı ildən Leksika və Ölkəşünaslıq kafedrasında müəllim.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • Linqvistik tipologiya Gənc alimlərin II beynəlxalq elmi konfransın materialları, – Gəncə, – 2017
 • Morfoloji tipologiya “Azərbaycan dili: dünən və bu gün” mövzusunda Beynəlxalq elmi konfransın materialları, – Bakı, – 23 iyun, –2018
 • Morfoloji tipologiya baxımından dil tiplərində qarışıq münasibətlər. Gənc tədqiqatçıların II beynəlxalq elmi konfransın materialları, – Bakı, – 2018
 • Struktur tipologiya // H.Cavidin 135 illiyinə həsr olunmuş respublika elmi konfransının materialları, – Bakı: BDU, – 2018
 • Проблемы типологической классификации языков // “Научные исследования в сфере гуманитарных наук: открытия XXI века” Материалы IX Международной научно-практической конференции, – 6 – 7 июня, – 2019
 • Morfoloji tipologiyada flektiv dil tipi. The XXXIII International Scientific Symposium “DIALOGUE SCIENCES AND CULTURES IN THE MODERN WORLD”. Konfrans. 24 dekabr, 2022

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • Metroloji terminlərin struktur xüsusiyyətləri; Baki  2014 ADU  Elmi xəbərlər
 • Metroloji terminlərin çoxmənalılıq  xüsusiyyətləri; Baki  2014 ADU  Dil və Ədəbiyyat
 • Sinonimlərin təsnifatı; Gəncə 2015 GDU  Elmi xəbərlər
 • Dil tipi və dildə tip – Bakı: AMEA Dilçilik İnstitutu, Tədqiqlər, – 2018
 • Linqvistik tipologiya–Gənc alimlərin II beynəlxalq elmi konfransın materialları, – Gəncə, – 2017
 •  Dildə analitizm və sintetizm  – Bakı: Elm və təhsil, Filologiya məsələləri, – 2018
 • Dillərin texnikası: aqlütinasiya və fuziya  – Bakı: BDU, Dil və ədəbiyyat, Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal,-2018
 •  Morfoloji tipologiya  – “Azərbaycan dili: dünən və bu gün” mövzusunda Beynəlxalq elmi konfransın materialları, – Bakı, – 23 iyun, –2018
 • Morfoloji tipologiya baxımından dil tiplərində qarışıq münasibətlər – Gənc tədqiqatçıların II beynəlxalq elmi konfransın materialları, – Bakı, – 2018,
 • Struktur tipologiya ­– H.Cavidin 135 illiyinə həsr olunmuş respublika elmi konfransının materialları, – Bakı: BDU, – 2018
 • Тюркский языковой тип с точки зрения морфологической типологии– Пятигорск: Вестник Пятигорского государ-ственного университета, – 2018.
 • Təcrid olunan dillər – Bakı: Bakı Slavyan Universiteti, Humanitar elmlərin oyrənilməsinin aktul problemləri, – 2019.
 • Müqayisəli-tarixi və tipoloji dilçilik – Bakı: Pedaqoji Universitetin Xəbərləri, – 2019.

      Проблемы типологической классификации языков

PARTİYALILIĞI

2009 – cu ildən YAP –ın üzvüdür.

DİL BİLGİSİ

İngilis