Orucov Məhərrəm Alı oğlu

Kafedra müdiri: baş müəllim Orucov Məhərrəm Alı oğlu

 

Orucov Məhərrəm Alı oğlu

GDU – nun “ Fransız dili “kafedrasının müdiri, baş müəllim, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

 

           QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1957 – ci il 5 dekabr Qazax şəhərində anadan olmuşdur
 • 1964-1974 ci illərdə Qazax şəhəri Səməd Vurğun adına 2 saylı orta məktəbdə təhsil almışdir
 • Ailəlidir.İki övladı var

TƏHSİLİ , ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADI

 • 1975 -1980APXDİ Fransız   dili fakultesi     Fransiz -ingilis dili ixtisasını bitirmişdir
 • 2014-cü ildən GDU-nun dissertantı

 

ƏMƏK  FƏALİYYƏTİ

 • 1980-ci il 1999-ci il Orta məktəbdə müəllim
 • 2000-ci ildə GDU Fransız dili kafedrasında müəllim
 • 2011-ci ildə GDU Fransız dili kafedrasının müdiri
 • . Fransanın ali mükafatı “ Akademik PALMA” ORDENİ ilə təltif olunmuşdur

 

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • 01 Müqayisəli – tarixi və müqayisəsi- tipoloji dilçilik. Azərbaycan dilində Fransız mənşəli terminlərin linqvo-praqmatik xüsusiyyətləri

 

      BEYNƏLXALQ VƏ RESPUBLİKA SƏVİYYƏLİ  SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ     KONFRANSLARDA İŞTİRAKI.

1.2000- ci il oktyabrın 30- dan  noyabrın 3- dək  Azərbaycan Müəllimlər İnstitunun rektoru, Fransanın Azərbaycandakı  Səfirliyinin Əməkdaşlıq və Mədəniyyət Şöbəsinin müşaviri tərəfindən Qazax rayonu internat məktəbin fransız dili müəllimi“Fransız dilinin ibtidai məktəbdə tədrisi “seminarında iştirak etmişdir.

2.2001- ci il aprelin 16 Azərbaycan Müəllimlər İnstitununda, Fransanın Azərbaycandakı  Səfirliyinin Əməkdaşlıq və Mədəniyyət Şöbəsinin müşaviri və Sürix Müəllimlər İnstutunun eksperti  təsdiq edirlər ki Qazax rayonu internat məktəbin fransız dili müəllimi “Fransız dilinin kommunikativ metodla tədris” seminarında iştirak etmişdir.

 1. 2001- ci il mayın 7 Azərbaycan Müəllimlər İnstitununda, Fransanın Azərbaycandakı Səfirliyinin Əməkdaşlıq və Mədəniyyət Şöbəsinin müşaviri təsdiq edirlər ki Qazax rayonu internat məktəbin fransız dili müəllimi “Fransız dilinin ibtidai məktəbdə tədris” seminarında iştirak etmişdir.
 2. “Azərbaycan Respubilkası Təsil Nazirliyi Bakı Slavyan universiteti . Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri.Umummili Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 92- ci il dönümünə həsr olunmuş  VI Beynəlxalq elmi konfrans materialları. Azərbaycan dilindəki bəzi fransız mənşəli  terminlərin  mənimsənilmə  prosesinin linqvopraqmatik aspektdən dəyərləndirilməsinə dair. II hissə  5-7 may Bakı 2015 Konfrans Səh 350-353.
 3. 4. “Fransız mədəniyyətinin absorbsiya və passionarlıq potensial – beynəlxalq terminoloji sistemi zənginləşdirən faktor kimi” Azərbaycan Dillər Universiteti Respublika Elmi- Praktik konfransın  materialları Bakı 8-9 oktyabr 2015. Konfrans səh.149-151

5.Aərbaycan Respubilkasının Təhsil Nazirliyi GDU-nun Frankofoniya bayramının təşkilində fəal iştirak edinə görə Fəxri Fərman təltif  olunub 2013.

 1. Aərbaycan Respubilkasının Təhsil Nazirliyi Azad həmkarlar İtifaqı Respubilka Komitəsi İttifaq üzvlərinin əmək, sosial- iqtisadi hüquqlarının qoruması və qanuni manefelərinin müdafiəsi sahəsində əldə etdikləri uğurları və Azərbaycan Təhsil İşçiləri Azad Həmkarlar İttifaqının yaradılmasının 90 illik yubileyi ilə əlaqədar t  Fəxri Fərman təltif olunub 2010.
 2. Aərbaycan Respubilkasının Təhsil Nazirliyi Kollegiyasının 24 aprel 2009-cu il GDU-nun yüksək ixtisaslı kadrların hazırlanmasında uzun müddət elmi – pedaqoji fəaliyyətinə görə və universitetin 70 illik yubileyi münasibətilə Fəxri Fərmanla təltif edilir.
 3. Fransa Səfirliyinin Təşkil etdiyi Metodika və Sivlizasiya aid kurs “Vilaj Franse” 20,24 iyul 2015.

9.Azərbaycan Respubilkasının Təhsil Nazirliyi Tərcümə üzrə trenikdə iştirak etmişdir  “511329- Tempus – 1-2010-1-AZ- Tempus – JPCR”1-5 fevral 2011

SEÇİLMİŞ  ƏSƏRLƏRİ

1.“Fransız dilinin mənimsənilməsində qarşıya çıxan orfoqrafik çətinliklər.” GDU.Elmi əsərlər məc. 5,0 səh

 1. “L’organisation et le deroule ? ent d’une leçon de langues etrangeres. » GDU.Elmi Xəbərlər ( Humanitar və təbiət rlmləri seriyası).Bakı,2005, səh.17-21 5,0 səh
 2. “Fransız dilinin tədrisində əsas priyomlar və iş növləri” GDU.Elmi Xəbərlər ( Humanitar və təbiət rlmləri seriyası).Bakı,2005, səh.26-28 3,0 səh

4.İbtidai siniflərdə xarici  dillərin  tədrisinin əhəmiyyəti. GDU. Professor- müəllimlərin aspriant və gənc tədqiqatçıların elmi- tədqiqat və yaradıcılıq işlərinin toplusu Gəncə,2009, səh.68-70

 1. Fransız şərqşünasları Nizami haqqında. Azərbaycan Respublikası Təsil Nazirliyi Gəncə Dövlət Universteti Elmi əsərlər məcmuəsi Gəncə 2012-ci il
 2. “Heydər Əliyev və Gəncənin Beynəlxalq əlaqələrində Gəncə Dövlət Universitetinin Xarici Dillər Fakültəsinin ( Fransız dili) rolu” Azərbaycan Respublikası Təsil Nazirliyi Gəncə Dövlət Universteti Elmi əsərlər məcmuəsi Gəncə 2013-cü il
 3. La comparaison des temps imparfaites en français et en anglais. Elmi Xəbərlər  Fundamental, humanitar və təbiət elmləri seriyası N4 Gəncə 2013
 4. “Azərbaycan dilindəki fransız mənşəli terminlərdə” “təkrar alınma”faktorunun linqvopraqmatik aspektdən dəyərləndirilməsi.” Gəncə Dövlət Universiteti Elmi xəbərlər. Fundamental, Humanitar və təbiət elmləri seriyası №2 Gəncə 2015
 5. Azərbaycan dilindəki fransız mənşəli terminlərdə “təkrar alınma faktlarının növləri” Azərbaycan Milli Elmlər akedemiyası M.Füzuli adına əlyazmalar institutu.Filologiya məsələləri №5 “Elm və təhsil” Bakı 2015,
 6. “Azərbaycan Respubilkası Təsil Nazirliyi Bakı Slavyan universiteti . Azərbaycanşunaslığın aktual problemləri.Umummili Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 92- ci il dönümünə həsr olunmuş  VI Beynəlxalq elmi konfrans materialları. Azərbaycan dilindəki bəzi fransız mənşəli  terminlərin  mənimsənilmə  prosesinin linqvopraqmatik aspektdən dəyərləndirilməsinə dair.” Azərbaycan Dillər Universiteti Respublika Elmi- Praktik  konfransın  materialları Bakı 8-9 oktyabr 2015.  səh.149-151 Konfrans
 7. “Fransız mədəniyyətinin absorbsiya və passionarlıq potensial – beynəlxalq terminoloji sistemi zənginləşdirən faktor kimi” Azərbaycan Dillər Universiteti Respublika Elmi- Praktik konfransın  materialları Bakı 8-9 oktyabr 2015.  səh.149-151 Konfrans
 8. “Terminaloji lakunarlıq konitiv praqmatikanın tədqiqat obyekti kimi” ADU-Dil və ədəbiyyatN0 Bakı 2015 Səh 35-39
 9. “Azərbaycan dilində fransız mənşəli terminlərin lakunarlıq əmsalındakı fərqlərə dair.” Sivlizasiya N0 8 Bakı 2015 Səh 131-138
 10. “Fransız mənşəli terminlərin mənimsənilməsi prosesi “Terminalogiya məsələləri jurnal 2016 №1
 11. К Вопросу лингвопрагматических особенностях терминов французского происхождения в азербайджанскои языке, Вестник Казакского Нациналъного Университета им Алъ  Фараби Серия филологии 2016 № 1

 

KİTABLAR VƏ DƏRS VƏSAİTLƏRİ

1.Fransız dili müəllimliyi ixtisası üzrə bakalavr hazırlığı üçün “Fransız dilinin tədrisi metodikaı ” fənnindən  proqram. Azərbaycan respublikası Təhsil Problemlər İnistitutu.GDU.2016 Qrifli, 25 səh

 1. Fransız dili müəllimliyi ixtisası üzrə bakalavr hazırlığı üçün “Fransız dilinin nəzəri qrammatikası ” fənnindən proqram.Gəncə DÖvlət Universitetinin .2016 Qrifli, 20