Babayeva Arzu Tahir Qızı

P.f.dok. Babayeva Arzu Tahir q.

Vəzifəsi:  Praktik Xarici dillər kafedrasının p.f.dok

Telefon:   0517650044,  0702402020

Email:      ar_sb1@hotmail.com

Bioqrafiya: 29 noyabr 1988-ci ildə Tovuz rayonunun Düzqırıqlı kəndində anadan olub. Ailəlidir. 2 övladı var. Yeni Azərbaycan partiyasının üzvüdür.

Təhsili: 2009-ci ildə Gəncə Dövlət Universitetinin İngilis dili ixtisasının bakalavr təhsil səviyyəsini fərqlənmə diploma ilə bitirib.

2011-ci ildə Gəncə Dövlət Universitetinin Pedaqogikanın nəzəriyyəsi və tarixi ixtisasının magistr təhsil səviyyəsini fərqlənmə diploma ilə bitirib.

2018-ci il may 25 Azərbaycan Dillər Universiteinin Dissertasiya şurasında Fəlsəfə doktoru üzrə dissertasiya işini müdafiə etmişdir.

2021-ci il may 5-də fəlsəfə doktoru elmi adını almışdır.

Əmək fəaliyyəti: 2012- 2022 GDU Praktik Xarici dillər kafedrası müəllim

2022-ci ildən GDU Praktik Xarici dillər kafedrasında baş müəllim

2021-ci ildən GDU Xarici Dillər fakultəsində Humanitar məsələlər üzrə dekan müavini

“Xarici dilə işgüzar və akademik kommunikasiya” fənni üzrə  müxtəlif fakültələrdə praktik məşğələ dərslərini aparır. 28 elmi əsərin, o cümlədən 1 dərs vəsaiti, 4 fənn proqramının müəllifidir.

Tədqiqat sahəsi: “Аli məktəblərin dil fаkültələrinin 1-2-ci kurslаrındа ingilis dilində diskursiv kоmpеtеnsiyаnın fоrmаlаşdırılmаsı yоllаrı”

Elmi əsərləri:

 1. A historical overview of the development in a model of communicative competence up to 1980, GDU. “Elmi xəbələr” Fundamental, humanitar və təbiət elmləri seriyası № 4, Gəncə 2013, səh. 136-140
 2. Dil fakültələrinin tələbələrinə ixtisas dilində diskursiv kompetensiyanın aşılanmasına dair bəzi tövsiyyələr – ADU “Elmi xəbərlər” № 2, Bakı, 2014 səh. 298-303
 3. Некоторые проблемы обучения прагмати-ческой компетенции на иностранном языке, Полтавьский Нацiональний Педфгогiчний унiверситет iменi В.Г.Короленка “ Педагогiчнi науки”, Збiрник наукових праць, випуск 60, Полтава, 2014 ст. 23-26
 4. Dil fakültələrində ingilis dilinin tədrisi prosesinin intensivləşdirilməsinə dair bəzi tövsiyyələr – BSU. “Elmi əsərlər” İctimai-siyasi elmlər seriyası № 1, Bakı, 2014 , səh.77-83
 5. İxtisası dil olan ali məktəb tələbələrində kommunikativ kompetensiyanın formalaşmasının səmərəli yollar – ADU “Elmi xəbərlər” № 1, Bakı, 2015 səh. 343-349
 6. Некоторые рекомендации по формированию навыков разговорной речи на изучаемом языке у студентов языкового вуза -Казахский национальный педагогический университет имени Абая,  “Вестник”, серия “Педагогические науки” № 4(48), Алматы , 2015            ст. 40-44
 7. İngilis dili – Fənn proqramı, Gəncə- 2015  
 8. Ingilis dili fakultəsində təhsil alan tələbələrə ixtisas dilində diskursiv kompetensiyanın aşılanmasının linqvistik əsasları – GDU. “Elmi xəbələr” Fundamental, humanitar və təbiət elmləri seriyası № 2, Gəncə 2016 səh.131-135
 9. İxtisası dil olan ali məktəb tələbələrinə ingilis dilində diskursiv kompetensiyanın aşılanmasında çalışmaların rolu – ADU. Dil və ədəbiyyat, Cild 8, №3, Bakı 2017 səh. 217-223
 10. Kommunikativ situasiyalar – diskursiv kompetensiyanın formalaşdırılmasında bir vasitə kimi – GDU. “Elmi xəbələr” Fundamental, humanitar və təbiət elmləri seriyası № 4, Gəncə 2018 səh.   80-85
 11. Akademik diskurs nəzəriyyəsi barədə – GDU. “Elmi xəbələr” Fundamental, humanitar və təbiət elmləri seriyası №1 , Gəncə 2021, səh. 98-102
 12. Aşağı kurs tələbələrinə xarici dilin tədrisində əməkdaşlığa əsaslanan təlim metodundan istifadə – GDU. “Elmi xəbələr” Fundamental, humanitar və təbiət elmləri seriyası № 2 , Gəncə 2021
 13. Xarici dildə (ingilis dili) işgüzar və akademik kommunikasiya – Fənn proqramı, Gəncə 2022
 14. Xarici dildə (ingilis dili) işgüzar və akademik kommunikasiya-2 Fənn proqramı Gəncə 2022
 15. Xarici dildə (ingilis dili) işgüzar və akademik kommunikasiya- Fənn proqramı , Gəncə 2023
 16. Academic and business communication in a foreign language (English textbook for the students of the department of Economics) Dərs vəsaiti Gəncə 2023    281 səh.
 17. Interactive forms of teaching a foreign language at a faculty of economics – “Colloquium-journal” № 9 (168), Polşa Varşava -2023, səh. 39-41
 18. Xarici dil dərslərində iqtisadi mətnlərlə işləməyin metodları – Azərbaycan Elm Mərkəzi. “QƏDİM DİYAR” Beynəlxalq onlayn elmi jurnal, cild 5, sayı 4. Bakı- 2023 səh 11-15

Beynəlxalq və respublika simpozium və konfranslarda iştirakı :

 1. Kommunikativ dil təliminin bəzi prinsipləri – Azərbaycan Dillər Universiteti. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illiyinə həsr olunmuş “Xarici dillərin tədrisinin aktual problemləri” mövzusunda Beynəlxalq elmi – praktik konfrans. Bakı, 6-7 may 2013, səh.19
 2. Dil dərslərində yeni təlim texnologiyalarının tətbiqi ilə bağlı mülahizələr – Azərbaycan Respublikası Təhsil problemləri İnstitutu. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illiyinə həsr olunmuş “ Müasir təhsilin actual problemləri” Respublika elmi-praktik konfransı. Bakı, 7-8 may 2013 səh.130-132
 3. Kommunikativ kompetensiyanın dil fakültələri tələbələrinə aşılanmasına dair bəzi tövsiyyələr – Azərbaycan Dillər Universiteti. Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XVIII Respublika elmi konfrasının materialları , II cild, 19-20 dekabr, Bakı, 2013   səh. 321-323
 4. Dil fakültələrinin aşağı kurs tələbələrinə ixtisas dilində diskursiv kompetensiyanın aşılanmasının psixolinqvistik əsasları – BDU. Cəmiyyətin informasiyalaşmasının dövlətin daxili və xarici siyasətinə təsirinin iqtisadi, siyasi və sosial aspektləri. Elmi-praktik konfrans. Bakı 2018 , 24-25 noyabr. Səh.19-24
 5. Kommunikativ yanaşma ilə tələbələrin əsas dil bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi – The XXII İnternational Scientific Symposium “Turkic World between East and West” Andijan, Uzbekistan 2022 29th January

“Şərqlə Qərb arasında Türk dünyası” adlı XXII Beynəlxalq elmi simpozium. Özbəkistan Andijan 2022, 29 yanvar, səh.104-107

 1. Dil fakültələri tələbələrinə diskursiv kompetensiyanın aşılanması prosesində rollu oyunlardan istifadə – The XXVI International Scientific Symposium “Shusha: Triumph of Victory” Eskishehir, Turkey 2022, 29th may

“Şuşa: zəfərin təntənəsi” adlı XXVI Beynəlxalq elmi simpozium. Türkiyə, Əskişəhər 2022, 29 May səh. 128-131

 1. Təlim keyfiyyətinin qiymətləndirilməsində test tapşırıqlarından istifadənin əhəmiyyəti The XXVII International Scientific Symposium “Give the way to the Turkic flag” , dedicated to the 130 anniversary of Ahmed Javad Stockholm, Sweden 2022, 25th June

Əhməd Cavadın 130 illiyinə həsr olunmuş”Yol ver Türkün bayrağına” adlı XXVII Beynəlxalq elmi simpozium. Stokholm, İsveç 2022, 25 iyun səh.  161-165

Təltifləri: GDU 2022-ci il Müəllimlər günü münasibəti ilə Fəxri fərman

Dil bilgisi : Azərbaycan, türk , ingilis

Partiyalılığı: 2013-cü ildən Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüdür.