Nəbiyeva Samirə Çingiz qızı

Nəbiyeva Samirə Çingiz qızı

Nəbiyeva Samirə Çingiz qızı–baş müəllim

Nəbiyeva Samirə Çingiz qızı

Gəncə Dövlət Universitetinin “Praktik Xarici Dillər “ kafedrasının  baş müəllimi

 

QISA BİBLİOQRAFİK MƏLUMAT

 

 • 1984 -cü il 28 iyun Gəncə şəhərində anadan olmuşdur.
 • 1990 – 2000 -ci illərdə Gəncə şəhəri 24 saylı orta məktəbdə təhsil almış və həmin məktəbi bitirmişdir.
 • Ailəlidir.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADI

 • 2000 -2004 -cü illərdə Gəncə şəhəri “ Gəncə Dövlət Universiteti” nin Xarici dillər fakultəsinin “ İngilis dili” ixtisası  üzrə bakalavır  dərəcəsi almışdır.
 • 2004- 2006 – cı illərdə Gəncə şəhəri “Gəncə Dövlət Universiteti” nin “Tərcümə nəzəriyyəsi və dillər arası əlaqə” istiqaməti  üzrə  magistr dərəcəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
 • 01.2013-cü il tarixli 3/14 saylı əmirlə fəlsəfə doktoru proqramı əsasında Gəncə Dövlət Universitetinin  “Azərbaycan dili”  ixtisası üzrə dissertant qəbul olunmuşdur.

 

ƏMƏK  FƏALİYYƏTİ

 

 • 2006-2008- ci illərdə “Zirvə” MMC hazırlıq kurslarında ingilis dili müəllimi vəzifəsində çalışmışam.
 • 2012-ci ildən Gəncə Dövlət Universitetinin “Praktik Xarici Dillər” kafedrasında  müəllim .

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • “Azərbaycan və İngilis dilində Frazeoloji birləşmələr”

 

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 

 1. “İnversiyanın tərcümədə ifadə olunması.” Elmi xəbərlər №2,Gəncə Dövlət Universiteti,2010
 2. “İngilis dilinin tədrisində Azər-baycan dili ilə müqayisə məsələsi.” Elmi Xəbərlər məcmuəsi 42, “Elm” nəşriyyatı, Gəncə Dövlət Universiteti, 2010
 3. “Azərbaycan dilindəki kontrastiv semantikalı frazeoloji vahidlərin linqvokultroloji aspektdən tədqiqinə dair” Azərbaycan Dillər Universiteti, Elmi xəbərlər, Bakı 2013
 4. “İngilis dilindəki kontrastiv semantikalı frazeoloji vahidlərin linqvokultroloji amilə istinad” Azərbaycan Dillər Universiteti, Bakı 2013, Ümummilli lider H. Əliyevin anadan olmasının 90 illiyinə həsr olunmuş “Xarici Dillərin Tədrisinin aktual problemləri”
 5. “Zaman konseptinə daxil olan kontrastiv semantikalı frazeoloji vahidlər” Azərbaycan Dillər Universiteti, Elmi xəbərlər, Bakı 2014
 6. “Kontrastiv semantikalı frazelogizmlərdə xüsusi növ morfinlərin struktur semantik rolu haqqında.” Azərbaycan Dillər Universiteti, Elmi xəbərlər, Bakı 2014
 7. “Kontrastiv həlli frazeologizmlər – dünyanın dil mənzərəsinin antinomiyalarının ifadəçisi kimi”. Azərbaycan Dillər Universiteti Bakı 2014  XXI əsr mədəni paradiqması multimədəni aspektdə. Respublika elmi praktiki konfrans
 8. “Müasir Azərbaycan dilində gender fərqləndirməsinə əsaslanan kontrastiv semantikalı frazeoloji vahidlər” Bakı Slavyan Universiteti. Bakı Slavyan       Universiteti Ümummilli lider H. Əliyevin anadan olmasının 91 illiyinə həsr olunmuş “Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri” V Beynəlxalq elmi konfrans Bakı 2014
 9. “Azərbaycan dilində qastranomik xarakterli qarşılaşdırmalara istinad edən” kontrastiv semantikalı frazelogizmlər” Azərbaycan Dillər Universiteti, Elmi xəbərlər, Bakı 2014
 10. “Kontradiktor antonim komponentli kontrastiv semantikalı frazeoloji vahidlər.” Azərbaycan Dillər Universiteti, Elmi xəbərlər, Bakı 2014
 11. “Zoonim komponentli frazeologizmlərin kontrastiv semantikanın ifadəsinə görə məna qruplaşdırılması haqqında.” Azərbaycan Dillər Universiteti, Elmi xəbərlər, Bakı 2014
 12. “Azərbaycan dilindəki dini məzmuna malik kontrastiv semantikalı frazeloji vahidlər.” Azərbaycan Dillər Universiteti, Elmi xəbərlər, Bakı 2014
 13. Fərqli zoonim personajlarının qarşılaşdırılmasına əsaslanan kontrastiv semantikalı frazeoloji vahidlər haqqında.” Azərbaycan Dillər Universiteti, Elmi xəbərlər, Bakı 2014
 14. Azərbaycan dilində “Ailə” konseptinə daxil olan kontrastiv semantikalı frazeloji vahidlərin leksik sematik xüsusiyyətləri. Azərbaycan Dillər Universiteti, Elmi xəbərlər, Bakı 2014
 15. “İngilis dili frazeologizmlərinin Azərbaycan dilinə tərcüməsi.” Elmi Xəbərlər məcmuəsi, “Elm” nəşriyyatı, Gəncə Dövlət Universiteti, 2014
 16. “Hüseyn Cavid əsərlərin dilində kostrastiv semantikasının ifadəsi (frazeoloji vahidlər əsasında) Azərbaycan Dillər Universiteti, Elmi xəbərlər, Bakı 2015

 

FƏNN  PROQRAMI

 • “ İngilis dili” ali məktəblərin bakalavr pilləsi üçün fənn proqramı