Salahova Yeganə Həsən qızı

Salahova Yeganə Həsən qızı – müəllim

Gəncə Dövlət Universitetinin “Praktik Xarici Dillər” kafedrasının müəllimi

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

  • 1983-cü il 23 fevral tarixdə Gəncə şəhərində anadan olmuşdur.
  • 1986 –1999 -ci illərdə Gəncə şəhəri 2 saylı orta məktəbdə təhsil almış və həmin məktəbi bitirmişdir.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADI

  • 1999 – 2003-cü illərdə Gəncə şəhəri “Gəncə Dövlət Universiteti”nin Filalogiya fakültəsinin “İngilis dili müəllimliyi” ixtisası  üzrə bakalavır  dərəcəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
  • 2014 – 2017-cü illərdə Bakı şəhəri “Azərbaycan Pedaqoji Universiteti”nin Pedaqogika “İbtidai sinifdə tədrisin metodika və metodologiyası” ixtisası  üzrə  magistr dərəcəsini bitirmişdir.
  • Gəncə Dövlət Universitetinin 22.01.2019-cu il tarixli 3/40 saylı əmrilə Fəlsəfə doktoru Proqramı əsasında Dil nəzəriyyəsi– 5704.01 ixtisası üzrə Universitetin Azərbaycan dili kafedrasına doktorant qəbul olunmuşdur.

ƏMƏK  FƏALİYYƏTİ

  • 2010-2014-cü illərdə Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunda ingilis dili müəllimi
  • 2017-2021-ci illərdə Gəncə Dövlət Universitetində İnnovasiyalar departamentində mütəxəssis
  • 2021-ci ildən Gəncə Dövlət Universitetində Praktik Xarici Dillər kafedrasında

Ingilis dili müəllimi vəzifəsində çalışır

TƏDQİQAT SAHƏSİ

“ Poeziyada dialektizmlərin lingvokulturoloji xüsusiyyətləri ”

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

1.Şeir dilində sinonim dialektzmlərin lingvistik təhlili. ADPU. Lİngvistika problemləri. Cild1, səh.233-242, №2, 2020

2. Poeziyada ismi dialektizmlərin linqvistik təhlili. ADPU. Linqvistika problemləri Cild1, səh.151-159, №2, 2020

3.Poeziyada yemək adlarından ibarət olan dialektizmlərin linqvokulturoloji xüsusiyyətləri. ADPU. Linqvistika problemləri Cild1, səh.109-116,№3, 2020

4.Poeziyada ədəbi tələffüzün Şivə transkripsiyasının linqvistik təhlili. GDU, Elmi xəbərlər. səh. 296, 2021

5.Nizami Gəncəvi ədəbi məktəbinin davamçısı Səməd Vurğunun “ Fərhad və Şirin” məzum dramının dilində dialektizmlərin linqvopoetik özəllikləri GDU,Elmi xəbərlər 2021

6.Poeziyada atçılıq və dəvəçilik təsərüfatı ilə bağlı dialektizmlərin xüsusiyyətləri. ADPU. Linqvistika problemləri Cild 2, səh.154-162,№2, 2021

7.Həsən Mirzənin yaradıcılığında və alim- şairə həsr olunmuş şeirlərdə dialektizmlərin linqvokulturoloji xüsusiyyətləri ADPU. Linqvistika problemləri. Cild 2, səh.201-208 №4, 2021

8.Poeziyada frazeoloji dialektizmlərin linqvokulturoloji xüsusiyyətləri. The XXI International Scientific Symposium “Science and Culture in the Modern World”Stockholm /Sweden December 26, 2021

9. Poeziyada omonim dialektizmlər məna – ifadə ahəngdarlığı yaradan linqvokultural vahidlər. ADPU. Linqvistika problemləri. Cild 3, səh.281-289 № 1, 2022

10. Məişət əşyalarının, araba, dəyirman hissələrinin adlarını bildirən dialektizmlərin konseptual əlamətləri. ADPU. Linqvistika problemləri Cild 3, səh. 257-265 № 2, 2022

11. Alim-şair Həsən Mirzəyə həsr olunmuş şeir mətnlərində dialektizmlərin linqvokulturoloji xüsusiyyətləri ADPU. Linqvistika problemləri. Cild 3, səh. 184-192 № 5, 2022

     26 dekabr 2022-ci il 5704.01-  “Dil nəzəriyyəsi” fəlsəfə doktoru proqramı üzrə  ixtisas fənnindən imtahan vermiş və 5 (əla) qiymət almışam.