Bayramova Ülviyye Yusif qizi

 

Bayramova Ülviyyə Yusif qizi

Gəncə Dövlət Universitetinin “Leksika və Ölkəşünaslıq” kafedrasının  dosenti  

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1978-ci il 1 iyul tarixində Gəncə şəhərində anadan olmuşdur. Ailelidir.3 ovladi var.

TƏHSİLİ

1984-1994-cü illərdə Gəncə şəhəri 14 saylı orta məktəbdə təhsil almış və həmin məktəbi bitirmişdir.
          1995-1999-cu illərdə Bakı Xəzər Universitetində “Xarici dil (İngilis, fars dilləri)” ixtisası üzrə bakalavr dərəcəsi almışdır.
          1999-2001-ci illərdə Bakı Xəzər Universitetində “İngilis dili və ədəbiyyatı” istiqaməti üzrə magistr təhsili almışdır.

ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADI
          15 sentyabr 2014-cü ildə “AMEA” Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almışdır.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

         2002-ci ildən Gəncə Dövlət Universitetinin “Xarici dillər” fakültəsində “Leksika və Ölkəşünaslıq” kafedrasında müəllim

 

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, tərcümə və linqvistika

BEYNƏLXALQ VƏ RESPUBLİKA SƏVİYYƏLİ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

Petiqorsk Dövlət linqvistik Universitetində humanitar elmlər sahəsində elmi tədqiqatXXI əsrin açılışı.
Elmi-praktiki konfransın materiallarıII Beynəlxalq Petiqorsk Dövlət Linqvistik Universiteti, IV elmi konfrans materialları.
Русcко язычные и полилигвизм в межкультурной коммуникации XXI века: когнитинно-концентуальные аспекты.Daşkənd Dövlət Pedaqoji Universiteti. Elmi – praktik konfrans materialları. Özbəkistan Təhsil Nazirliyi.
Aşiq Ələsgər yaradiciliginin əsas tematik qaynaqlari.BDU ,filologiya fakultəsi,2021
О некоторых вопросах словообразования,материалы научно-практической конференции, Пятигорск,2015.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

25 meqale, 2 proqram, 2 dərs vəsaiti

Ocoбенности семантической структуры английских пословиц и способыих перевода на азербайджанских язык. (AMEA Fəlsəfə və Hüquq institutu.Ensiklopediya, fəlsəfə, mədəniyyət, 33-cü buraxılış, Bakı, 2002 səh 103-105)
Структурный анализ английский и азербайджанских послович. (AMEA ) AMEA Fəlsəfə və Hüquq institutu.Ensiklopediya, fəlsəfə, mədəniyyət, 33-cü buraxılış, Bakı, 2002 səh 107-109)
Kлассификации послович и поговорок ( AMEA M.Fizuli adına Əlyazmalar İnstitutu. Filologiya məsələləri №7, Bakı, 2009.
Английский язык всеобщий мировой язык,BDU.Dil və ədəbiyyat.1,(93),2015
Некоторые паралели творчества Низами.Colloquim journal,Poland 7,(94)2021