Bayramova Ülviyye Yusif qizi

 

IMG_9370Bayramova Ülviyye Yusif qizi

Gəncə Dövlət Universitetinin “Leksika və Ölkəşünaslıq” kafedrasının  baş müəllimi

 

QISA BİBLİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1978-ci il 1 iyul tarixində Gəncə şəhərində anadan olmuşdur.
 • 1984-1994-cü illərdə Gəncə şəhəri 14 saylı orta məktəbdə təhsil almış və həmin məktəbi bitirmişdir.

 

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADI

 • 1995-1999-cu illərdə Bakı Xəzər Universitetində “Xarici dil (İngilis, fars dilləri)” ixtisası üzrə bakalavr dərəcəsi almışdır.
 • 1999-2001-ci illərdə Bakı Xəzər Universitetində “İngilis dili və ədəbiyyatı” istiqaməti üzrə magistr təhsili almışdır..
 • 15 sentyabr 2014-cü ildə “AMEA” Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almışdır.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 2002-ci ildən Gəncə Dövlət Universitetinin “Xarici dillər” fakültəsində “Leksika və Ölkəşünaslıq” kafedrasında müəllim

 

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, tərcümə və linqvistika

 

BEYNƏLXALQ VƏ RESPUBLİKA SƏVİYYƏLİ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • Petiqorsk Dövlət linqvistik Universitetində humanitar elmlər sahəsində elmi tədqiqat
 • XXI əsrin açılışı. Elmi-praktiki konfransın materialları
 • II Beynəlxalq Petiqorsk Dövlət Linqvistik Universiteti, IV elmi konfransmaterialları.
 • Руско язычные и полилигвизм в межкультурной коммуникации XXI века: когнитинно-концентуальные аспекты.
 • Daşkənd Dövlət Pedaqoji Universiteti. Elmi – praktik konfrans materialları. Özbəkistan Təhsil Nazirliyi.

 

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • Ocoбенности семантической структуры английских пословиц и способыих перевода на азербайджанских язык. (AMEA Fəlsəfə və Hüquq institutu.Ensiklopediya, fəlsəfə, mədəniyyət, 33-cü buraxılış, Bakı, 2002 səh 103-105)
 • Структурный анализ английский и азербайджанских послович. (AMEA ) AMEA Fəlsəfə və Hüquq institutu.Ensiklopediya, fəlsəfə, mədəniyyət, 33-cü buraxılış, Bakı, 2002 səh 107-109)
 • Kлассификации послович и поговорок ( AMEA M.Fizuli adına Əlyazmalar İnstitutu. Filologiya məsələləri №7, Bakı, 2009 səh 31-44)