Hacıyeva Urqiyə Fərhad qızı

Leksika və Ölkəşünaslıq kafedrasının baş müəllimi          

                       Mədinə Əliağa qızı Rzayeva

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 4 aprel 1984-cü il Özbəkistan respublikası Yangiyul şəhərində  ziyalı  ailəsində anadan olub.  Ailəlidir, üç övladı var.

 TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI

 • 2001 – ci ildə Gəncə şəhər 28 saylı orta məktəbi bitirmişdir.
 • 2001-ci ildə Gəncə Dövlət  Universitetinin Filologiya fakütləsinin İngilis dili  ixtisasına qəbul olmuşdur. 2005-ci ildə həmin Universiteti  fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
 • 2011-ci ildə Gəncə Dövlət Universitetinin Dilşünaslıq (Xarici dil-İngilis) ixtisası üzrə magistr pilləsinə qəbul olmuşdur.
 • 2013-cü ildə magistraturanı fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
 • 2016-cı ildə 5706.01- Azərbaycan dili ixtisası üzrə GDU-nun doktorluq proqramı üzrə dissertant qəbul olunmuşam. Hal – hazırda müdafiə ərəfəsindədir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 2005-2010-ci illərdə Gəncə şəhəri  46  saylı orta məktəbdə müəllim.
 • 2010-2014- ci illərdə Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Xarici dillər  kafedrasında müəllim.
 • 2015- cü  ildən Leksika və Ölkəşünaslıq kafedrasında müəllim.
 • 2023- ci ildə Gəncə Dövlət Universiteti Leksika və Ölkəşünaslıq   kafedrasında baş müəllim.
 • TƏLTİFLƏRİ
 • TƏDQİQAT SAHƏSİ

Azərbaycan dili ixtisası

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • Mətbuat dilində terminoloji söz birləşmələri, GDU Gənc alimlərin I  beynəlxalq elmi konfransı Gəncə 2016
 • Azərbaycan mətbuatında terminoloji əvəzetmə meyilləri, BDU Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XXI Respublika Elmi Konfransının Materialları Bakı 2017
 • Azərbaycan dilində media anlayışlarının təhlili, GDU Gənc alimlərin II beynəlxalq elmi konfransı Gəncə 2017
 • Azərbaycan mediasında beynəlxalq informasiya terminləri, GDU Gənc alimlərin III beynəlxalq elmi konfransı Gəncə 2018
 • Şifahi anlama və şifahi ifadə fənninə dair tədris proqramı Gəncə 2018
 • Norm in the form of compound abbreviations in the language of the press.The Sixth International Youth Conference “Perspectives of Science and education” New York 2019

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • The Roman conquest of Britain; Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu Gəncə filialı. Pedaqoqika. Humanitar və Təbiət elmləri. Gəncə 2011
 • The formation of English literary language GDU. Tələbə və Magistrantların Elmi-tədqiqat  və  yaradıcılıq  işlərinin  toplusu  Gəncə-2012
 •  Problems  in  translation AMEA. Əlyazmalar İnstitutu. Filologiya məsələləri,Bakı 2015
 • Beynəlxalq terminlərdə varianlaşma və norma.Gəncə Dövlət Universiteti Elmi xəbərlər.Fundamental, Humanitar və Təbiət Elmləri seriyası. Gəncə 2016
 •  Müasir mətbuatda media terminləri BDU. Dil və Ədəbiyyat. Beynəlxalq Elmi-nəzəri jurnal.Bakı 2017
 • Mətbuat dilində ixtisarlaşmış terminologiya və norma AMEA Naxçıvan bölməsi. İncəsənət dil və Ədəbiyyat İnstitutu. Axtarışlar. Naxçıvan 2017
 • The Analysis of culture concept in translation GDU. Elmi xəbərlər. Gəncə 2017
 • Термины международных информационных ресурсов в прессе и нормы. ВЕСТНИК серия филологическая КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени АЛЬ-ФАРАБИ 2018
 • Mətbuat dilində işlənən “İnformasiya”tərkibli terminoloji vasitələr.Gəncə Dövlət Universiteti Elmi xəbərlər. Fundamental, Humanitar və Təbiət Elmləri seriyası. Gəncə 2018
 • Mətbuat dilində işlənən kök-şəkilçi tərkibli terminlərdə norma.Gəncə Dövlət Universiteti Elmi xəbərlər. Fundamental, Humanitar və Təbiət Elmləri seriyası.  Gəncə 2019
 • Dilin leksik terminoloji tərkibində sinonimləşmiş sözlərdə norma.Gəncə Dövlət Universiteti Elmi xəbərlər. Fundamental, Humanitar və Təbiət Elmləri seriyası. Gəncə 2020
 • Dilin leksik terminoloji tərkibində ekzotizmlər. Gəncə Dövlət Universiteti Elmi xəbərlər. Fundamental, Humanitar və Təbiət Elmləri seriyası. Gəncə 2021
 • Mətbuat dilinin leksik-terminoloji tərkibində informativliyə görə normaya çevrilən sözlər.Gəncə Dövlət Universiteti Elmi xəbərlər. Fundamental, Humanitar və Təbiət Elmləri seriyası. Gəncə 2022

     PARTİYALILIĞI

     2002 – ci ildən YAP –ın üzvüdür.

. DIL BILGISI

 İngilis, rus, türk dilləri