Məhərrəmova Suqurə İbrahim qızı

Məhərrəmova Suqra İbrahim dos

Məhərrəmova Suqurə İbrahim qızı

 

Gəncə Dövlət Universitetinin “Praktik Xarici Dillər” kafedrasının dosenti

 

QISA BİBLİOQRAFİK MƏLUMAT

1958 –ci  il 7 iyun tarixində Gəncə şəhərində doğulmuşdur.

1975-ci ildə Yevlax şəhər 2 saylı orta məktəbi bitirmişdir.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADI

1981-ci ildə SSRİ-nin 50-illiyi adına APXDİ –ni (hazırkı Azərbaycan Dillər Universitetini) bitirərək ingilis-fransiz dilləri üzrə müəllimlik diplomu almışdır

2005-ci ildə Azərbaycan Dillər Universitetinin dissertantı olmuş və “Sosial fərqlərin tərcümədə adekvatlığı problemi(ingilis nəsrinin tərcümələri əsasında)” mövzusu üzərində işləmişdir.

2009-cu ildə elmi müdafiəsini uğurla həyata keçirərək Filologiya üzrə Fəlsəfə Doktoru elmi dərəcəsini almışdır.

 

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1981-ci ildə Goygöl rayon Nadel kəndində ingilis dili müəllimi

1994-1999-cu illərdə Gəncə şəhər 5 saylı pilot məktəbində ingilis dili müəllimi

1999 cu ilin oktyabrından Gəncə Dövlət Universitetinin Xarici Dillər Fakultəsində müəllim sonra isə baş müəllim

2015-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının 10 fevral tarixli (protokol №06-k) qərarı ilə “Leksika və Ölkəşünaslıq” kafedrası üzrə dosent elmi adı verilmişdir.

 

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Bədii tərcümə və tərcümə nəzəriyyəsi

Leksika və ölkəşünaslıq kafedrasının F.f.d., dosenti Suqurə  İbrahim qızı Məhərrəmovanın dərc olunmuş elmi və tədris-metodiki işlərinin

S İ Y A H I S I

 1. Nəsr tərcüməsində müəllif nitqinin tədqiqinin nəzəri əsasları, Gəncə Dövlət Universitetinin elmi əsərlər məcmuəsi Bakı:Mütərcim,2000, səh.119121
 2. O художественных принципах передачи портрета в переводе, GDU,Elmi əsərlər məcmuəsi – 1. Bakı:Nurlan,2001, səh.122
 3. Tərcümə və tərcüməçi şəxsiyyəti, GDÜ,Elmi əsərlər məcmuəsi –IV.Bakı: Nurlan,2002, səh233-234
 4. Tərcümənin linqvistik  və sosial təbiətinin qarşılıqlı əlaqəsı, Tədqiqlər -3 . Bakı,2006 səh.92-100
 5. Sosiolinqvistik tədqiqat yolu ilə nitqdə sosial fərqlərin aşkar edilməsi, Xəbərlər,№3,oktyabr. Bakı,2006, səh.14-17
 6. Nitq personajın xarakterinin açılması vasitəsi kimi və onun adekvat           tərcüməsi, Xəbərlər,№4,dekabr.Bakı,2006 səh.69-74
 7. Müəllif nitqinin bəzi tərcümə problemləri, Elmi axtarışlar XXVI.Bakı:Səda,2006, səh.46-52
 8. İngilis dilindən Azərbaycan dilinə tərcümədə personajın xüsusiyyətlərinin verilməsı , Elmi axtarışlar XXVII.Bakı:Səda,2006, səh.71-77
 9. Sosial faktorların dilin inkişafına təsiri, GDU,Elmi xəbərlər №2.Gəncə,2008, səh.288-290
 10. Məxəz mətndə sosial fərqlərin xarakteriztikası, Filologiya məsələləri № 6, Bakı,Nurlan,2009, səh.313-325
 11. Borrowings, GDU,Elmi xəbərlər№3, Gəncə,2011, səh.170-173
 12. Principles of Morphemic Analysis, GDU,Elmi xəbərlər№3, Gəncə,2012, səh.160-162
 13. Tərcümənin semantik,qrammatik problemləri(Proqram) (Ali təhsilin magistr pilləsi üçün)Proqram.//Gəncə-2013,Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 24.12.2012 tarixli 2338№-li əmri ilə təsdiq edilmişdir.
 14. Leksikologiya(Proqram) (Ali təhsilin bakalavr pilləsi üçün)Proqram.//Gəncə-2013, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 24.12.2012 tarixli 2338№-li əmri ilə təsdiq edilmişdir.

15 İngilis dilində alınma frazeologizmlər,Filologiya məsələləri,№1,2014, səh.166-171

 1. Translation Of Political Terms (Dərs vəsaiti), (Ali məktəb tələbələri üçün) Dərs vəsaiti.Gəncə-2014 Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 02.04.2014 tarixli 371№-li əmri ilə təsdiq edilmişdir.