Kazımova Sevda Aqil qızı

         Leksika və Ölkəşünaslıq kafedrasının müdiri, dosent         

                       Kazımova Sevda Aqil qızı

 • Telefon: 055-585-10-15
 • E- mail: kafedra@mail.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 12 iyun 1965-ci ildə Gəncə  şəhərində ziyalı ailəsində anadan olmuşdur.  Ailəlidir,  üç övladı var.

 TƏHSİLİ

 1. 1982-ci ildə orta məktəbi qızıl medalla bitirmişdir.
 2. 1982-1987-ci illərdə SSRİ-nin 50 illiyi adına Azərbaycan Pedaqoji Xarici Dillər İnstitutunun ( İndiki Azərbaycan Dillər Universiteti ) “İngilis və fransız dili müəllimliyi” ixtisasını bitirmişdir.

    ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI

 1. Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün 2012-ci ilin sentyabr ayında Bakı Slavyan Universitetində “Azərbaycan dilində ingilisdilli sözlərin unifikasiyası” adlı dissertasiya işini uğurla müdafiə etmişdir və 30 aprel 2013-cü il tarixli (prot №13-k) qərarına və FD seriyalı 08089 nömrəli diplomuna əsasən filologiya üzrə fəlsəfə doktoru adını almışdır.
 2. Universitet Elmi Şurasının 09 yanvar 2014-cü il tarixli (01 saylı protokol) qərarına əsasən dosent elmi adını almışdır.

 

 

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 1. Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində (Xanlar, Qazax, Quba, Ağdaş, Salyan)-pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olmuşdur.
 2. 2005-ci ildən Gəncə Dövlət Universitetinin “İngilis dili və onun tədrisi metodikası” kafedrasında müəllim, 2006-cı ilin noyabr ayından baş müəllim işləmişdir.
 3. Universitet Elmi Şurasının 19 dekabr 2007-ci il 1/363 saylı əmrinə əsasən  seçki yolu ilə “Leksika və ölkəşünaslıq” kafedrasının müdiri vəzifəsinə təyin edilmişdir. Hal-hazıra qədər kafedranın müdiri vəzifəsində çalışır.

 

TƏLTİFLƏRİ

 1. “Gəncə Dövlət Universitetinin 80 illik” münasibəti ilə “Qabaqcıl Təhsil İşçisi” döş nişanı ilə təltif olunmuşdur.
 2. Gəncə Dövlət Universitetinin 04.03.2020-ci il tarixli 2/22saylı əmrinə əsasən 8Mart “Beynəlxalq Qadınlar Günü” münasibətilə “Fəxri Fərmanla” təltif olunmuşdur.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Müqayisəli-tarixi və müqayisəli tipoloji dilçilik

 

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 1. ”Translation as a kind of linguistic mediation”- Mahmud Kaşqari. Beynəlxalq elmi konfrans. Hollandiya-25.02.23
 2. Lexico-semantics and morphological properties of words of english origin in syntax combinations in azerbaijanian language-“Progressive Research in the modern world” VI International Scientific and practical conference-Boston, 02-04 March  2023

 

 

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 1. “The impact of Digital Technology on Translation-“Dil və ədəbiyyat” Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal- 4(104)-Bakı-2017-ci il
 2. Grammatical aspect of translation of official documents- The VI International Scientific Conference Dedicated To The 95th Anniversary of Bahtiyar Vahabzade-25-26 August 2020 Kars,Turkey
 3. Lexical features of Translation- The VII International Scientific Conference Dedicated To The 185thAnniversary of Seyyid Azim Shirvani -2020
 4. Stylistic Features of The Vocabulary of Texts in The Construction Industry- The XXI International Scientific Sympsium “Science and Culture in the Modern World”-dedicated to the Day of Solidarity of World Azerbaijanis-26 december 2021-Stockolm/ Sweden

5.     Orta mərhələdə dərsin planlaşdırılması- Elmi Xəbərlər-Fundamental, Humanitar və Təbiət Elmləri seriyası-№2-2022- Həmmüəllif

 1. ”Linguistic problems in theory and practice of literary translation”- “Colloquium-journal”-Poland №1(160)INDEX-COPERNICUS-10.01.2023
 2. ”Translation as a kind of linguistic mediation”- Mahmud Kaşqari. Beynəlxalq elmi konfrans. Hollandiya-25.02.23
 3. Lexico-semantics and morphological properties of words of  English origin in syntax combinations in azerbaijanian language -“Progressive Research in the   modern world” VI International Scientific and practical conference-Boston, 02-04 March  2023

 

 

DƏRS VƏSAİTLƏRİ

 1. Translation of english texts of press- Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 29.01.2014-cü   tarixli 78 nömrəli əmri ilə çap olunmuşdur.
 2. Tərcüməşünaslıq və tərcümə üsulları- Gəncə Dövlət Universitetinin Elmi Şurasının 15.07.2022-ci il tarixli qərarı (Prot №525) ilə çap olunmuşdur.
 3. Azərbaycan dilində ingilisdilli sözlərin fonetik, leksik və semantik unifikasiyası- Monoqrafiya – Gəncə Dövlət Universitetinin Elmi Şurasının 25.10.2017-ci il tarixli(protokol-08) çap olunmuşdur. Bakı: “Elm və təhsil”, 2017-ci il

 

PARTİYALILIĞI

2007 – ci ildən YAP –ın üzvüdür.

DIL BILGISI

İngilis, rus, türk dilləri