Əliyeva Aygün İlham qızı

baş müəllim Əliyeva Aygün İlham qızı

Əliyeva Aygün İlham qızı

 Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

GDU – nun “ Fransız dili “ kafedrasının baş müəllimi, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

QİSA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1985 – ci il 24 apreldə Gəncə şəhərində anadan olmuşdur
 • 1991-2001 ci illərdə Gəncə şəhəri 14 saylı orta məktəbdə təhsil almışdir
 • Ailəlidir.İki övladı var

 

 

TƏHSİLİ , ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADI

 

 • 2001 – 2005 ci illərdə Gəncə Dövlət Universitetində “Fransız dili “ ixtisası üzrə bakalavr (fərqlənmə) dərəcəsi almışdır
 • 2005 – 2007 ci illərdə Azərbaycan Dillər Universitetində “Xarici dil və ədəbiyyatının tədrisi metadalogiyası və metodikası “ixtisası üzrə magistr( fərqlənmə)dərəcəsi almışdır
 • 2008 – ci il iyun ayından AMEA Gəncə  regional  elm mərkəzinin dissertantı
 • 2015- ci il 24 apreldə “ XIX əsr Fransız poeziyasında şərq mövzuları” mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir
 • 2015 – ci il 29 sentyabrda Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almışdır

 

 

ƏMƏK  FƏALİYYƏTİ

 

 • 2006 – cı il aprel ayından Gəncə Dövlət Universitetinin “Fransız dili “ kafedrasında müəllim
 • 2011 – ci il dekabr ayından Gəncə Dövlət Universitetinin “ Fransız dili” kafedrasında baş müəllim

 

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 

Fransa ədəbiyyatı

 

      BEYNƏLXALQ VƏ RESPUBLİKA SƏVİYYƏLİ  SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ     KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • Hüqonun “Sidr ağacı”əsərində inam Azərbaycan Dillər Universiteti.Xarici dillərin tədrisinin aktual problemləri.IV Respublika Elmi Konfransının Materialları.( 18- 19 may 2011) s. 219 – 221
 • Проблема пророка в творчестве В.Гюго. Cибирская Ассоциация Консультантов. Материалы международной заочной научно-практической конференции. Новосибирск 2012.s.125-131
 • The problem  of stories_in  Viktor Huqos Work  “ The nine Years of Hijri Basik aspects of the scientific aktivities.  Proceedinqs of the  8-th  international  scientific conference. Poland , Varshava 2013. 8 – 13

 

SEÇİLMİŞ  ƏSƏRLƏRİ

Şərq Hüqo poeziyasında . Bakı Dövlət Universiteti “Dil və Ədəbiyyat”    Beynəlxalq  elmi – nəzəri  jurnal.Bakı  2009  2(68).S.146 – 148

Lamartin yaradıcılığında şərq düşüncələri. AMEA Gəncə Reional Elmi Mərkəz ”Xəbərlər məcmuəsi” N-36 2009.s. 169- 173

Hüqonun  “Hicrinin doqquz ili “ əsərində  peyğəmbər surəti . Bakı Dövlət Universiteti “Dil və ədəbiyyat” Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal.Bakı 2012 2(82).s.140-146

Şərq  poeziyası  nümunələri  Hüqonun  “Şərq motivləri”ndə . Bakı Slavyan Universiteti .Humanitar  Elmlərin öyrənilməsinin Aktual Problemləri . Bakı 3/2012.s.95 – 101

The  problem of stories  in Viktor Huqos  Work  “ The nine Years of Hijri ” İnnovations and technologies news N 1(14) Latvia , Riqa 2012.s.13 – 17

Problems of belief  and invisiblenness in Viktor Huqos poetry . Журнал научных публикации аспирантов и докторантов.2013,2 февраль.(80) Курск, Россия.s 101- 103

Fransız  ədəbiyyatında  şərq  mövzularının  Azərbaycan  ədəbiyyatşunaslığında tədqiqi. Azərbaycan Dillər Universiteti  “ Elmi xəbərlər”.Bakı  2013 N-1.  S.198-207.

Viktor Hüqonun” Şərq motivləri”ndə təşbehlər.Elmi Xəbərlər.Bakı Azərbayacan Dillər Universiteti, 2014, №4, s. 256-263

Тема  Востока в  поезии  Виктора  Гюго. Вестник.  Казахский  Националъний Университет.им.Алъ – Фараби..Серия Филологическая №  4 -5 Алматы 2014 стр.18 – 21.

 

KİTABLAR VƏ DƏRS VƏSAİTLƏRİ

Fransız dili müəllimliyi ixtisası üzrə bakalavr hazırlığı üçün ” Fransa Ədəbiyyatı” fənnindən  proqram.Gəncə 2015.23 səh