İsgəndərova Vüsalə Fazil Qızı

Baş müəllim İsgəndərova Vüsalə Fazil qızı

İsgəndərova Vüsalə Fazil qızı

GDU – nun “ Fransız dili “ kafedrasının baş müəllimi filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

           QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1985 – ci il 7 fevralda Gəncə şəhərində anadan olmuşdur
 • 1991-2001 ci illərdə Gəncə şəhəri 14 saylı orta məktəbdə təhsil almışdir
 • Ailəlidir.İki övladı var

 

TƏHSİLİ , ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADI

 

 • 2001 – 2005 ci illərdə Gəncə Dövlət Universitetində “Fransız dili “ ixtisası üzrə bakalavr (fərqlənmə) dərəcəsi almışdır
 • 2005 – 2007 ci illərdə Azərbaycan Dillər Universitetində “Xarici dil və ədəbiyyatının tədrisi metadalogiyası və metodikası “ixtisası üzrə magistr( fərqlənmə)dərəcəsi almışdır
 • 2008 – ci il oktyabr ayından Gəncə  Dövlət Universitetinin dissertantı

ƏMƏK  FƏALİYYƏTİ

 

 • 2006 – cı il aprel ayından Gəncə Dövlət Universitetinin “Fransız dili “ kafedrasında müəllim
 • 2011 – ci il dekabr ayından Gəncə Dövlət Universitetinin “ Fransız dili” kafedrasında baş müəllim

TƏDQİQAT SAHƏSİ

5714.01 Müqayisəli-tarixi və müqayisəli-tipoloji dilçilik.”Fransız və Azərbaycan dillərində təsirli-təsirsiz feillərin leksik-semantik xüsusiyyətləri”

      BEYNƏLXALQ VƏ RESPUBLİKA SƏVİYYƏLİ  SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ     KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • Dil universitetlərinin I və II kurslarında Fransız dili dərslərində qrammatikanın tədrisinin kommunikativ yolları. Aspirant,Magistr və Bakalavrların Elmi-Praktiki konfransının materialları.II cild.Gəncə 2006,
 • Azərbaycan və Fransız dillərində təsirli, təsirsiz fellər və onların tədrisi. ADAU, Qloballaşma şəraitində təhsil və elmin inkişaf problemləri. Beynəlxalq elmi-praktik konfransın tezisləri, 03-05 oktyabr 2011,Gəncə-2011
 • The classification of reflexive verbs in French. Материали за IX Международна Научна Практична Конференция. Том 29. София.2013
 • Eyni zamanda həm təsirli və həm də təsirsiz mənalarda işlənən fel tərkibli konstruk-siyaların semantik xüsusiy-yətlərinə dair.(Müasir fransız və Azərbaycan dillərinin materialları əsasında) Doktorantların və Gənc tədqiqatçıların XVIII Respublika Elmi Konfransının Materialları .II cild.Bakı-2013

SEÇİLMİŞ  ƏSƏRLƏRİ

Dil universitetlərinin I və II kurslarında Fransız dili dərslərində qrammatikanın tədrisinin kommunikativ yolları. Aspirant,Magistr və Bakalavrların Elmi-Praktiki konfransının materialları.II cild.Gəncə 2006,

Dil universitetlərində qrammatik ünsiyyət bacarıqlarının öyrədilməsi. Aspirantların,Magistrların və Bakalavrların məqalələr toplusu.Gəncə-2007,

Xarici dilin tədrisində yeni və müasir metod. Aspirantların,Magistrların və Bakalavrların məqalələr toplusu.Gəncə-2008,

Azərbaycan və Fransız dillərində təsirli, təsirsiz fellər və onların tədrisi. ADAU, Qloballaşma şəraitində təhsil və elmin inkişaf problemləri. Beynəlxalq elmi-praktik konfransın tezisləri, 03-05 oktyabr 2011,Gəncə-2011,səh 35-37

Təsirli fellər və onların tədrisində yaranan çətinliklər. GDU. Elmi xəbərlər, Fundamental, humanitar  və təbiət elmləri seriyası, №3.Gəncə-2011, səh.205-206

La transitivité et intransitivité en français. Вестник Московского Гоpoдского Педагогического Университета»№4.Москва-2013ст.184-188

The classification of reflexive verbs in French. Материали за IX Международна Научна Практична Конференция. Том 29. София.2013 ст.28-31

Eyni zamanda həm təsirli və həm də təsirsiz mənalarda işlənən fel tərkibli konstruk-siyaların semantik xüsusiyyətlərinə dair.(Müasir fransız və Azərbaycan dillərinin materialları əsasında) Doktorantların və Gənc tədqiqatçıların XVIII Respublika Elmi Konfransının Materialları .II cild.Bakı-2013,səh200-203

Azərbaycan və fransız dillərində təsirli və təsirsiz fellərin  cümlədə rolu. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası.”Terminalogiya məsələləri”.Bakı-2013, səh.159-162

Təsirli və təsirsiz fellərin tədqiqi tarixi haqda. GDU. Elmi Xəbərlər, Fundamental, Humanitar  və Təbiət Elmləri Seriyası, №2, Gəncə,2014, səh.160-163

Pronominal növün təsirli-təsirsiz fellərlə əlaqəsi. Dil və ədəbiyyat. Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal 3(91), Bakı 2014, səh.73-77

Грамматические особенности глаголов действительного и страдательного залогов во французском и Азербайджанском языках. Вестник Орловского Государственного Университета. Серия: новые гуманитарные исследования. Федеральный научно-практический журнал, №5(40), 2014, стр. 162-166

Sinonim və çoxmənalı,omonim təsirli/təsirsiz feillərin leksik-semantik  imkanları. GDU. Elmi Xəbərlər, Fundamental, Humanitar  və Təbiət Elmləri Seriyası, №1, Gəncə,2016.

KİTABLAR VƏ DƏRS VƏSAİTLƏRİ

Fransız dili müəllimliyi ixtisası üzrə bakalavr hazırlığı üçün ” Ölkəşünaslıq” fənnindən  proqram. Azərbaycan respublikası Təhsil Problemlər İnistitutu.GDU.2014 Qrifli.  23 səh

Fransız dili müəllimliyi ixtisası üzrə bakalavr hazırlığı üçün “Proqressiv Qrammatika” fənnindən  proqram. Azərbaycan respublikası Təhsil Problemlər İnistitutu.GDU.2016 Qrifli, 22 səh

 1. “Le français une langue mondiale » APFAZ və İFA tərəfindən təşkil edilmiş “Le français, un passeport culturel multicartes parmi les principales langues internationales”adlı beynəlxalq konfrans. 22 aprel Bakı 2022

2. Teaching spoken frencn in ffl”Бюллетены науки и практики- Bulletin of  science ant practice. “2022. Hижневартовск