İsgəndərova Vüsalə Fazil Qızı

Baş müəllim İsgəndərova Vüsalə Fazil qızı

İsgəndərova Vüsalə Fazil qızı

GDU – nun “ Fransız dili “ kafedrasının baş müəllimi filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

 

           QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1985 – ci il 7 fevralda Gəncə şəhərində anadan olmuşdur
 • 1991-2001 ci illərdə Gəncə şəhəri 14 saylı orta məktəbdə təhsil almışdir
 • Ailəlidir.İki övladı var

 

 

TƏHSİLİ , ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADI

 

 • 2001 – 2005 ci illərdə Gəncə Dövlət Universitetində “Fransız dili “ ixtisası üzrə bakalavr (fərqlənmə) dərəcəsi almışdır
 • 2005 – 2007 ci illərdə Azərbaycan Dillər Universitetində “Xarici dil və ədəbiyyatının tədrisi metadalogiyası və metodikası “ixtisası üzrə magistr( fərqlənmə)dərəcəsi almışdır
 • 2008 – ci il oktyabr ayından Gəncə  Dövlət Universitetinin dissertantı

 

 

ƏMƏK  FƏALİYYƏTİ

 

 • 2006 – cı il aprel ayından Gəncə Dövlət Universitetinin “Fransız dili “ kafedrasında müəllim
 • 2011 – ci il dekabr ayından Gəncə Dövlət Universitetinin “ Fransız dili” kafedrasında baş müəllim

 

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 

5714.01 Müqayisəli-tarixi və müqayisəli-tipoloji dilçilik.”Fransız və Azərbaycan dillərində təsirli-təsirsiz feillərin leksik-semantik xüsusiyyətləri”

 

      BEYNƏLXALQ VƏ RESPUBLİKA SƏVİYYƏLİ  SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ     KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • Dil universitetlərinin I və II kurslarında Fransız dili dərslərində qrammatikanın tədrisinin kommunikativ yolları. Aspirant,Magistr və Bakalavrların Elmi-Praktiki konfransının materialları.II cild.Gəncə 2006,
 • Azərbaycan və Fransız dillərində təsirli, təsirsiz fellər və onların tədrisi. ADAU, Qloballaşma şəraitində təhsil və elmin inkişaf problemləri. Beynəlxalq elmi-praktik konfransın tezisləri, 03-05 oktyabr 2011,Gəncə-2011
 • The classification of reflexive verbs in French. Материали за IX Международна Научна Практична Конференция. Том 29. София.2013
 • Eyni zamanda həm təsirli və həm də təsirsiz mənalarda işlənən fel tərkibli konstruk-siyaların semantik xüsusiy-yətlərinə dair.(Müasir fransız və Azərbaycan dillərinin materialları əsasında) Doktorantların və Gənc tədqiqatçıların XVIII Respublika Elmi Konfransının Materialları .II cild.Bakı-2013

 

SEÇİLMİŞ  ƏSƏRLƏRİ

Dil universitetlərinin I və II kurslarında Fransız dili dərslərində qrammatikanın tədrisinin kommunikativ yolları. Aspirant,Magistr və Bakalavrların Elmi-Praktiki konfransının materialları.II cild.Gəncə 2006,

Dil universitetlərində qrammatik ünsiyyət bacarıqlarının öyrədilməsi. Aspirantların,Magistrların və Bakalavrların məqalələr toplusu.Gəncə-2007,

Xarici dilin tədrisində yeni və müasir metod. Aspirantların,Magistrların və Bakalavrların məqalələr toplusu.Gəncə-2008,

Azərbaycan və Fransız dillərində təsirli, təsirsiz fellər və onların tədrisi. ADAU, Qloballaşma şəraitində təhsil və elmin inkişaf problemləri. Beynəlxalq elmi-praktik konfransın tezisləri, 03-05 oktyabr 2011,Gəncə-2011,səh 35-37

Təsirli fellər və onların tədrisində yaranan çətinliklər. GDU. Elmi xəbərlər, Fundamental, humanitar  və təbiət elmləri seriyası, №3.Gəncə-2011, səh.205-206

La transitivité et intransitivité en français. Вестник Московского Гоpoдского Педагогического Университета»№4.Москва-2013ст.184-188

The classification of reflexive verbs in French. Материали за IX Международна Научна Практична Конференция. Том 29. София.2013 ст.28-31

Eyni zamanda həm təsirli və həm də təsirsiz mənalarda işlənən fel tərkibli konstruk-siyaların semantik xüsusiyyətlərinə dair.(Müasir fransız və Azərbaycan dillərinin materialları əsasında) Doktorantların və Gənc tədqiqatçıların XVIII Respublika Elmi Konfransının Materialları .II cild.Bakı-2013,səh200-203

Azərbaycan və fransız dillərində təsirli və təsirsiz fellərin  cümlədə rolu. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası.”Terminalogiya məsələləri”.Bakı-2013, səh.159-162

Təsirli və təsirsiz fellərin tədqiqi tarixi haqda. GDU. Elmi Xəbərlər, Fundamental, Humanitar  və Təbiət Elmləri Seriyası, №2, Gəncə,2014, səh.160-163

Pronominal növün təsirli-təsirsiz fellərlə əlaqəsi. Dil və ədəbiyyat. Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal 3(91), Bakı 2014, səh.73-77

Грамматические особенности глаголов действительного и страдательного залогов во французском и Азербайджанском языках. Вестник Орловского Государственного Университета. Серия: новые гуманитарные исследования. Федеральный научно-практический журнал, №5(40), 2014, стр. 162-166

Sinonim və çoxmənalı,omonim təsirli/təsirsiz feillərin leksik-semantik  imkanları. GDU. Elmi Xəbərlər, Fundamental, Humanitar  və Təbiət Elmləri Seriyası, №1, Gəncə,2016.

KİTABLAR VƏ DƏRS VƏSAİTLƏRİ

Fransız dili müəllimliyi ixtisası üzrə bakalavr hazırlığı üçün ” Ölkəşünaslıq” fənnindən  proqram. Azərbaycan respublikası Təhsil Problemlər İnistitutu.GDU.2014 Qrifli.  23 səh

Fransız dili müəllimliyi ixtisası üzrə bakalavr hazırlığı üçün “Proqressiv Qrammatika” fənnindən  proqram. Azərbaycan respublikası Təhsil Problemlər İnistitutu.GDU.2016 Qrifli, 22 səh