Kərimli Aytən Tahir qızı

Kərimli Aytən Tahir q.

Vəzifəsi: baş müəllim

TEL: 0506817904

E-MAIL: aytenkerimli14@gmail.com

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT:

 • 1984-cü il 6 sentyabrda Gəncə şəhərində anadan olmuşdur.
 • 1990-2001-ci illərdə Gəncə şəhər A. Abbaszadə adına 20 saylı d/yol orta məktəbində təhsil almış və həmin məktəbi bitirmişdir.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI:

 • 2002-2006-cı illərdə Azərbaycan Dillər Universitetinin “Dilşünaslıq” istiqamətinin “Tərcümə” ixtisası üzrə bakalavr dərəcəsi almışdır.
 • 2007-2009-cu illərdə Gəncə Dövlət Universitetinin “Dilşünaslıq” istiqamətinin “Tərcümə nəzəriyyəsi və dillərarası əlaqə” ixtisaslaşması üzrə magistr dərəcəsi almışdır.
 • 28 mart 2016-cı il tarixli 3/79 saylı əmrilə fəlsəfə doktoru proqramı əsasında Gəncə Dövlət Universitetinin 5706.01 “Azərbaycan dili“ ixtisası üzrə dissertant qəbul olunmuşdur.

ƏMƏK  FƏALİYYƏTİ

 • 2010-2011-ci illərdə Gəncə Dövlət Universitetinin “Xarici dillər” fakultəsinin “Praktik Xarici dillər” kafedrasında stajçı müəllim.
 • 2011-ci ildən Gəncə Dövlət Universitetinin “Xarici dillər” fakultəsinin “Praktik Xarici dillər” kafedrasında müəllim.
 • 2016-cı ildən Gəncə Dövlət Universitetinin “Praktik Xarici Dillər” kafedrasında baş müəllim.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Müasir Türkiyə türkcəsindən Azərbaycan dilinə keçmə sözlərin funksional xüsusiyyətləri

Elmi əsərləri:

23 elmi əsərin  müəllifidir.

 1. “Activating Communication” – GDU Elmi Xəbərlər. Gəncə 2011.
 2. “Tərcümənin növləri” – GDU Elmi Xəbərlər. Gəncə 2013
 3. “Dilin öyrənilməsində sinifdənxaric oxunun rolu” – GDU Elmi Xəbərlər. Gəncə 2013
 4. “Teaching English in the 21st century” – GDU Elmi Xəbərlər. Gəncə 2014
 5. “Tərcümə peşəsi” – GDU Elmi Xəbərlər. Gəncə 2015
 6. “Best practices in online teaching”. GDU Elmi Xəbərlər Gəncə 2016
 7. “Tərcüməçilərin peşə təlimi”. GDU Elmi Xəbərlər Gəncə 2016
 8. “Azərbaycan dilinə Müasir Türkiyə türkcəsindən keçmə sözlərin funksional xüsusiyyətləri”, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu. Filologiya məsələləri №11, Bakı 2016
 9. “Türkiyə Türkcəsindən keçən sözlərin Azərbaycan dilinə fonetik və qrafik cəhətdən uyğunlaşması”, Bakı Slavyan Universiteti. Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi, – 2018. № 1
 10. “Türkiyə Türkcəsindən keçən sözlərin Azərbaycan dilinə leksik-semantik cəhətdən uyğunlaşması”, Bakı: Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu. Tədqiqlər, – 2018. № 1
 11. “Türkiyə türkcəsindən gələn sözlərin Azərbaycan dilində morfoloji cəhətdən mənimsənilməsi”, B.Çobanzadənin 125 illik yubileyinə həsr olunmuş “Azərbaycan dili: dünən və bu gün” mövzusunda Beynəlxalq elmi konfransın materialları, Bakı Dövlət Universiteti.  Bakı 2018.
 12. “Türkiyə türkcəsindən gələn sözlərin Azərbaycan dilində sintaktik cəhətdən mənimsənilməsi”, AMEA- nın Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu. Tədqiqlər, Bakı 2019, №4
 13. “Türkiyə türkcəsindən dilimizə keçmiş leksik vahidlərin söz birləşmələrinin tərəflərinə uyğunlaşması”, GDU-Elmi Xəbərlər. Fundamental, humanitar və təbiət elmləri seriyası, № 3 Gəncə 2019

14.“Türkiyə türkcəsindən keçən sözlərdə funksional üslub göstəriciləri”, Bakı Slavyan Universiteti “Elmi Əsərlər” Dil və ədəbiyyat seriyası, № 2, Bakı ş. 2020

 1. “Azərbaycan və türk dili sözlərində leksik-semantik diferensiallaşma”, GDU. Elmi Xəbərlər. Fundamental, humanitar və təbiət elmləri seriyası, – 2020. № 2
 2. “New replacement tendencies in the dictionary of modern Azerbaijani language (words through the Turkish language)” // – ВЧЕНІ ЗАПИСКИ Таврійського національного університету імен і В. І. Вернадського Серія: Філологія. Журналістика, Том 32 (71), № 1, 2021
 3. “Features of the functional content of words transmitted from the Turkish language” / Агентство Международных Исследований. Кооперация науки и общества: проблемы и перспективы. Сборник статей по итогам Международной научно-практической конференции Стерлитамак, Российская Федерация МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ, – Уфа: – 19 февраля, 2021
 4. “Türkiyə türkcəsindən keçən söz birləşmələrinin bəzi funksional xüsusiyyətləri» Sumqayıt dövlət universiteti Türkiyə cümhuriyyəti Hacettepe universiteti Türk dillərinin və ədəbiyyatinin tədqiqi və Tədrisinin aktual problemləri/Beynəlxalq elmi konfrans, №4, Sumqayıt ş. 20-21 may 2021
 5. “Türk dilindən keçən sözlərin leksik-semantik funksionallığı” / V Respublika Elmi Qaynaqlar Konfransının Materialları, – Bakı: – 30 iyun, – 2021
 6. “Türkiyə türkcəsindən keçən düzəltmə və mürəkkəb quruluşlu sözlər” / Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında Terminologiya Komissiyası. Terminologiya məsələləri. Bakı ş. №2, 2021
 7. “Tərcümə mədəniyyətlərarası ünsiyyət vasitəsi kimi”,GDU “Elmi Xəbərlər”, Fundamental, humanitar və təbiət elmləri seriyası. Gəncə ş. №2, 2022
 8. “İngilis dilində idiomların ikinci dil kimi öyrənilməsi” GDU “Elmi Xəbərlər”, Fundamental, humanitar və təbiət elmləri seriyası. Gəncə ş. №3, 2022
 9. “İngilis dili dərslərində təhsil texnologiyalarından istifadəGDU “Elmi Xəbərlər”, Fundamental, humanitar və təbiət elmləri seriyası. Gəncə ş. №3, 2022

BEYNƏLXALQ VƏ RESPUBLİKA SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI:

Azərbaycan Respublikasının, eləcə də ölkə hüdudlarından kənarda keçirilmiş beynəlxalq və respublika konfranslarında iştirak etmişdir.

 • Bakı Dövlət Universiteti, B.Çobanzadənin 125 illik yubileyinə həsr olunmuş “Azərbaycan dili: dünən və bu gün” mövzusunda Beynəlxalq elmi konfrans. Bakı ş. 2018
 • КООПЕРАЦИЯ НАУКИ И ОБЩЕСТВА:ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ Сборник статей по итогам Международной научно-практической конференции. Стерлитамак, Российская Федерация 19 февраля 2021 г.
 • AEM “ELMİ İŞ” Beynəlxalq elmi jurnal, IV Respublika Elmi Qaynaqlar Konfransı. Bakı ş. 30 iyun 2021
 • Sumqayıt Dövlət Universiteti Türkiyə Cümhuriyyəti Hacettepe Universiteti

Türk dillərinin və ədəbiyyatinin tədqiqi və Tədrisinin aktual problemləri.         Beynəlxalq elmi konfrans. Sumqayıt ş. 20-21 may 2021

 

DİL BİLGİSİ: Azərbaycan, ingilis, rus, türk

PARTİYA: YAP