Cəfərova Səbinə Əbülfət qızı

. b/m. Nəbiyeva Samirə Çingiz q.

 1. Cəfərova Səbinə Əbülfət qızı

Vəzifəsi:  baş müəllim

Telefon: (070) 2650019

 • E-mail: scafarova117@com
 • Qısa bioqrafik məlumat:
  • 01.1983 tarixdə Gəncə şəhərində anadan olmuşdur.
  • 1990 – 2000-ci illərdə Gəncə şəhəri 20 saylı orta məktəbdə təhsil almış və həmin məktəbi bitirmişdir.
 • Təhsili, elmi dərəcəsi və elmi adları:
  • 2000-ci ildə Gəncə Dövlət Universitetinin Filologiya fakültəsinin İngilis dili ixtisasına( dövlət hesabına) daxil olmuşdur. 2004-cü ildə həmin fakültəni Fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
  • 2004-cü ildə Gəncə Dövlət Universitetinin Dilşunaslıq istiqaməti üzrə Magistratura şöbəsinə daxil olmuş və 2006-cı ildə həmin şöbənin ingilis dili ixtisası üzrə təhsilimi Fərqlənmə diplomu ilə başa vurmuşdur.
 • 2016-ci ildə 5706.01- Azərbaycan dili ixtisası üzrə doktorant qəbul olunmuşdur..
 • Əmək fəaliyyəti:
  • 2000-ci ildən Gəncə Dövlət Universitetinin Praktik Xarici dillər kafedrasında 1 ştat müəllim.
  • 2012-ci ilin yanvar ayından bu günə qədər baş müəllim.
 • Tədqiqat sahəsi:
 • «Şərt Şəkilçisi ilə formalaşan tabeli mürəkkəb cümlələrin struktur semantik xüsusiyyətləri »
 • Elmi əsərləri
 • The difference between morphology and phonology-GDU. Professor – müəllimlərin, aspirant və gənc tədqiqatçıların elmi-tədqiqat və yaradıcılıq işlərinin toplusu. Bakı , 2007,
 • Teaching extra – curricular work-GDU. Professor – müəllimlərin, aspirant və gənc tədqiqatçıların elmi-tədqiqat və yaradıcılıq işlərinin toplusu. Bakı , 2007,
 • Müasir ingilis dilində feli sifət- GDU. Elmi Xəbərlər. Gəncə, 2009,
 • Ingilis dili frazeologizmlərin Azərbaycan dilinə tərcüməsi- GDU. Elmi Xəbərlər.Gəncə, 2011,
 • The history of the English language- GDU. Elmi Xəbərlər.Gəncə, 2011,
 • “Tabeli mürəkkəb cümlə komponentlərinin əlaqələnməsində  -sa, – sə şəkilçisinin  rolu” Konfrans materialları Gənc alimlərin II beynəlxalq elmi konfransı Gəncə -2017.
 • “–sa –sə şəkilçisi , onun praforma və derivatlarının , qrammatik və üslubi xüsusiyyətlərinin tədqiqi”. Gəncə Dövlət Universiteti, Elmi Xəbərlər, Fundamental, Humanitar və Təbiət Elmləri seriyası, Gəncə2017. №3 
 • .“Şərt şəkilçisi ilə formalaşan tabeli mürəkkəb cümlələr Filologiya məsələləri Elm və təhsil nəşriyyatı Bakı 2017 № 3 
  • “Türk dillərində -sa,-sə şəkilçisi tabeli mürəkkəb cümlə komponentlərini bağlayan vasitə kimi.” Bəkir Çobanzadə -125 Azərbaycan dili: dünən və bu gün mövzusunda beynəlxalq elmi kofransın materiallari Bakı 2018.
  • “Şərt budaq cümlələrinin qədim türk dilləri üzrə aparılan tədqiqatlarda alimlərin fikir toplusu”. Gənc alimlərin III beynəlxalq elmi konfransı II hissə Gəncə -2018
  • “Sintetik yolla formalaşan tabeli mürəkkəb cümlələrdə şərt şəkilçisinin struktur-məna münasibətləri.” Elmi xəbərlər Gəncə 2019
  • “Şərt və qarşılaşdırma budaq cümlələrində -sa, -sə və -sa da,-sə də ədatlarının mətndaxili semantikası “V respublika  elmi qaynaqlar konfransının materialları Bakı – 2021
  • “Şərt şəkilçisi ilə formalaşan tabeli mürəkkəb cümlələrin struktur- semantik xüsusiyyətləri” –“Structural and semantical features of the complex sentences formed with the subordinating conjunctions.” Вченi записки таврıйського нацıонального унверситету iменi В.İ.Вернадського Киiв –Ukrayna-2021           
  • “Əgər bağlayıcısı və -sa, -sə ədatı ilə formalaşan analitik -sintetik tipli tabeli mürəkkəb cümlələrin təsnifatı”  Molla Pənah Vaqifin anadan olmasının 305 illik yubileyinə həsr olunmuş Mədəniyyətlərin inteqrasiyası və multikulturalizm adlı XXIII Beynəlxalq elmi simpozium. Kars-Turkey 2022
  • Azərbaycan dilində bağlayıcı və bağlayıcı birləşmələrlə əlaqələnən tabeli mürəkkəb cümlə quruluşları “ “Elmi tədqiqat” beynəlxalq elmi jurnal . AAK tövsiyyə etdiyi nəşr. Bakı 2023 №1
  • Bağlayıcı sözlərlə bağlanan korrelyativ quruluşlu cümlələr” “Elmi tədqiqat “beynəlxalq elmi jurnal . AAK tövsiyyə etdiyi nəşr. Bakı 2023
  • Mürəkkəb cümlə komponentlərinin həm analitik, həm də sintetik vasitələrlə əlaqələnməsi “Elmi iş “beynəlxalq elmi jurnal . AAK tövsiyyə etdiyi nəşr. Bakı 2023№1

NƏŞR  OLUNMUŞ   VƏSAİTLƏRİ

 

 • “English” ali məktəblərin qeyri-ixtisas fakültələrinin tələbələri üçün sinifdənxaric oxu – “Araz-M” poliqrafiya MMC. Gəncə -2014

FƏNN  PROQRAMI

 • “ İngilis dili” ali məktəblərin bakalavr pilləsi üçün fənn proqramı Gəncə-2018
 • “ İngilis dili” ali məktəblərin bakalavr pilləsi üçün fənn proqramı Gəncə-2020

Beynəlxalq və respublika simpozium və konfranslarda iştirakı:

 • Gənc alimlərin II beynəlxalq elmi konfransı Gəncə -2017.
 • .” Bəkir Çobanzadə -125 Azərbaycan dili: dünən və bu gün mövzusunda beynəlxalq elmi kofrans Bakı 2018.
 • Gənc alimlərin III beynəlxalq elmi konfransı II hissə Gəncə -2018
 • “V respublika elmi qaynaqlar konfransının materialları Bakı – 2021
 • Molla Pənah Vaqifin anadan olmasının 305 illik yubileyinə həsr olunmuş Mədəniyyətlərin inteqrasiyası və multikulturalizm adlı XXIII Beynəlxalq elmi simpozium. Kars-Turkey 2022

Dil bilgisi: Azərbaycan, ingilis, rus, alman,  türk