Əliyeva Günel Mübariz qızı

 Leksika və Ölkəşünaslıq kafedrasının baş müəllimi          

                       Günel Mübariz qızı Əliyeva

 • Telefon: +99450 355 94 33
 • E- mail: zeyna.aliyeva@list.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 12 yanvar 1983-cü il Gəncə şəhərində  ziyalı  ailəsində anadan olub.  Subaydır, iki övladı var.

 TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1999 – cu ildə Gəncə şəhər M.Qasımov adına 23 saylı orta məktəbi bitirmişdir.
 • 1999-cu ildə Gəncə Dövlət Universitetinin Filologiya fakütləsinin İngilis dili  ixtisasına qəbul olmuşdur. 2003-ci ildə həmin Universiteti “Fərqlənmə” diplomu ilə bitirmişdir.
 • 2003-cü ildə Gəncə Dövlət Universitetinin Dilşünaslıq (Tərcümə nəzəriyyəsi və dillərarası əlaqə) ixtisası üzrə magistr pilləsinə qəbul olmuşdur.
 • 2005-cü ildə magistraturanı fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
 • 2017-ci ildə GDU-nun Azərbaycan dili kafedrasına fəlsəfə doktoru proqramı üzrə  5714.01- Müqayisəli-tarixi və müqayisəli-tipoloji dilçilik ixtisasına üzrə dissertant kimi qəbul olunmuşdur.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 2005-2006-cı illərdə Gəncə Dövlət Universiteti –Nitq praktikası və Ölkəşünaslıq kafedrasında stajçı müəllim
 • 2006-2007- ci illərdə Gəncə Dövlət Universiteti- Nitq Praktikası və Ölkəşünaslıq kafedrasında müsabiqəyədək müəllim .
 • 2007-2011-ci illərdə Gəncə Dövlət Universitetinin Leksika və Ölkəşünaslıq kafedrasında müəllim.
 • 2011 – ci ildən hal-hazıradək  Leksika və Ölkəşünaslıq kafedrasında baş  müəllim.

TƏLTİFLƏRİ

.Gəncə Dövlət Universitetinin 01.10.2018-ci il tarixli 2/127  saylı əmrinə əsasən 5 oktyabr “Müəllim günü” münasibətilə “Təşəkkür” elan edilmişdir.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • İntel- Gələcək üçün Təhsil, Mədəd təşkilatı –Azərbaycan respublikası Təhsil nazirliyi, 2010
 • Tərcüməçi hazırlığinda əsas məqamlar, GDU-Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsi, 17-21 dekabr 2012-ci il
 • Teaching methodology and evaluation process of foreign languages, Erasmus+ 2014-2020 Programme for Education, training, youth and sport, 12-16 February 2018
 • İtalian language course-Beginner level A1, 1-16 February 2018, GSU
 • Specific Household İtems, Living, Dining and Clothes Related Lacunae, 19th İnternational Academic Conference, St.Louis, Missouri, USA
 • Lacunated Characteristics of Speech; Progressive research in the modern World, Boston -2023

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • English literature in the nineteenth century; Professor müəllimlərin aspirant və gənc tədqiqatçıların elmi-tədqiqat və yaradıcılıq işlərinin toplusu – №1 Gəncə, 2007, səh 99-101
 • Theodore Dreiser and his literary activity; GDU, Professor-müəllimlərin, aspirant və gənc tədqiqatçıların elmi–tədqiqat və yaradıcılıq işlərinin toplusu, №1 Gəncə 2008 səh 82-84
 • Romanticism in American Literature; GDU, Professor-müəllimlərin, aspirant və gənc tədqiqatçıların elmi–tədqiqat və yaradıcılıq işlərinin toplusu, №1 Gəncə 2008 səh 84-86
 • Translation Procedures, strategies and methods; Elmi xəbərləri, Fundamental, humanitar və təbiət elmləri seriyası № 3 Gəncə  2011, səh 70-74
 • Presenting Vocabulary- Professor müəllim heyətinin elmi məqalələr toplusu,№8, Gəncə 2013, səh 134-138
 • History and development of the theory of translation; Bakı Avrasiya Universiteti Sivilizasiya, №2 Bakı 2016, səh 145-147
 • Literary translation; AMEA Nəsimi adına Əlyazmalar İnstitutu, №11 Filologiya məsələləri. Bakı 2016, səh 332-337
 • A typology of translation derivatives: Translation, Transposition and Adaptation; BDU- Dil və Ədəbiyyat jurnalı 3(99), Bakı 2016, səh 140-142
 • Linqvistikada lakuna anlayışının tədqiqi problemləri; BSU, Elmi əsərlər  №2, Bakı, 2018, səh 57-63
 •  Dilçilikdə linqvistik nisbilik fərziyyəsi; Naxçıvan Universiteti, Elmi əsərlər№2(9), Naxçıvan 2018. Səh 74-81
 •  Azərbaycan, rus və ingilis dillərində somatik leksika ilə bağlı lakunalar; Gənc alimlərin III beynəlxalq elmi konfransı,Konfrans materialları II hissə, Gəncə 2018, səh 44-47
 • “İnsan” anlayışlı sosial status və ixtisaslarla bağlı motivləşməyən bəzi lakunaların ifadə vasitələri; Terminologiya məsələləri, №2  Bakı 2019 səh. 141-146
 • Lacunas in the system of related terms of the azerbaıjanı, english and russian languages;    The European Journal of Humanities and Social Sciences 2019, № 3, Səh.47-51 https://journals.indexcopernicus.com/search/article?articleId=2450822          
 • Assosiativ lakunalar dildə assosasiya yaradan vahidlər kimi; GDU. Elmi xəbərlər. Fundamental, humanitar və təbiət elmləri seriyası.№1 Gəncə 2021,səh. 187-191
 • Ərzaq və içki adları ilə bağlı lakunalar; ARTN. Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XXIII Respublika elmi konfransının materialları. Bakı.AMİU, 03-04 dekabr 2019 II cild, səh. 80-82
 • Azərbaycan, rus və ingilis dillərində somatik leksika ilə bağlı lakunalar; GDU-Gənc alimlərin III beynəlxalq elmi konfransı, Konfrans materialları. Konfrans universitetin 80 illik yubileyinə həsr olunur. Gəncə 17-18 oktyabr 2018,         II hissə, səh. 44-47
 • Specific household items, living,dining and clothes related lacunas(on the materials of azerbaijani, english and russian languages;      “International Journal of Advanced Studies in language and communication.  St.Louis Missouri USA     2019 № 2, səh. 11-14
 • Motivləşən və Motivləşməyən lakunalar; GDU. Elmi xəbərlər. Fundamental, humanitar və təbiət elmləri seriyası.№1 Gəncə 2022,səh. 177-184
 • Şəxslərlə bağlı struktur semantik lakunalar;GDU-Gənc Alimlərin Beynəlxalq elmi konfransı, 09-10 dekabr 2022 Gəncə, səh 213-216
 • Lacunated Characteristics of Speech; Progressive research in the modern World, Boston -2023, pages 519-526

PARTİYALILIĞI

     2003 – cü ildən YAP –ın üzvüdür.

 DİL BILGISI

  İngilis, rus dilləri