Atakişiyev Elvin Mübariz oğlu

Atakişiyev Elvin Mübariz Oğlu

Mobil nömrə; 055-415-28-27                                                                      

E-mail:elvin.atakisiyev@bk.ru

QISA BİBLİOQRAFİK MƏLUMAT

·         07.11.1983 Göygöl rayon Balçılı kəndin də anadan olub. Ailəlidir 2 övladı var. 2008- ci ildən YAP-ın üzvüdür.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADI

·         1990-2001ci ildə Göygöl rayon Balçılı kənd C. Nəzərov adına tam orta məktəbini  bitirib.

·         2001-2005 ci illərdə Bakı şəhərində Azərbaycan Dillər  Universitetinin Alman dili və ədəbiyyatı müəllimliyi ixtisasının  bakalavr  pilləsini bitirib.

·         2005-2007 Azərbaycan Dillər  Universitetinin “Dilşunalıq ixtisası”ixtisası üzrə magistr   pilləsini fərqlənmə  diplomu ilə bitirib.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

·         2008-ci ildənGəncəDövlət Universitetinin Alman dili kafedrasında müəllim.

·         2011-ci ildən Gəncə Dövlət Universitetinə dissertant qəbul olmuş və “Müasir Azərbaycan dilində dilçilik terminlərinin linqvistik təhlili” adlı  elmi dissertasiya işini 2016-cı ildə müdafiə etmişdir.

  • 2017 –ci ildən filologiya üzrə fəlsəfə doktorudur.

·         2012 ci ildənGəncə Dövlət Universitetinin Alman dili kafedrasında baş müəllim.

·         2016-ci ildən Gəncə Dövlət Universitetinin Alman dili kafedrasında müdir.

·         2022 ci ildən Gəncə Dövlət Universitetinin Alman dili kafedrasında dosent.

BEYNƏLXALQ  SEMİNAR, SİMPOZİOM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

  1. Höte İnstitutunun  beynəlxalq lahiyə iştirakçısı.  Şəmkir şəhəri 13-14Aprel 2019.

   2. Höte İnstitutunun  beynəlxalq lahiyə iştirakçısı.Gəncə şəhəri 07Dekabr 2019.

   3. Höte İnstitutunun beynəlxalq lahiyə iştirakçısı. Şəmkir şəhəri ,13-14 Aprel,2022.

   4.Höte İnstitutunun  beynəlxalq lahiyə iştirakçısı.”Landeskunde Österreich”(OeAD)am    21.Mai 2022.

    5.Höte İnstitutunun  beynəlxalq lahiyə iştirakçısı.Gəncə şəhəri,07 dekabr 2022

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

  1. Alman dilinin qramatikası dərs vasiti Gəncə -2018

  2.“Artikl”Gəncə Dövlət Universiteti gənc alimlərin III Beynəlxalq elmi konfransı.  17 -18 Oktyabr II hissə . Gəncə 2018.

 3.“Роды в немецком языке” Gəncə Dövlət Universiteti Fundamental, humanitar və təbiət elimləri  seriyası №1 Elmi xəbərlər Gəncə-2018

  4.Модальные глаголы немецком языке”Gəncə Dövlət Universiteti Fundamental, humanitar və təbiət elimləri  seriyası №2 Elmi xəbərlər Gəncə-2018.

  5.Xarici dilin leksikologiyası (daxili qrif) seçmə fənnGəncə Dövlət UniversitetiAzərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi  nəşr hüququ (qrifli) 28.03.2018. F – 214səh 8.

6.ProqramXarici dilin qrammatikası (II kurs)Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi  nəşr hüququ (qrifli) 28.03.2018. F – 214 səh 16.

7.  Proqram Xarici dilin fonetikasıAzərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi  nəşr hüququ (qrifli) 22.10.2018. F – 719 səh 16.

 8. Proqram Alman dilinin tədrisi tarixi (magistr hazırlığı üçün) Gəncə Dövlət Universitetinin 15.01.2020 – ci il tarixli 5/07 saylı əmri və Xarici dillər fakültəsi Elmi Şurasının 24 sentyabr 2019 –cu il tarixli 01 saylı protokoluna əsasən təsdiq edilmişdir. Səh 12.

9.Proqram Fənlərarası əlaqənin problemi (magistr hazırlığı üçün)Gəncə Dövlət Universitetinin 15.01.2020 – ci il tarixli 5/07 saylı əmri və Xarici dillər fakültəsi Elmi Şurasının 24 sentyabr 2019 –cu il tarixli 01 saylı protokoluna əsasən təsdiq edilmişdir. Səh 12.

10. İntensiv alman dili (magistr hazırlığı üçün)Proqram . Gəncə Dövlət Universitetinin 15.01.2020 – ci il tarixli 5/07 saylı əmri və Xarici dillər fakültə Elmi Şurasının 24 sentyabr 2019 –cu il tarixli 01 saylı protokoluna əsasən təsdiq edilmişdir. Səh 15.

11.“Alman dilində x foneminin işlənmə tezliyi” məqalə Gəncə Dövlət Universiteti gənc alimlərin IVRespublika Elmi Praktik konfrans.25-26 Oktyabr.III hissə. Gəncə 2019

12. “İnnovations in curriculum” Ministry  of education and science of  Ukraine. National Pedagogical Dragomanov University. Kyiv-2019 Серiя 5 Пудагогiчнi науки: реалii та перспетиви- Випуск 68 Hауковий часопис IISSN 2311-5491

13.“Translation as a necessary component in a bilingual communication Situation” Нацioнального педагогiчного унiверситету iменi М.П. Драгоманова. Серiя 5 . Педагогiчнi науки: реалii та перспективи – Випуск 42 06.12.2019 НауковийЧасопис

14. “Semantic features of Phraseology” М iжнародного гуманiтарного унiверситету Серiя «Фiлологiя» Випуск 43 28.01.2020 Науковий вiсник

15.“О роли грамматики при изучении русского языка как иностранного методика формирования фонетических навыков у студентов в азербайджанских группах языковых вузов”Международная Конференция «Развитие науки в XXI веке» г. Харьков, Украина, 15.02.2020

16.“Перевод как необходимый компонент в билингвальной коммуни”ационной ситуации”Наукого – İнформацiйний Центр «Знання Збiрник Статей. LVIIMiжнароднаКонференцiя «Розвиток Науки в XXI Столiттi» г. Харкiв 15.02.2020

17.Translation as a necessary  component in a bilingual communication situation” Наукого – İнформацiйний Центр «ЗнанняЗбiрник Статей. LVIIMiжнароднаКонференцiя «Розвиток Науки в XXI Столiттi» г. Харкiв 15.02.2020

18.Alman dilində planlaşdırma və qiymətləndirmənin   metodikası (magistr hazırlığı üçün)Müəllif:Ofelya Müslümova Elmi redaktor: Elvin Mübarizoğlu Atakişiyev . Proqram(daxili qrif) seçmə fənnGəncə Dövlət Universiteti“Ümumiekspert” komissiyasının 18 aprel 2022 -ci il tarixli 05 saylı protokolu səh 1

19. “İnnovations in curriculum” Ministry of education and science of Ukraine. National Pedagogical Dragomanov University.Series 5. Kyiv – 2022 

20. “Оролу грамматики и фонетики при изучении русского языка как иностранного” Ministry of education and science of Ukraine. National Pedagogical Dragomanov University. Series 5. Kyiv – Випуск 73. 30.01.2022

21.”Перевод как необходимый компонент в билингвальной коммуникационной ситуации” Наукого – Информацийний Центр «Знання» Збирник Статей. LVII Мижнародна Конференция «Розвиток Науки В XXI Столитти» г. Харкiв 15.02.2022 г

Dil bilgisi:

Alman dili, rus dili orta, ingilis dili orta.