fakültə elmi şurası

XARİCİ   DİLLƏR  FAKÜLTƏSİ  ELMİ ŞURASİNİN

2022/2023 TƏDRİS İLİNƏ AİD

08  SAYLİ   İCLAS PROTOKOLU

28 APREL   2022-ci il

saat 1200

Gündəlik məsələlər

  1. Rus dili kafedrasında ixtisas fənlərinin tədrisin təşkilinin vəziyyəti
  2. Buraxılış kurslarında Pedaqoji təcrübənin gedişinin vəziyyəti
  3. I kollokviumun yekunları fənlər üzrə nəticələrin vəziyyəti
  4. Müəllim seçkisi
  5. Cari məsələlər