Quliyeva Nazilə Müseyib qızı

Quliyeva Nazilə Museyib baş müəllim

Quliyeva Nazilə Müseyib qızı – baş müəllim

 

 

Quliyeva Nazilə Müseyib qızı

Gəncə Dövlət Universitetinin “Alman dili” kafedrasının baş müəllimi.

 • QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
 • 10. 1956. Qazaxşəhərindəanadanolub.
 • 1962-1972 ci illərdə Bakış əhəri 240 saylı orta  məktəbdə təhsil almış və həmin məktəbi bitirmişdir.
 • Ailəlidir, iki övladıvar.

.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADI

 • 1972-1976-ci illərdə Bakı şəhərində SSRİ-nin 50 illiyi adına Azərbaycan Pedaqoji Xarici Dillər İnstitunun “Alman dili”ixtisası üzrə bitirmişəm. Ailə vəziyyəti ilə əlaqədar Gəncə şəhərinə köcmüşəm.
 • ƏMƏK FƏALİYYƏT
 • 1977-1979 cuillərdəAzərbaycan Elmlər Akademiyasında xarici dil şöbəsində işləmişəm. 1980 ci ildən 2010 cu ilə qədər Azərbaycan TexnologiyaUniversitetində alman dili ixtisası üzrə müəllimə işləmişəm. 1993 cü ildən isə həmin kafedrada baş müəllim olmuşam. 2010 cu ildən Gəncə Dövlət Universitetinin Alman dili kafedrasında baş müəllimə işləyirəm.

                

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 

 1. Azərbaycan və alman dillərində durğu işarələrini yerində işlətməli. Gəncə. 1995
 2. Xarici dilin tədrisinin inkişafını daha da yüksəltməli. 1996. 4səh.
 3. Fonetikanın məqsəd və vəzifələri haqqında. (alman dili üzrə)1997.
 4. Лексические заимствования в немецком языке. Tezis ATİ-nun Professor müəllim heyətinin XV elmi – praktik konfransı məruzələrinin tezisləri, Gəncə 1997.
 5. Alman dilində intonasiya, onun funksiyası və növləri haqqında. Tezis     Azərbaycan xalq Cuhuriyyətinin 80 illik yubleyinə həsr edilmiş Azərbaycan Texnologiya İnstitunun professor-müəllim heyətinin XVI elmi – pratik konfransının məruzələrinin tezisləri.  Gəncə
 6. Словосложение самый продуктивный способ словообразования. Tezis   “Yeyinti, yüngülsənaye və xidmət sahələrinin aktual problemləri” beynəlxalq elmi-texniki konfransının məruzələrinin tezisləri. Gəncə
 7. Alman dilində səs və fonemlər haqqında. Tezis   ATİ –nun. XVII elmi konfransı məruzələrinin tezisləri.    Gəncə
 8. Müasir alman dilçiliyində fonem nəzəriyyəsinə dair. Tezis   Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin 85 illik yubleyinə həsr edilmiş “Yeyinti və yüngül sənaye istehsalında mütərəqqi texnika və texnologiyalar və tədrisin elmi – metodiki problemləri” adlı elmi-praktik məruzələrinin tezisləri. Gəncə 2003.
 9. Alman dili üzrə proqram (aspiranturaya qəbul imtahanları və aspirant, dissertantların minimumimtahanları üçün. Proqram        Gəncə
 10. Alman dilinin üslubiyyatı. Proqram       Gəncə
 11. Über Tourismus und   Metodiki     Gəncə  2012.
 12. Mirzə Şəfi Vazeh 220. Metodiki       Elm və təhsil