Qasımova Gözəl Telman qızı

Qasımova Gözəl Telman baş müəllim

Qasımova Gözəl Telman qızı – baş müəllim


Qasımova Gözəl Telman qızı

Gəncə Dövlət Universitetinin “Alman dili” kafedrasının baş müəllimi.

 • QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
 • 17.04. 1976 Daşkəsənşəhərindəanadanolub.
 • 1983-1993-cinillərdəGəncəşəhəri38saylıortaməktəbdətəhsilalmışvəhəminməktəbibitirmişdir.
 • Ailəlidir, iki övladıvar

.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADI

 • 1993-1997-ci illərdə Bakı şəhərində Azərbaycan Xarici Dillər İnstitunun “Alman dili”

fakültəsinin Alman dili  bölməsini bitirib, filoloq dərəcəsi almışdır.

 • ƏMƏK FƏALİYYƏT
 • 1993-2007ciillərdə38saylıortaməktəbdəmüəllim.
 • 2007-ciildənGəncəDövlətUniversitetinin “Xaricidillər fakültəsində” Alman dili kafedrasindastajçı müəllim kimi işə aşlamışdir .
 • 2012-ciildənGəncəDövlətUniversitetinin “Xaricidillər fakültəsində” Alman dili kafedrasındabaşmüəllim seçilmişdir.
 • 2014-cü illin avqust ayında Almaniya Höte İnstitunun maliyyə dəstəyi ilə  ikihəftəlik ixtisasartima kursu keçmişdir.
 • 2016-ci ildən Gəncə Dövlət Universitetin aspirantıdır

                

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 1. Alman dilinin praktik fonetikası.Proqram.Bakı 2009 23 səh
 2. Alman dilinin şifahi və yazıli nitq praktikası.Proqram 2009 14 səh
 3. Alman dilinin nəzəri qrammatikası. Proqram Gəncə 2011 səh
 4. Mirzə Şəfi Vazeh.Metodik Elm və Təhsil Tərcümə. Gəncə ,2014.183 səh
 5. Alman və Azərbaycan fellərinin bəzi ümumi və fərqli cəhətləri Gəncə 2009 4səh

Azərbaycan, alman,ingilis dili feli sifət.Gəncə 2010 3səh