Ədilov Rasim Əli oğlu

Ədilov Rasim Əli oğlu

Ədilov Rasim Əli oğlu

GDU-nun Qrammatika və ingilis dilinin tədrisi kafedrasının dosenti.

 

 • QISA BİBLİOQRAFİK MƏLUMAT
 • 1944-cü ildə Tovuz rayonunun İbrahim Hacılı kəndində anadan olmuşdur.
 • 1951-1961-cü illərdə Gəncə şəhəri 1 saylı orta məktəbdə təhsil almış və həmin məktəbi bitirmişdir.
 • Ailəlidir, beş övladı var.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADI

 • !962-ci ildən 1967-ci ilə kimi M. F. Axundov adına Xarici Dillər İnstitunun Avropa dilləri fakültəsinin ingilis-Azərbaycan dili şöbəsində tələbə olmuşdur.
 • 1967-ci ildən, 1970-ci illərdə Kirovabad (indiki Gəncə) Dövlət Pedaqoji İnstitunun Xarici dillər kafedrasında müəllim vəzifəsində çalışmışdır.
 • ƏMƏK FƏALİYYƏT
 • 1970-1973-cü illərdə Misir Ərəb Respublikasında keçmiş SSRİ-səfirliyində tərcüməçi işləmişdir.
 • 1873-cü ildən 1979-cu ilə qədər H. Z. adına Kirovabad Dövlət Pedaqoji İnstitutunda Xarici dillər kafedrasında müəllim vəzifəsində işləmişdir.
 • 1979-cu ildən 1989-cu ilə kimi həmin İnstitutun Azərbaycan dilinin tədrisi və metodikası kafedrasında baş müəllim, sonralar filol. Elm. Nam. Dosent vəzifəsində çalışmışdır.
 • 1998-cİ ildən, 2006-cı ilə kimi Gəncə Dövlət Universitetinin “Xarici dillər” fakültəsinin şöbə müdiri eyni zamanda ingilis dilinin qrammatikası kafedrasının müdiri vəzifələrini yerinə yetirmişəm.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 2000-2001-ci ildə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin xətti ilə Londonda elmi ezamiyyədə olmuş və Dilçiliyin müasir problemlər mövzusunda məruzəsi olmuşdur.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

*  Azərbaycan dilinin rəsmi üslubu, Az. E. A., nəşriyyatı, B., 1990. (dərslik) 15-25 çv.

* Azərbaycan dilinin qrammatikası, Az. EA., nəşriyyatı 1996 B.8, 14 çv

*Funksional üslublarda daxili əlaqələr, Azərb. E. A., nəşriyyatı, B., 1992, 65 çv

* İngilis dilçiliyinə giriş (ingilis dilində), Azərb. E.A., nəşriyyatı, B.,2002, 18 çv.

* Tərcümə nəzəriyyəsi(ingilis dilində), Gəncə, Nicat nəş., 2002, 14 çv

* İngilis dilçiliyinə giriş (ingilis dilində), Nurlan nəş. B. 2003, 19,5 çv

* Mətn daxilində frazeoloji birləşmələrin tərcüməsi GDU, Elmi əsərlər məcmuəsi-VI Bakı, 2003, 2.0 səh.

* Amerikanlar ingilis dilindəmi danışır? GDU, Elmi əsərlər məcmuəsi-VIII Bakı, 2004,2.0 səh.

* U.S. Moyemin “Ay və qara şahı” romanında ailə münasibətləri ADU, Elmi xəbərlər, Bakı 2004/5,5.0 səh.

* U.S.Moyemin “Çəkilmiş pərdə” romanında ailə münasibətlərinin təsdiqi ADU, Elmi xəbərlər,

Bakı № 3, 2005,3.0 səh.

* Uilyam Somerseti Moyem və Azərbaycan GDU, Elmi xəbərlər, “Nurlan” № 1, 2007,5.0 səh.

* Müasir ingilis dilində mürəkkəb sifətlər GDU, Elmi Xəbərlər, Gəncə № 1, 2009,3.0 səh

* İngilis dilinin tədrisinin nəzəri və praktik problemləri GDU, Elmi Xəbərlər,  Gəncə № 2, 2010,6.0 səh.

* U.S.Moyem və İ.Əfəndiyevin romanında qadın obrazlarının mənəvi-əxlaqi dünyası“Ədəbi əlaqələr” V  toplu, Bakı, Qartal  2011

       KİTABLAR

Metodiki tövsiyyələr

 • 6 yaşdan təlimə başlayan siniflərdə nitq inkişafı, AETPEİ, Bakı, 1986
 • Bədii materiallar əsasında dilin təsvir vasitələri üzərində işin təşkili, AETPEİ, Bakı, 1986
 • Rəsmi üslubun funksional üslublar arasında yeri və onun mənimsənilməsi üsulu, AETPEİ, Bakı, 1989

Tədris proqramları

 • İngilis dilinin praktik qrammatikası, Gəncə, Nicat nəşr. 1999
 • İngilis dilinin üslubiyyatı, Gəncə, Nicat nəşr. 2000
 • İxtisası dil olmayan fakültələrdə ingilis dili, Gəncə, Nicat nəşr. 2001
 • İngilis dilinin qrammatikası, Gəncə, Nurlan nəşr. 2001
 • İngilis dilinin nəzəri qrammatikası, (sintaksis), Bakı, Nurlan nəşr. 2002
 • İngilis dilinin Nitq praktikası, Bakı, Nurlan nəşr. 2004