Həsənova Viktoriya Süleyman qızı

Həsənova Viktoriya Süleyman qızı

Həsənova Viktoriya Süleyman qızı filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent1954-cü il iyunun 10-da Bakıda anadan olub. 1971-ci ildə  Mirzə Fətəli Axundov adına Azərbaycan Pedaqoji Dillər institutuna daxil olub, 1975-ci ildə həmin institutu bitirib. 1989-cu ildə Gəncə şəhər 14 saylı orta məktəbdə rus dili və ədəbiyyatı müəlliməsi işləyib. 2002-ci ildən Gəncə Dövlət universitetinin rus dili kafedrasında işləyir.

18 may 2012-ci ildə Elm mərkəzində  “Rus dilindən azərbaycan dilinə hüquqi  terminlərinin tərcüməsinin problemləri” mövzusunu müdafiə edib. 2013-cü ildə filologiya elmlər  üzrə fəlsəfə doktoru diplomunu alıb.

Aşağıdakı məqalələrin müəllifidir:

  1. «Соотношение переносных значений слов и семантических фразеологизмов». – BSU-nin  “Azərbaycanda rus dili və ədəbiyyatı “ – metodiki və ictimai jurnal. Bakı – 2006.
  2. «Способы переводов юридической терминологии в современную эпоху». – AMEA-nın M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu. Bakı – 2009.
  3. “Приемы экспликации юридических терминов при переводе с русского на азербайджанский язык” – журнал «Текст. Язык. Человек» – сборник научных трудов. Часть 1. Мозырь 1. 2009г
  4. «Из истории переводов юридической терминологии в Азербайджане» – журнал «Язык и литература». Баку, 2010 г.
  5. «Особенности перевода латинских юридических афоризмов, поговорок и пословиц на азербайджанский язык» – научный журнал Павлодарского ГУ им. С.Торойгырова №4, 2010 г.
  6. «Состояние перевода в юридической терминологии» – Известия Уральского Государственного университета №1, 2011г.
  7. «Возможности использования текстовых переводов в процессе обучения» – журнал «Язык и литература», 2011г.
  8. “Dillərarası peşakar ünsiyyətdə latın hüquq ifadələrinin və aforizmlərin tərcüməsi” – “Filologiya məsələləri” jurnalı, №10, 2013, стр. 239-245
  9. «О некоторых терминах и определениях в области  образования» – журнал «Актуальные вопросы теории и практики филологических исследований»- материалы III Международной научно-практической конференции, 25-26 марта 2013 г, Прага.