Rəhimov Mehdi Nizami oğlu

 Rəhimov Mehdi Nizami oğlu

Dos. Rəhimov Mehdi Nizami oğlu

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

GDU-nun “Qrammatika və ingilis dilinin tədrisi” kafedrasının müdiri.

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1981-ci il 25 iyulda Gəncə şəhərində anadan olmuşdur.
 • 1988-1998-ci illərdə Gəncə şəhəri 20 saylı orta məktəbdə təhsil almış və həmin məktəbi bitirmişdir.
 • Ailəlidir, iki övladı var.

 

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADI

 • 1998-2002 Gəncə Dövlət Universitetində “Filologiya-İngilis dili” ixtisası üzrə bakalavr dərəcəsi almışdır.
 • 2002-2004 Gəncə Dövlət Universitetində “Dilşünaslıq-İngilis dili” ixtisası üzrə magistr (fərqlənmə) dərəcəsi almışdır.
 • 2004-2007 AMEA-nın Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun əyani aspiranturasını (Terminologiya üzrə) bitirmişdir.
 • 2008-ci il 29 aprel tarixində “Azərbaycan və ingilis dillərində kimya terminlərinin linqvistik təhlili” mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir.
 • 2012-ci ildə dosent elmi adı almışdır.
 • 2013-cü ildən AMEA-nın Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun elmlər doktoru proqramı üzrə dissertantıdır.

 

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 2002-ci ildən Gəncə Dövlət Universitetində müəllim.
 • 2011-2013 Gəncə Dövlət Universitetinin “Xarici dillər” fakültəsində tədris işləri üzrə dekan müavini.
 • 2012 Gəncə Dövlət Universitetinin “Leksika və ölkəşünaslıq” kafedrasının dosenti.
 • 2013-cü ildən Gəncə Dövlət Universitetinin “Qrammatika və ingilis dilinin tədrisi” kafedrasının müdiri.

 

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Linqvistika, ingilis dilinin qrammatikası, terminologiya, frazeologiya, tərcümə

 

BEYNƏLXALQ VƏ RESPUBLİKA SƏVİYYƏLİ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

*Subjunctive Mood in English. Kazakh National University, International scientifically-theoretical conference, Almaty, February 20, 2012, I volume, pa.11-14

*International terms used in the chemical terminology of Azerbaijani and English languages Türkbilim, Ege üniversitesi, Bilkom, Türkiye, Sonbahar 2009, səh.47-52

*İxtionim komponentli amerikanizm-frazeologizmlərin leksik-semantik təhlili. Gənc tədqiqatçıların II beynəlxalq elmi konfransı, Materiallar, Bakı, 18-19 Aprel, 2014, səh.370-371

*Dünyanın dil mənzərəsi” faktoru ingilis ifadələri bazasında amerikanizm-frazeologizmlərin meydana gəlməsini şərtləndirən amil kimi. Respublika Elmi-Praktiki Konfransının materialları, Bakı, 25-26 noyabr, 2014-cü il, səh.122-123

*İngilis dilinin ABŞ variantının frazeoloji sisteminin tədrisi işində linqvokulturoloji spesifika amili (ornitonim komponentli frazeoloji vahidlərin nümunəsində). Respublika elmi-praktik konfransının materialları, Bakı, 7-8 May, 2014, səh.236-237

Amerika dəyərlərinin frazeoloji birləşmələrdə əksi. Gənc tədqiqatçıların III beynəlxalq elmi konfransı, Materiallar, Bakı, 17-18 Aprel, 2015, səh.1006-1007

İngilis dilinin frazeoloji sistemi-nin tədrisində linqvokulturoloji şərtlənmə faktoru (ABŞ varian-tında yer alan qeyri-xristian dini məzmunlu frazeologizmlərin nümunəsində). Respublika Elmi-Praktik Konfransının material-ları, Bakı, 4-5 May, 2015-ci il, səh.160-162

Amerikan mədəniyyəti və mental şüuru-“SUCCESS” (Uğur-Müvəffəqiyyət) konseptli amerikan-frazeologizmlərin meydana gəlməsində həlledici faktor kimi. Respublika Elmi-Praktik Konfransının material-ları, Bakı, 8-9 Oktyabr, 2015-ci il, səh.54-56

İngilis dilində frazeoloji vahidlərin mənşəyinə görə təsnifatı. Gənc tədqiqatçıların IV beynəlxalq elmi konfransı, Materiallar, Bakı, 29-30 Aprel, 2016, səh.1252-1254

Müasir ingilis dilində frazeoloji vahidlərin yaranma yolları. Respublika Elmi-Praktik Konfransının material-ları, 5-6 May 2016-cı il, səh.120-122

 

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

*“Over”, “Sub”, “Extra”, “Inter”-prefiksli terminlərin Azərbaycan dilinə tərcümə yolları Filologiya məsələləri, №5, Bakı, 2008, səh.47-52

*Conversion in the English language. Telavi State University, Transactions, 1, 2010, pa.176-181

*Conjunctions in the English language. Filologiya məsələləri, №5, Bakı, «Elm və təhsil», 2011, səh.244-249

*About Translation of Political Literature and Terms. Filologiya məsələləri, №3, Bakı, «Elm və təhsil», 2012, səh.160-165

*Перевод фразеологических единиц. Filologiya məsələləri, №3, Bakı, «Elm və təhsil», 2012, səh.166-169

*Проблемы перевода английских пословиц и поговорок. Filologiya məsələləri, №7, Bakı, «Elm və təhsil», 2013, səh.43-48

*İngilis dilinin amerika variantının idman terminologiyasinda yer alan frazeologizmlərin linqvokulturoloji şərtlənməsinə dair. Elmi xəbərlər (GDU), Fundamental, Humanitar və Təbiət Elmləri seriyası, №3, səh.120-125, Gəncə, 2014

*İngilis dilinin ABŞ variantında yer alan ksenomotivasiyalı frazeologizmlər haqqında (Dutch komponentli frazeoloji vahidlər). Filologiya məsələləri, №8, Bakı,  «Elm və təhsil», 2014, səh.204-211

*Aborigen tayfaların linqvokulturoloji substratı kimi təzahür tapan amerikanizm-frazeo-logizmlər haqqında. Elmi xəbərlər (ADU), Bakı, 2014, səh.47-53

* Müasir Azərbaycan dilinə tərcümədə linqvokulturoloji fərqlilik faktoru (amerikanizm–frazeologizmlərin dilimizdəki semantik adekvatlıq probleminə dair. Bakı Dövlət Universitetinin Xəbərləri. Humanitar elmlər Seriyası, Bakı, №1, 2015, səh.19-24

Ingilis dilinin ABŞ variantinda yer alan predsedent onimli evfe-mistik frazeoloji vahidlər haqqında. Elmi xəbərlər (GDU), Fundamental, Humanitar və Təbiət Elmləri Seriyası, №1, 2015, səh.175-180

Ingilis dilinin ABŞ variantinda yer alan sosial evfemizm xarakterli frazeologizmlər haqqında. Azərbaycanda xarici dillər (ADU), №2 (28) 2015, Bakı, “Mütərcim”, səh.15-21

İngilis dilinin ABŞvariantında yer alan siyasi-sosial məzmunlu evfemistik frazeologizmlər haqqında. Terminologiya məsələləri, №1, Bakı, 2015, səh.162-172

İngilis dilinin ABŞ variantında yer alan mezonim və antonoma-siya xarakterli frazeoloji vahid-lər haqqında. Tədqiqlər №1, AMEA-nın Dilçilik İnstitutu,                     Bakı, 2015, səh.69-77

İngilis dilinin ABŞ variantında yer alan toponim komponentli frazeoloji vahidlərin spesifikli-yinə dair. Dil və Ədəbiyyat (ADU), №4, Bakı, 2015,səh.46-52

 Amerikan milli xarakteri və “əmək” konseptli amerikan frazeologiyasi: etnopsixologiya və dünyanin milli mənzərəsinin dünyanin dil mənzərəsinə “keçidi” barədə. Axtarışlar, AMEA Naxçıvan bölməsi. Incəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutu. cild 5, №4, Naxçıvan, 2015, səh.98-102

İngilis dilinin ABŞ variantında meydana gəlmiş “head-baş” komponentli somatik frazeoloji vahidlər haqqında. Sivilizasiya, Bakı, 2015, №4, səh.147-153

İngilis dilinin ABŞ variantında formalaşmış bəzi somatik frazeologizmlərin komponentar-semantik təhlili. BSU, Tağıyev oxuları Bakı, 2/2015, səh.54-60

İngilis dilinin ABŞ variantında yer alan linqvokulturoloji spesi-fikliyə malik toponimik frazeo-logizmlər haqqında. BSU, Humanitar Elmlərin Öyrənilməsinin Aktual Problemləri.Bakı, 4/2015, səh.77-83

 

KİTABLAR və DƏRS VƏSAİTLƏRİ

*Rusca-Azərbaycanca-İngiliscə kimya terminləri lüğəti, “Bakı, “Nurlan”, 2005, 152səh.

*Politologiyanı ingilis dilində öyrənənlər üçün. Dərs vəsaiti, Bakı, «Elm və təhsil», 2011 104səh.

*Времена английского глагола в сравнении с русским. Dərs vəsaiti, Bakı, «Elm və təhsil», 2013, 124səh.

*Kimya terminlərinin leksik-semantik təhlili (Azərbaycan və İngilis dillərinin materialları əsasında), Monoqrafiya, Bakı, «Elm və təhsil», 2014, 166səh.

*Tərcümə (İngilis dili) ixtisası üzrə Magistr hazırlığı üçün «Tərcümənin nəzəri əsasları» fənnindən proqram. (Təhsil Nazirliyinin qrifi əsasında), Gəncə, 2010, 20səh.

*Tərcümə nəzəriyyəsi və dillərarası əlaqə ixtisası üzrə Magistr hazırlığı üçün «Tərcümə nəzəriyyəsi» fənnindən proqram. (Təhsil Nazirliyinin qrifi əsasında), Gəncə, 2010, 20səh.

*Xarici dil (ingilis dili) müəllimliyi ixtisası üzrə Bakalavr hazırlığı üçün «İngilis dilinin müqayisəli qrammatikası» fənnindən proqram. (Təhsil Nazirliyinin qrifi əsasında), Gəncə, 2015, 20səh.

*Xarici dil (ingilis dili) müəllimliyi ixtisası üzrə Bakalavr hazırlığı üçün «Ümumi dilçilik» fənnindən proqram. (Təhsil Nazirliyinin qrifi əsasında), Gəncə, 2015, 20səh.

*Xarici dil Dilşünaslıq-İngilis dili ixtisası üzrə Magistr hazırlığı üçün «Dilçiliyin müasir problemləri» fənnindən proqram. (Təhsil Nazirliyinin qrifi əsasında), Gəncə, 2015, 20səh.

“Amerikanizm-frazeologizmlərin linqvokulturoloji xüsusiyyətləri”, Monoqrafiya, Bakı, «Elm və təhsil», 2016, 176səh.