Əsgərov Əjdər Əsgər oğlu

 

?

Dos. Əsgərov Əjdər Əsgər oğlu

Filologiya üzrə Fəlsəfə doktoru, dosent

Xarici dillər fakültəsinin dekanı

Qısa bioqrafik məlumat

  • 1952-ci ilin 1 dekabrında Goranboy rayonunun Goranlı kəndində anadan olmuşdur.
  • 1959-1969-cu illərdə orta məktəbdə oxumuşdur.
  • Ailəlidir, üç övladı var.

Təhsili, Elmi dərəcəsi və elmi adı

  • 1977-1982-ci illərdə M.F. Axundov adına Rus dili və ədəbiyyatı institutunda təhsil almışdır.
  • 2002-ci ildə filologiya üzrə elmlər namizədi elmi dərəcəsi almışdır.
  • 2006-cı ildə dosent elmi adı almışdır.

Əmək fəaliyyəti

  • 1969- 1971-ci illərdə hərbi və dəniz qüvvələrində xidmətdə olmuşdur. Ehtiyatda olan Kapitan-Leytinantdır.
  • 1986-2006-cı ildən Gəncə Dövlət Universitetinin Rus dili kafedrasında müəllim işləmişdir.
  • 2011-ci ildən ildən Xarici dillər fakültəsinin dekanı işləyir.

 

Əsgərov Əjdər Əsgər oğlunun dərc olunmuş elmi və metodiki işlərinin siyahısı

 

s/s Işin adı Işin növü Nəşriyyat jurnal və sair Işin həcmi Həmmuəllif
1 Билингвистическая конвергенция, возникающая в процессе взаимодействия азербайджанского и русского языков Məqalə Всесоюзная научная конференция.

Mahaçqala,1991,səh 65-67

3,0 səh  
2 Семантическая типология прилагательных по их связям с различными семантическими категориями Məqalə H.Zərdabi adına GDPİ.Elmi əsərlər məcmuəsi

Bakı,1998, səh 9-10

2,0 səh  
3 Многозначные прилагательные с исходным эмпиричным значением в русском азербайджанском языках Məqalə Nəzəri, elmi, metodik jurnal. Bakı, 2000 səh. 31-33 3,0 səh  
4 К вопросу о сопоставительном изучении лексики разносистемных языков Məqalə Nəzəri, elmi, metodik jurnal. Bakı, 2000 səh. 28-30 3,0 səh

 

 
5 О лексической полисемии в разносистемных языков Məqalə Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. Ali məktəblərarası tematik məcmuə. Bakı, 2001, səh. 102-106 5,0 səh  
6 Семантические модели многозначости в разносистемных языках Tezis Межвузовская научно-практическая конференция. Mahaçqala, 2001, səh. 93-94 2,0 səh  
7 О рациональных прилогательных в русском и азервайджанском языках

 

Məqalə Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. Ali məktəblərarası tematik məcmuə. Bakı, 2001, səh. 94-103 10 səh  
8 Структурно-тирологические особенности многозначных качественных прилогательных в русском и азервайджанском языках Məqalə GDU. Elmi əsərlər məcmuəsi – VI.

Bakı 2002, səh.253-255

3,0 səh  
9 Семантическая структура качественных прилогательных в русском и азервайджанском языках Məqalə GDU. Elmi əsərlər məcmuəsi – VI.

Bakı 2002, səh.256-258

3,0 səh  
10 Овлодение грамматическим строем  русского языка в азервайджанских общеобразовательных школах Məqalə Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi № 3, Bakı , 2003, səh.206-209 4,0 səh  
11 Овлодение грамматическим строем  русского языка в азервайджанских общеобразовательных школах Məqalə Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. Ali məktəblərarası tematik məcmuə. Bakı, 2003, səh. 206-209 4,0 səh  
12 Русский язык Kitab Bakı, 2003, 200 səh. 8,0 ç.v. E.X.Hedərova
13 Пословицы и поговорки и обучении русского языка Məqalə Dil və ədəbiyyat (nəzəri-elmi metodiki jurnal № 4, 38), Bakı, 2003, səh. 107-108 1,0 səh  
14 О специфики практических занятий по русскому курсу русского языка Tezis ADPU. Professor – müəllim heyyətinin 64-cü elmi konfransının materialları (V buraxılış) Bakı, ADPU, 2004, səh. 58-59 2,0 səh  
15 Сборник текстов и упражнений по практическому курсу русского языка Методическая рекомендация Bakı, 2004, 65 səh. 4,25 ç.р  
16 Словарная работа по текстам  на занятиях практическому курсу русского языка Tezis Ali məktəblərarası VII elmi-praktik konfransın məruzə və bildirişlərinin tezisləri. Bakı, 2004, səh. 94-95 2,0 səh  
17 Учебник и модель учебной деятельности Məqalə Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi. Bakı, № 4, 2005, səh. 306-309 4,0 səh  
18 Лингвистический анализ художественных текстов Məqalə Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi. Bakı, № 5, 2005, səh. 22-25 4,0 səh  
19 Видеоматериалы для активизации речи на уроках русского языка Məqalə Молодой ученный, ежемесячный научный научный журнал, №2,2009.стр 114-118 5,0 səh  
20 Новая история Европы и Америки.

Avropa və Amerika ölkələrinin yeni tarixi

Dərslik Под редакцией И.М.Кривогуза. Москва,

Tərcümə.Gəncə 2010

909 səh  
21 Система изучения имеем прилогательных в русском и азервайджанском языках   Bakı, “Elm və təhsil”. Filologiya məsələləri, № 3, Bakı 2014. səh. 45-52    
22 Учет родного языка студентов по лексике и грамматике при изучении русского языка   Bakı, “Elm və təhsil”. Filologiya məsələləri, № 8, Bakı 2015. səh. 58-64