Bəşirova Aynur Hilal qızı

b/m. Bəşirova Aynur Hilal q.

Vəzifəsi: baş müəllim

TEL: 0558636411

E-MAIL: bashirova.aynur@bk.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT:

 • 1989-cu il mayın 9-da Samux rayonunda müəllim ailəsində anadan olmuşdur.
 • 1995-2006-cı illərdə Gəncə şəhəri 31 saylı orta məktəbdə təhsil almışdır.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI:

 • 2006 -2010 -cu illərdə Gəncə Dövlət Universitetinin Filologiya (İngilis dili) ixtisası üzrə bakalavr dərəcəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
 • 2010- 2012 – ci illərdə Gəncə Dövlət Universitetinin Dilşünaslıq (İngilis dili) istiqaməti üzrə magistr dərəcəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
 • 30 aprel 2014-cü il tarixli 3/75 saylı əmrilə fəlsəfə doktoru proqramı əsasında Gəncə Dövlət Universitetinin 5714.01 “Müqayisəli-tarixi və müqayisəli-tipoloji dilçilik“ ixtisası üzrə dissertant qəbul olunmuşdur.

ƏMƏK  FƏALİYYƏTİ

 • 2012-ci ildən Gəncə Dövlət Universitetinin “Praktik Xarici Dillər” kafedrasında müəllim.
 • 2023-cü ilin may ayından Gəncə Dövlət Universitetinin “Praktik Xarici Dillər” kafedrasında baş müəllim.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Azərbaycan və ingilis dillərində tabeli mürəkkəb cümlənin tərkib hissələrini əlaqələndirən vasitələr

Elmi əsərləri:

24 elmi əsərin, 1 dərs vəsaiti və 2 fənn proqramının müəllifidir.

 1. “İngilis dilini öyrənən tələbələrə bitmiş zaman formalarının tədrisi metodları” GDU Elmi xəbərlər. 2013
 2. “İngilis dilinin lüğət tərkibinin tədrisinin bəzi müasir texniki üsulları” Gürcüstan Telavi Dövlət Universiteti, Elmi İşlər məcmüəsi, Tiflis 2013, №2
 3. “Təlimdə kollektiv işin tətbiqi” GDU Elmi xəbərlər. Gəncə 2013
 4. “İngilis dilində heca quruluşu” G.D.U Elmi xəbərlər. Gəncə 2013
 5. “Sinifdə özünü qiymətləndirmədən istifadə” G.D.U Elmi xəbərlər. Gəncə 2014
 6. “İngilis dilini öyrənənlər üçün danışıq strategiyaları” G.D.U Elmi xəbərlər. Gəncə 2016
 7. “Onlayn təlimin təcrübədə tətbiqi yolları”. GDU. Elmi Xəbərlər. 2016

8.”Azərbaycan və İngilis dillərində tabeli mürəkkəb cümlələrin oxşar struktur-semantik xüsusiyyətləri” AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu “Filologiya məsələləri” “Elm və Təhsil” nəşriyyatı.Bakı 2017

9.”Azərbaycan və ingilis dillərində tabeli mürəkkəb cümlənin baş və budaq cümlə komponentləri”AMEA İ.Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, Tədqiqlər jurnalı, Elm və Təhsil, № 1, Bakı 2018

 1. “Sadə cümlə konstruksiyalarindan tabeli mürəkkəb cümləyə doğru inkişaf prosesi”, BSU, Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 95-ci ildönümünə həsr olunmuş Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri IX Beynəlxalq Elmi Konfrans, Bakı 2018
 2. “Türk yazılı abidələrində və müasir ingilis dilində tabeli mürəkkəb cümlə komponentlərinin sıralanma ardıcıllığı”, AMEA İ.Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, Tədqiqlər jurnalı, Elm və Təhsil, № 3,Bakı 2018
 3. “Azərbaycan və İngilis dillərində tabeli mürəkkəb cümlələrin komponent tərkibi”, GDU, konfrans materialları II hissə Gənc alimlərin III Beynəlxalq elmi konfransı 17-18 oktyabr 2018 Gəncə
 4. “Mürəkkəb cümlə komponentlərinin semantik-sintaktik strukturu”, BSU, Hümanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri (Ali məktəblər arası elmi məqalələr məcmuəsi) № 1.Bakı 2019
 5. “Baş və budaq cümlələrin struktur – semantik xüsusiyyətləri “, BSU “Elmi Əsərlər” Dil və ədəbiyyat seriyası №1. Bakı 2019
 6. “Xüsusi quruluşa malik komponent tərkibi olan tabeli mürəkkəb cümlələr. Bir neçə budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlələr” AMEA İ.Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, Türk dilləri şöbəsi. Tanınmış türkoloq alim Məhəbbət Mirzəliyevanın 70 illik yubileyinə həsr olunmuş “Azərbaycan dilçiliyinin aktual problemləri” mövzusunda Respublika Elmi konfransının materialları, 28 oktyabr 2019, Bakı
 7. “Tabeli mürəkkəb cümlə strukturunda komponentlərin yerdəyişməsi”, BDU, Dil və ədəbiyyat, Beynəlxalq Elmi-nəzəri jurnal 2 (110) Bakı 2019
 8. “Tabelilik əlaqəsi və tabelilik bağlayıcıları (Azərbaycan və ingilis dillərinin materialları əsasında)”, GDU Elmi Xəbərlər, Fundamental, humanitar və təbiət elmləri seriyası, № 2, Gəncə 2020
 9. “Azərbaycan və ingilis dillərində baş və budaq cümlələrin tabelilik əlaqəsi”, Bakı Slavyan Universiteti “Elmi Əsərlər” Dil və ədəbiyyat seriyası, № 2, Bakı ş. 2020
 10. “Cредства, связывающие составляющиечасти сложноподчинённых предложений в азербайд жанском и англ ийском языках: союзы и союзные слова”, ВЧЕНІ ЗАПИСКИ Таврійського національного університету імен і В. І. Вернадського Серія: Філологія. Журналістика, Том 32 (71), № 1, 2021
 11. “Виды структур сложноподчиненных предложений в английском и азербайджанском языках”, КООПЕРАЦИЯ НАУКИ И ОБЩЕСТВА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ Сборник статей по итогам Международной научно-практической конференции Стерлитамак, Российская Федерация МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ, 19 февраля 2021 г
 12. “Azərbaycan və ingilis dillərində tabeli mürəkkəb cümlə komponentlərini əlaqələndirən vasitə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında Terminologiya Komissiyası. Terminologiya məsələləri. Bakı ş., №2, 2021

22.“Azərbaycan və ingilis dilində qoşa işlənən bağlayıcılar”, Sumqayıt dövlət universiteti Türkiyə cümhuriyyəti Hacettepe universiteti Türk dillərinin və ədəbiyyatinin tədqiqi və Tədrisinin aktual problemləri/Beynəlxalq elmi konfrans, №4, Sumqayıt ş. 20-21 may 2021

 1. “Tərcümə mədəniyyətlərarası ünsiyyət vasitəsi kimi” , GDU “Elmi Xəbərlər”, Fundamental, humanitar və təbiət elmləri seriyası. Gəncə ş. №2, 2022
 2. “İngilis dilində idiomların ikinci dil kimi öyrənilməsi” GDU “Elmi Xəbərlər”, Fundamental, humanitar və təbiət elmləri seriyası. Gəncə ş. №3, 2022
 3. “English” Ali məktəblərin tələbələrinin qiyabi şöbəsi üçün dərs vəsaiti, “Rəbunə” nəşriyyat və poliqrafiya firması , 2018  (GDU-nun 05.11.2018-ci il tarixli 5/234 saylı əmri ilə təsdiq edilmişdir).
 4. “İngilis dili” (Ali məktəblərin qiyabi şöbəsi üçün), proqram, Gəncə Dövlət Universitetinin nəşriyyatı 2018 (GDU-nun 05.11.2018-ci il tarixli 5/234 saylı əmri ilə təsdiq edilmişdir).
 5. Xarici dildə (İngilis dili) İşgüzar və Akademik Kommunikasiya ,proqram, Gəncə Dövlət Universitetinin nəşriyyatı, 2022 (Azərbaycan Respublikası ETN-nin 07.12.2022-ci il tarixli F-695 saylı əmri ilə təsdiq edilmişdir).

 

BEYNƏLXALQ VƏ RESPUBLİKA SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI:

Azərbaycan Respublikasının, eləcə də ölkə hüdudlarından kənarda keçirilmiş beynəlxalq və respublika konfranslarında iştirak etmişdir.

 • Bakı Slavyan Universiteti, Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 95-ci ildönümünə həsr olunmuş “Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri”, IX Beynəlxalq Elmi Konfrans. Bakı ş. 3-4 may 2018
 • Gəncə Dövlət Universiteti, konfrans materialları “Gənc alimlərin III Beynəlxalq elmi konfransı”. Gəncə ş. 17-18 oktyabr 2018
 • AMEA İ.Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu,Türk dilləri şöbəsi Tanınmış türkoloq alim Məhəbbət Mirzəliyevanın 70 illik yubileyinə həsr olunmuş “Azərbaycan dilçiliyinin aktual problemləri” mövzusunda Respublika elmi konfransı. Bakı ş. 28 oktyabr 2019
 • КООПЕРАЦИЯ НАУКИ И ОБЩЕСТВА:ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ Сборник статей по итогам Международной научно-практической конференции. Стерлитамак, Российская Федерация 19 февраля 2021 г.
 • Sumqayıt Dövlət Universiteti Türkiyə Cümhuriyyəti Hacettepe Universiteti

Türk dillərinin və ədəbiyyatinin tədqiqi və Tədrisinin aktual problemləri.         Beynəlxalq elmi konfrans. Sumqayıt ş.20-21 may 2021

 

DİL BİLGİSİ:

Azərbaycan, ingilis, rus, türk

PARTİYA: YAP